Y-län sämst för vindkraft

Y-län tredje sämsta länet för vindkraft

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/stor-studie-om-vindkraft

Mittnytt skriver:

”Betydligt bättre förutsättningar i Jämtland Mätningarna har gjorts på Energimyndighetens uppdrag – och visar att en långsträckt kust inte garanterar vindar som är lämpliga för vindkraft – tvärtom, Västernorrland har bland de sämsta förutsättningarna i landet för vindkraft – Härjedalen, däremot, tycks som gjort för den här energiformen.

Arabärlden må har sin olja. Men Härjedalen ruvar på något minst lika värdefullt. Den friska brisen. Och till skillnad från oljan lär den aldrig sina.

Det är forskare i Uppsala som på Energimyndighetens uppdrag kartlagt vindtillgångarna i Sverige. Och det visar sig att det bara är Gotland som kan tävla med Härjedalen om guldkantade vindar.

Det handlar om hur stor yta av en kommun som har en medelvind minst 7 meter per sekund – 25 kilometer i timmen – på 100 meters höjd. Tillsammans med Gotland hamnar då stora kommuner som Härjedalen, och Kiruna  i en klass för sig. Men Berg, Åre och Krokom hamnar också högt.

Y-län 3:e sämsta länet i landet för vindkraft.

För Västernorrland ser det dystert ut. Som helhet hamnar länet först på artonde plats, trots en långsträckt kust. Mest propellervänlig är Sundsvalls kommun. Men det räcker inte mer än till  plats 83 i landet.

Det är Vinkraftsbolaget O2 som bearbetat siffrorna från Energimyndigheten och brutit ner dem på kommunnivå. Och statistiken  redovisas på flera olika sätt.

Ett annat sätt att redovisa siffrorna är att  bortse från kommunernas  ytmässiga storleksskillnader –  istället kan man titta på hur många procent av en kommuns yta som lämpar sig för vindkraft.  Då sker en växling av  perspektivet från norr till söder.

Tätast i Krokom?

Det är i länen Gotland, Skåne och Stockholm som vindkraftverken verkar höra hemma. På Gotland lämpar sig 99 procent av ytan för vindkraft, i Skåne 73 procent och i Stockholm 58.

Räknat på detta sätt hamnar Bergs kommun i Jämtlands län i topp med 43 procent. Härjedalen når då bara 26 procent.

Om siffrorna blir vägledande för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften,  blir det alltså flest snurror i Härjedalen.

Men tätast kommer dom att stå i Krokom.”

 

Boende får betala ett högt pris för vindkraften

Montagebild Grundtjärn

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/boende-far-betala-ett-hogt-pris-for-vindkraften_6445466.svd

”Eftersom vi redan har ett elöverskott är tanken att vindel ska kunna exporteras så att man kan stänga kolkraftverk på kontinenten. Mot detta talar att det verkar klokare att uppföra anläggningarna där elen ska konsumeras för att undvika energiförluster under transporten och störningseffekter på hemmaplan.”

”Grannar till vindkraftverk brukar tala dels om ett swischljud, dels om ett ljud som från en torktumlare eller en lastbil på tomgång, dag som natt. Deras rapporter om sömnstörningar och förhöjt blodtryck, huvudvärk, balansproblem, utmattning, ångest, till och med epilepsi styrker forskningsresultat om det medicinska problem som kallas vindkraftssyndromet (Pierpont 2009). Problemet bottnar i att vindkraftverken förutom ett hörbart, högfrekvent ljud (swischet) också skapar ett lågfrekvent ljud, som når mycket längre och tränger in i hus, ja in i människors och djurs kroppar. Forskare vid Ålborgs universitet har visat att ju högre och starkare verk, desto mer lågfrekvent buller. Med dagens 150-200 meter höga verk hotar en hälsokatastrof om myndigheterna fortsätter att utgå från föråldrade riktlinjer.”

”Det är lätt att vara vindkraftsromantiker på behörigt avstånd. För oss och en växande del av befolkningen på landsbygden innebär en forcerad utbyggnad däremot ett hot mot hälsa och livsmiljö som inte är motiverat med tanke på vindkraftens marginella bidrag till framtidens energiförsörjning.”

Vi Vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden!

Nej till vindkraft i Junsele (?)

En glädjande nyhet står i dagens tidning som ger oss ett litet hopp för framtiden! Vi gläds med alla Junselebor – ni har gjort ett fantastiskt jobb! 🙂

I dagens TÅ står följande:

”Väktaren Vind AB vill bygga 22 vindkraftverk vid Kärmsjö utanför Betarsjön i Junsele. Men samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå säger nej till planerna.

Relaterat– Det är ett känsligt område och vi är inte säkra på att det passar med vindkraft där, säger Gunder Lidén (S), nämndens ordförande.

Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som fattar beslut. Men enligt delegationens ordförande, Lars Nyberg, är samhällsbyggnadsnämnden en mycket tung remissinstans.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar till att börja med att det aktuella området inte är ett av de tio områden i kommunen som utpekas som lämpliga för vindkraft i den fördjupade översiktsplanen från 2008. Att bevilja ett tillstånd för den aktuella ansökan skulle vara i ”strid mot kommunens gällande översiktsplan”.

När samhällsbyggnadsnämnden tittat närmare på ansökan har de konstaterat att landskapsbilen påverkas för de som bor och vistas i området kring Betarsjön. Hur en etablering skulle påverka befintliga och planerade turistföretag vet man heller inte.

Vi vill veta mer och tycker därför att man ska avvakta med ett beslut tills den nya översiktsplanen är klar, säger Gunder Lidén.

Inte heller de lokalt berörda i Junsele ser positivt på etableringen. I ett yttrande från Junsele lokal råd, som ett 40-tal företag och organisationer skrivit under, poängteras att Betarsjön med omgivande områden idag är ”Centrum för utvecklingen av turismen och friluftslivet i Junsele”.

”Möjligheterna till ostörda frilufts/rekreationsområden i området kring Betarsjön ger fortsatta utvecklingsmöjligheter och nya turistsatsningar planeras i och runt sjön” skriver lokala rådet i sitt remissyttrande.

Den här frågan ska också tas upp av kommunfullmäktige, kommunen högsta beslutande organ. Kommunerna har nämligen ett slags veto. Om beslutet blir att avstyrka etableringen så tas den inte ens upp till prövning, då blir det inget. Om kommunen tillstyrker så innebär det att miljöprövningsdelegationen kan göra en prövning.

– Man brukar kunna ha en aning om vad kommunfullmäktige ska besluta, men i det här fallet har jag inte det, säger Lars Nyberg.

Det vet heller inte kommunalrådet Elisabet Lassen (S).

– Nej, vi ska prata med samhällsbyggnadsnämnden och höra hur de har resonerat. Det yttrande de nu lämnat var inget som framkom vid det samrådsmöte vi haft tidigare, berättar hon.

Egentligen skulle kommunfullmäktige ta ställning i december. Men på grund av tidsbrist har man begärt anstånd till februari.

Miljöprövningsdelegationen har börjat titta på handlingarna och Nyberg konstaterar att det finns en hel del att ta ställning till. Rennäringen har ett riksintresse i området, där förekommer kungsörn med mera. Miljöprövningsdelegationen tittar i första hand på hur naturen, djurlivet och de närmast boende påverkas av en etablering. Men påverkan på turistnäringen är inte oviktig

I februari fattar kommunfullmäktige beslut om att tillstyrka ansökan eller inte. Därefter behöver miljöprövningsdelegationen 2-3 månader på sig att få klart beslutet.

– Vad det lutar åt har jag inte en aning om idag, säger Lars Nyberg.”

Ska vi köpa vingar för pengarna?

Redigering: K.Norström
Forscas fotomontage Omsjö. ( Redigering: O.Månsson, K. Norström)

I hela Hälsningland planeras för 1200 vindverk och där pågår vindkraftsdebatten för fullt. Bland andra så har Bollnäs kommun stoppat sin utbyggnad av flera vindverk.

I Sollefteå kommun planeras för 1000 (!) vindverk, de flesta av dem i ”Västra” (dvs Ramsele, Junsele och Näsåker)! ”Västra” börjar vakna till vad som är på gång. I Sollefteå lever de flesta i en ljus dröm om att vindkraft är Guds gåva till kommunen. Vindansvariga Lassen och Ullstein lever också i den drömmen. När kommer uppvaknandet?

http://helahalsingland.se/ledare/1.5273426-ska-vi-kopa-vingar-for-pengarna-

”Det enda vi kan säga är att ska det byggas 1200 vindkraftverk i Hälsingland bör debatten tas nu. Varenda sten bör vändas på och varenda politiskt beslut skärskådas.”

”Vem vill se ett Hälsingland om tjugo år där utrangerade vindkraftsparker står som monument över bortkastade miljarder. Där investerarna för länge sedan tappat sin entusiasm därför att subventionerna var en engångssumma och ingen mäktar med underhållet. Där vindkraftsparkerna förvandlas till rostiga fallossymboler för att energivindarna vänt och det inte gick att köpa vingar för pengarna.”

Möte i Näsåker med Länsstyrelsen, Kommunen och Forsca

Måndagskvällens möte med Länsstyrelsen, vindansvariga i Sollefteå och Ö-viks kommun och vindbolaget Forsca blev ett bra möte. Många berörda ortsbor slöt upp  och många synpunkter kom fram. Mer om det kommer senare.

P4 länsnyheter:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5352442

Reportage av Jörgen Sundin TÅ:

http://allehanda.se/start/solleftea/1.5310425-180-vindkraftverk-planeras-utanfor-nasaker 

”180 vindkraftverk planeras utanför Näsåker.

Vindkraftföretaget Forsca vill bygga 180 vindkraftverk i skogarna utanför Näsåker. På måndagen fick berörda ortsbor träffa både länsstyrelsen och exploatören för att diskutera. Ganska snart stod det klart att det finns ett motstånd i trakten mot utbyggnadsplanerna.

Forsca, en sammanslagning av Norska Fred Olsen Renewables och Sca, har tittat på området en längre tid. Våren 2011 offentliggjorde de sina planer och för bara ett par veckor sedan lämnade de in sin formella ansökan om miljöprövning till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Mötet i Näsåker initierades av privatpersoner som ville veta mer om den kommande tillståndsprövningen.

Gustav Nordström från Forsca kunde inledningsvis avslöja att man nu ansökt om maximalt 180 vindkraftverk, initialt planerades för 210 stycken. Det är alltså ett maximum. Exakt hur många det blir avgör den kommande miljöprövningen.

Lars Nyberg, ordförande i miljöprövningsdelegationen, fanns på plats tillsammans två medarbetare för att redogöra för den kommande behandlingen. Till att börja med ska nu de två berörda kommunerna, Sollefteå och Örnsköldsvik, säga sitt. Kommunerna har nämligen veto i frågor av den här typen. Ingen kommunrepresentant ville på måndagen säga vad beslutet kommer att bli, men det mesta talar ändå för att det blir ett ja till utbyggnaden.

Därefter ska ärendet kungöras, och under den så kallade kungörelsetiden har alla berörda möjlighet att komma in med synpunkter. Att döma av mötet i Näsåker lär det blir en hel del synpunkter. Bland annat diskuterade många Sollefteå kommuns översiktsplan som trots att den ska förnyas vart fjärde år är så gammal som från 1990.

– Men vi gjorde en fördjupad översiktsplan med inriktning på vindkraft 2008 och det är den som gäller förklarade kommunalrådet Elisabet Lassen (S)

På plats var också Carolina Visser från Backsjön. Tillsammans med sin man driver hon sedan flera år en turistanläggning där. Nu senast har satsningen på en Tulpanafestival blivit en succé och paret vill investera och utveckla.

– Men om det här blir verklighet får vi vindkraftverken nästa i trädgården och då går det inte att fortsätta. Hur ska vi göra? Ska vi fortsätta investera eller ska vi flytta härifrån, undrade hon.

Andra mötesdeltagare förde fram uppgifter om att det i de planerade vindkraftparkernas omedelbara närhet, blivit väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att sälja husen numera. Men någon ersättning för värdeminskning eller näringsförlust kan man inte besluta om i miljöprövningsdelegationen.

– Däremot har all möjlighet att föra fram sina synpunkter innan vi tar ställning, förklarade Nyberg.

Beslut om de planerade vindkraftparkerna på Fängsjön och Storsjöhöjden kan komma tidigast till sommaren. Om det sedan överklagas till miljödomstolen så kan det ta ganska lång tid innan ett definitivt avgörande är klart.”

Tillägg för er som undrar.. Mötet i Markusgården var för ca 200 berörda fastighetsägare och övriga berörda i området Fängsjö/Storsjöhöjden. Inbjudan till mötet skickades via brev. Vi arbetar på att även ordna ett allmänt möte för alla Näsåkersbor i sinom tid!

 

Folkomröstning om vindkraften i Sollefteå kommun?

I januari skrev jag följande inlägg om en ev. folkomröstning i Lekeberg om de 20 vindverk som kommunen önskade bygga där. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=504

Beslut om en folkomröstning togs i Lekebergs kommunstyrelse , men jag vet inte om den genomförts? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=4901604

Jag har den senaste veckan fått många mail och telefonsamtal ang. de krav som vi berörda boende och fritidsboende invid Fängsjö/Storsjöhöjdens planerade vindprojekt (180 vindverk a´210 meter höga)  framfört i vår skrivelse till kommunen och Länsstyrelsen. (se nedan)

Alla som hört av sig har varit starkt kritiska till kommunens egenmäktiga agerande när det gäller vindkraftsetableringarna i kommunen. De förstår inte att vindkraftsbeslut om storskaliga etableringar kan tas utan att de sanktionerats hos berörda by- och fritidsboende och övriga kommuninvånare. Andra berättar hur de har velat köpa / försökt sälja sina hus i byar invid Fängsjö/Storsjöhöjdens planerade vindprojekt, men när de presumtiva köparna får veta om de massiva vindetableringarna som planeras så har de backat ur. 

Det börjar hända något i opinionen mot vindkraften. Man kan ställa sig frågan om det inte är dags för en folkomröstning i kommunen om de numera ca 1000 vindverk som planeras i Sollefteå kommun? Ingen kommun i Norrland planerar en sådan vindkraftssatsning som Sollefteå kommun (ca 25 % av hela Norrlands vindkraft) I synnerhet när vindplanen 2008 baserades på en inaktuell tjugo år gammal översiktsplan, och att informationen till kommuninvånarna har varit under all kritik innan vindplanen antogs.

 – Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya Översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).

– Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar i Ådals-Liden ska klassas som riksintresse för Friluftsliv i den nya översiktsplanen.

 

Så här går det till i Sollefteå kommun!

Det här är kartor och underlag på de 64 områden lämpliga för vindbruk i Sollefteå kommun!  54 av dem finns inte finns med i 2008 års vindplan för Sollefteå kommun. I vindplanen 2008 finns ”bara” 10 områden beskrivna – idag finns planer för storskaliga vindetableringar i  64 (!) områden i kommunen (minst 1000 vindkraftverk) UTAN att en ny översiktsplan eller vindplan har presenterats!  Ansvariga för detta är vindplanerare Ulla Ullstein och kommunordf. Elisabet Lassen (s)
 
Planerade områden enligt Vindplanen 2008.

 

Så här ser de nuvarande vindplanerna ut för Sollefteå kn. 64 områden som planeras för vindbruk!

 r

Mer vindkraft kräver lokal förankring! http://www.bt.se/debatt/mer-vindkraft-kraver-lokal-forankring(3508782).gm

Ansökan om tillstånd för 22 vindkraftverk vid Kärmsjön i Junsele, Sollefteå kommun

NordanVind vindkraft AB, organisationsnummer 556574-0403, har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland inlämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av maximalt 22 vindkraftsverk vid Kärmsjö, Sollefteå kommun

Bolagets handlingar enligt ovanstående finns tillgängliga för allmänheten på Kommunstyrelseförvaltningen, 881 80 Sollefteå, på Länsstyrelsens Diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand samt på länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/

  Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligen till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, senast den 12 november 2012. Diarienummer 551-4785-12 bör anges.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Mer information:

På Medborgarkontoret i Junsele finns ytterligare information och bildutställning om vindprojektet vid Kärmsjön. Välkommen!

”Miljarderna försvinner – skiten blir kvar”. Naturförstörelse i Norrland

Det är inte bara vindkraften som är på väg att förstöra Norrlands natur. ”Stigande världsmarknadspriser på metaller har plötsligt satt svenska gruvor i fokus igen. Men medan miljarderna försvinner utomlands, stannar risken för miljökatastrofer kvar – generationer framåt.

Det råder en gruv-boom i Sverige. När råvarupriserna i världen gått upp har många internationella gruvbolag sökt sig till Sverige och Norrland – med låga skatter och avgifter har Sverige blivit ett förlovat mineralland. Men vad tjänar Sverige på brytningen i slutändan? Och vad blir den långsiktiga kostnaden/konsekvenserna  för gruvdriften?”

Lyssna på programmet ”Kaliber” SR 1 där gruvindustrin granskas. Ett skakande program, som visar att Norrland är tänkt/på väg att bli en koloniserad landsdel, som ska exploateras med vind- och gruvdrift.

Vår norrländska natur är så exklusiv, vi kan inte stillatigande se på hur vindstdrivande intressen förstör vår livsmiljö, våra liv!

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1316

Uppdatering: http://www.expressen.se/nyheter/vill-evakuera-boende-vid-lkab-gruva/