Aktuell information om Fängsjö/Storsjöhöjden

2017-10-09 
Svea hovrätt meddelar idag i ett protokoll att Forsca har begärt att MMÖD ska inhämta ett yttrande från Energimyndigheten. Mark-och miljööverdomstolen avslår Forscas begäran. Forsca får däremot ytterligare möjlighet att yttra sig, senast den 20 okt., ang. ett flertal aktbilagor.

2017-09-10

Nu är det definitivt sista yttrandet inskickat till MMÖD (Svea hovrätt) Den slutliga domen om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri lär komma under hösten.

2017-08-24

Idag har den sista handläggningen från Svea hovrätt (MMÖD) av vk-industrin Fängsjö/Storsjöhöjden kommit alla klaganden till del.  Efter en ny kungsörninventering i våras och ett par nya yttranden från Forsca har vi klaganden fått ett nytt sista tillfälle att yttra oss före den 15 sept.

Det blir det sista yttrandet efter sex års kamp för vår rätt att fortsätta leva i orörd natur. I höst kommer den slutliga domen.

2017-07-05

På begäran fick jag denna information idag av Svea hovrätt.  Klaganden kommer att få yttra sig efter den 14 augusti 2017 enligt bifogade skrivelse till bolaget.  Svea HR M6419-16 Aktbil 46

Bifogad dom från juni 2017 är den som Svea hovrätt hänvisar till i sin skrivelse till Forsca. En ny intressant dom av Svea hovrätt ang. de konsekvenser som blir av att bygga vindkraft enligt Box-modellen. Den modell som Forsca tänker använda i Fängsjön.  Svea HR M 4276-16 Dom 2017-06-19

/AB

2017-03-22

Ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt.

Vi har idag fått underrättelse från Svea hovrätt att Forsca har fått anstånd till den 31 mars för att göra en ny kompletterande rovfågelsinventering i Fängsjö-området! Denna nya inventering ska göras eftersom Forsca bestrider informationen från ÅOF om att det finns troliga kungsörnsbon i området. ÅOF får medhåll av Naturvårdsverket i sitt yttrande.

När Forsca kommit in med sin slutskrift till Svea hovrätt den 31 mars kommer vi klaganden ev. få möjlighet att yttra oss..

Forscas aktbilaga den 27 feb. : Svea HR M 6419-16 Aktbil 37

2017-02-14

Naturvårdverkets yttrande den 27 jan. 2017 till Svea hovrätt:

NV yttrande Svea HR M 6419-16 Aktbil 35-1

MMD:s dom.  2016-07-01

Länsstyrelsens MPD:s beslut  2015-06-11

Nu väntar vi på den slutgiltiga domen från Svea hovrätt..

2017-02-11

Ååh, det börjar hända saker! Jag har hört lite rykten innan jag fick det här länktipset idag som onekligen är mycket spännande information!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6625570

Vi klagande har inte fått Naturvårdsverkets yttrande ännu. Vi ska få yttra oss igen på Naturvårdsverkets yttrande innan det slutliga beslutet tas i MMÖD.

Det känns hoppfullt. /AB

2016-12-01

Ang. överklagan av MMD:s beslut av Fängsjö/Storsjöhöjden, som just nu ligger hos Svea hovrätt: MMÖD har skickat ärendet på remiss till Naturvårdsverket. Samtliga klaganden kommer att få möjlighet att yttra sig efter att Naturvårdsverkets yttrande inkommit till MMÖD.

2016-11-06

Ett medborgarförslag har skickats in till Sollefteå kommunfullmäktige ang. vk-projektet Fängsjö/Storsjöhöjden. Samebyarna har brutit samexistensavtalet med vindbolaget. Avtalet var förutsättningen för att kommunen biföll bolagets ansökan om den gigantiska vk-industrin i Fängsjö/Storsjöhöjden. Vi anser att Kf:s beslut i ärendet bör rivas upp pga att förutsättningarna till kommunens bifall har ändrats.

Medborgarförslaget:  medborgarforslag-ang-fangsjo-vk-industri

2016-10-10

Information!

MMÖD (Svea hovrätt) har idag meddelat prövningstillstånd på MMD:s dom av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt.

2016-03-02

Information: Ärendet Fängsjö/Storsjöhöjden har kommit till ett skarpt läge. Miljöprövningens beslut har överklagats till Mark-och miljödomstolen av Forsca, samebyarna och privata berörda personer. Alla klaganden har kallats till Östersunds tingsrätt den 15/16 mars ang. ”tillstånd till uppförande och drift av vindkraftsanläggning Fängsjö/Storsjöhöjden”.

Båda samebyarna, Forsca, Länsstyrelsen Härnösand och sex privatpersoner har kallats till tingsrätten i Östersund. Alla kommer att få möjlighet att framställa sina yrkanden. Målet handlar sannolikhet i första hand om en konflikt mellan Forsca och samebyarna. Detta kan dock i slutändan vara positivt för alla oss som kämpar mot den gigantiska naturförstörelse som vindkraftsindustrin Fängsjö/Storjöhöjden kommer att föra med sig i vårt område.

Mer information kommer när förhandlingarna i Tingsrätten avslutats.

001

2014-10-01

– Överklagan är inskickad till Kammarrätten på Förvaltningsrättens dom den 9 juli av Sollefteå kommuns beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-industri i Näsåker. Vi anser att domen är undermålig och ny information har kommit fram som bör utredas.

Överklagan till Kammarrätten:   Kammarrätten Fängsjö Storsjöhöjden Överklagan

– Överklagan har skickats till Mark- och miljödomstolen i Östersund på Miljöprövningens beslut av berg- och moräntäkten i Omsjö/Tallnäset Näsåker.

2014-07-11.

Förvaltningens dom: Härnösand FR 1934-13 Dom 2014-07-09 på överklagan till Förvaltningsrätten på Sollefteå kommuns beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-industri

Hela domen bifogas även som fil på Facebooks gruppsida ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun”:  https://www.facebook.com/groups/297209270313107/

2013-11-23  Senaste nytt om Fängsjö/Storsjöhöjden. Ett sammandrag.

Pdf-fil:   Fängsjö-Storsjöhöjden Mötet 23 nov.

2013-11-15

Forsca ändrar nu sin ansökan till Länsstyrelsen att få bygga 180 vindverk till 152 vindverk á 210 meter höga. Läs mera här:

http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2569

2013-10-01

Ytterligare ett yttrande måste tyvärr göras! Idag kom följande information:

SCA har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen att göra en gigantisk berg- och moräntäkt på Kälshöjden i Omsjö (mindre än 2 km från Omsjö) . Vi vet vad detta kommer att innebära: massiva lastbilstransporter på alla allmänna vägar, höga bullernivåer dygnet runt under uppbyggnadstiden i flera år, damm och avfall som rinner ut i vattendragen. Obs – bergtäkten kommer att beröra alla byar i området. 11 mil nya vägar och gigantiska betongfundament kommer att kräva minst 1 000 000  ton grus.

Nu måste vi alla hjälpas åt att skicka in ett yttrande/protestera mot detta! Tre bilagor bifogas – titta och läs igenom. Jag bifogar även konsultens information från 2012. Redan då skickades flera protester in.  På sidan 2 i konsultens information står att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) kommer att göras. Den har inte bifogats (eller är den inte gjord?) Jag kommer att kontakta Länsstyrelsen ang. detta. Vi borde få läsa MKB innan vi yttrar oss, eller hur?

Yttrandet ska vara inskickat före den 1 nov. 2013, så vi har kort om tid.

Det här är ytterligare ett allvarligt hot mot vår boendemiljö. Vi måste protestera!

PS: Jag har idag ringt nye ordf. för Miljöprövningen Martin Abrahamsson. Vi har haft ett önskemål att Miljöprövningsdelegaterna ska komma och besöka oss berörda i Omsjö, och det har tidigare varit positiva till det. Men nu har det beslutats att inga informella möten ska ske, utan vill vi träffa Miljöprövningens delegater så får vi åka ner till dem i Härnösand. Alla möten ska protokollföras. Helst vill de ha skriftliga yttranden.

Här bifogas tre bilagor ang. yttrande av ansökan om berg- och moräntäkt Tallnäset 1:8:

Översiktskarta Fastighetskarta Remiss för eventuellt yttrande, Tallnäset

Konsultens information ang. berg- och moräntäkten Tallnäset 1:8 (2012-09-15)

Bergtäkt Tallnäset 1-8 001 sid 1 sid 2

sid 3 karta 001

2013-09-22

Nu, äntligen! :), är vårt yttrande till Miljöprövningen klar att skickas iväg till Länsstyrelsen. Yttrandet är uppdaterat med ytterligare skrivning om vindkraftsbuller som Åke Wikström i Ramsele har studerat intensivt en längre tid. Det är flera som har bidragit till den här skrivelsen och jag vill bara säga ett varmt och stort TACK till alla som hjälpt till att färdigställa det här yttrandet! 1000 tack.

Yttrandet bifogas nedan (utan namnunderskrifter). Cirka 55 namnunderskrifter bifogas yttrandet till Länsstyrelsens Miljöprövning. Tack alla ni som skrivit under skrivelsen!

Sollefteå Samhällsbyggnadsnämnd har också skrivit yttrande till Miljöprövningen vilket vi är mycket glada över eftersom vi hört att de stödjer oss. 🙂 Naturskyddsföreningens Länsförbund och Ö-viks Naturskyddsförenings har också skrivit ett yttrande, som båda är positiva ur vår synvinkel. 🙂

När det gäller hur Ö-viks kn kommer att hantera ärendet är det oklart. Enl. vår talesman i Ö-vik, Jarl Strömbäck SPI, så är det troligt att Ö-viksdelen av projektet kommer att stoppas. Ärendet har delegerats till Kommunstyrelsen. Vi vet att Samhällsbyggnadsnämnden i Ö-vik är kritiska till projektet.  Jarl Strömbäck har  interpellerat att frågan om vindkraftsprojektet ska tas tillbaka till Ö-viks fullmäktige:

Interpellation, bör beslut om vkv tas i fullmäktige

Ett informations seminarium planeras i höst under temat ”Vindkraftens påverkan på den lokala miljön”. Det är Åke Wikström i Ramsele som i första hand är ansvarig för detta seminarium. Åke har arbetat i flera månader med att försöka kartlägga hur vindkraftverk kan påverka vår lokala miljö. Han har gått igenom ett stort antal rapporter från forskare samt haft kontakt med personer som lever i närheten av vindkraftparker i Norrland. Det finns en rad svåra problem förknippade med dagens monsterstora vindkraftverk såsom buller, iskast, jakt, friluftsliv samt påverkan på djurliv. I vindkraftgruppen har vi länge talat om att ordna ett nytt informationsmöte eller seminarium om dessa frågor som vare sig projektörer, myndigheter eller politiker vill höra talas om. Nipakademin ska stå som värd för seminariet. Några föreläsare är vidtalade och klara. Positivt!

Här är vårt yttrande till Miljöprövningen (utan namnunderskrifter):

Miljöprövning Fängsjö-Storsjöhöjden utan namn

Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå yttrande på sidan 13-25 i följande protokoll den 18/9 2013:

http://www.solleftea.se/download/18.961635114096811d3de82/1380193748222/Samh%C3%A4llsbyggnadsn%C3%A4mnden+2013-09-18.pdf

TÅ 001

/ Anita Berglund

2013-09-05

Information om senaste nytt ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri:

Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå har fått förlängd tid för sitt  yttrande till Miljöprövningen till den 20 september pga att de vill  har mera underlag. Vi begärde därför också förlängd tid och har fått förlängd tid för vårt yttrande till t.o.m. den 25 september.

Vi har nu fått nytt underlag och uppgifter om de bullerproblem som uppenbart är tydligare och mer frekventa i vår norrländska topografi och natur än vad som tidigare är känt. Tack Åke Wikström för allt arbete du lagt ner på detta!  Alla bullermätningar som vindbolagen anger är inte utförda i norrländska förhållanden, och därför är detta ett område som har börjat och bör undersökas ännu mera. Åkes skrivning kommer att läggas in i vårt yttrande till Miljöprövningen. Yttrandet i sin helhet läggs ut här och skickas till alla i maillistan när yttrandet har skickats in till Miljöprövningen.

Det är många som önskar stå under vår skrivelse till Miljöprövningen. Vill du, som inte redan meddelat att du vill stå med ditt namn i  vårt yttrande, också stå med? Hör av dig i så fall!

Naturskyddsföreningens länsförbund (Västernorrland) och Naturskyddsföreningen i Ö-vik har skrivit utmärkta yttranden där de av flera natur- och sociala skäl anser att den stora vindkraftsetableringen i Fängsjö/Storsjöhöjden är mycket olämplig i området. Naturskyddsföreningens skrivelser kommer också att läggas ut på denna hemsida.

Kommunstyrelsen i Sollefteå har ett sammanträde den 10/9. Då kommer bl.a. vår överklagan till Förvaltningsrätten på deras beslut ang. Fängsjö/Storsjöhöjden att tas upp. Följande ärenden finns också på dagordningen:  ”Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Kalkstenshöjden och Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Knäsjöberget” .  Och en föredragning av Ulla Ullstein: ”Allmänt om vindkraften i kommunen samt om dagens vindkraftärenden.” Här är kallelsen/dagordningen för mötet:

————————————————————————————————————————————
2013-06-21
Hej alla!
Överklagan på kommunens beslut om Fängsjö/Storsjöhöjden har skickats in till Förvaltningsrätten. 
Ett 15-tal av oss ”närmast berörda”, skrivna i Sollefteå kn, har undertecknat skrivelsen. Bilagorna bifogas inte här, men är någon intresserad av dem eller någon av dem så hör av dig!
Yttranden ang. miljöprövningen ska vara inskickade till Miljöprövningsdelegationen senast 1 september. (OBS. FÖRLÄNGT DATUM!) Vi kommer att sammanställa ytterligare en skrivelse till miljöprövningen, men givetvis är det jättebra om Du också skickar in dina synpunkter! Ju flera som som skickar in, ju bättre!
Adressen är:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand. Diarienummer 551-7133-12 bör anges.
Jag vill samtidigt tacka alla som genom telefonsamtal, mail och personlig kontakt gett mig och oss övriga i gruppen ett fantastiskt stöd! Ni ger oss kraft att kämpa vidare! 1000 tack!
En riktigt glad midsommar tillönskas alla!
Hälsningar Anita i Omsjö
—————————————————————————————————————————————–

2013-05-11

Som väntat sa Kommunstyrelsen i Sollefteå ja till Teknikutskottets förslag om bifall till Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindusteri den 7 maj. Ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige, förmodligen i slutet av maj, och får sannolikt samma utslag där.

För att försöka påverka opinionen och låta Näsåkersborna få möjlighet att lämna synpunkter, kommer ett offentligt möte att ordnas på Markusgården den 16 maj kl. 18.00. Politiker och allmänhet är inbjudna. Vi hoppas på en stor uppslutning och många synpunkter, information och frågor.

På Forscas hemsida finns nu de kompletteringar som Forsca lämnade in till Länsstyrelsen för ett par månader sedan. http://www.forsca.se/dokumentarkiv/

Där ligger även de nya animerade filmerna av vindsnurronas visualisering med hinderbelysning nattetid i Omsjö och Grundtjärn. Jag ber er alla att titta på filmerna!  Ni tror inte att det är sant!

Animerad film Grundtjärn: http://www.forsca.se/wpcontent/uploads/2013/05/grundtjarn.mp4

Animerad film Omsjö : http://www.forsca.se/wpcontent/uploads/2013/05/omsjo.mp4

Till detta har Sollefteå kommunstyrelse sagt  ja tack!

—————————————–

Länk till diskussionsgruppen (facebook)  ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun.

Länk till Facebookgruppen ”Vi Vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden”. 

——————————————————————————————————–

2013-05-03

Den nya Medborgarförslaget Medborgarförslag april 2013 är nu inskickat till Kommunledningen. Förhoppningsvis ska det tas emot mer välvilligt denna gång. Vi får se.
Kommunstyrelsen i Sollefteå kommer att ha nästa möte på tisdag 7/5 till veckan, och då kommer Fängsjö/Storsjöhöjden upp på dagordningen. Jag har fått veta att Teknikutskottet har lagt förslag om tillstånd för Fängsjö/Storsjöhöjden och det brukar innebära att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Det är dåliga nyheter mao ;( . Kommunstyrelsens kallelse KS+Kallelse+2013-05-07

Säger Kommunstyrelsen ja så kommer ärendet upp i Kommunfullmäktige där beslutet ska tas. Troligtvis kommer ärendet upp i Kf sista veckan i maj.

Vi har lite brått nu att påverka politikerna, och därför har det äntligen beslutats att det blir det ett offentligt möte med politiker och allmänhet i Markusgården i Näsåker den 16 maj kl. 18.00. Politiker från Sollefteå och Ö-viks kommun är inbjudna, liksam SR Vnrl och TÅ. Älvräddarnas ordf. Christer Borg ska vara moderator för mötet, vilket vi är väldigt glada för. Inbjudare till mötet är Näsåkers Brandmannaklubb, Omsjö Camping, Ådals-Lidens fiskevårdsförening och VISKB (Västra initiativ).

Vi kommer nu att affischera och annonsera (i sociala medier först och främst). Vi hoppas att många ortsbor kommer och tar tillfället att fråga politikerna och framföra synpunkter och förhoppningsvar få svar på dem. 🙂

Sprid gärna informationen till alla som kan beröras av vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden! Vindturbinerna i området Fängsjö/Storsjöhöjden kommer att visualiseras på Hallstaberget i söder, Resele, Näsåker och till Junsele i norr.

 

2013-04-21 I mars 2013 skickades en ny skrivelse till ALLA enskilda politiker i Sollefteå kommun. Bara en har skickat en bekräftelse på att den mottagits. Skrivelsen har även skickats till ansvariga på Länsstyrelsen.

I skrivelsen har det poängterats att Omsjö med omkringliggande fritidsbyar är det största fritidsområdet i Sollefteå kommun. Det nämns inte med en bokstav i Översiktsplanen 1990 eller Vindplanen 2008!

Ett nytt måldokument fastställdes av Kommunfullmäktige 2013. Där påpekas att i områden som är särskilt attraktiva för naturupplevelse-baserad turism skall vindkraft undvikas. Det ska ligga till grund för framtagande av den nya Översiktsplanen. Vi har tidigare och senare krävt att den nya Översiktsplanen ska vara klar innan nya vindkraftsetableringar sker. (beräknas klar 2014)

Hela skrivelsen finns här:

Fängsjö-Storsjöhöjden-Ett-stort-fritidsområde

Bifogade skrivelsen en bevarande plan Natura 2000 för Fransmyren i Omsjö, Ådals-Liden.
Området ligger strax söder om det planerade vindindustriområdet Fängsjö/Storsjöhöjden i Omsjö, Näsåker.
Hydrologin i ett område med 180 vindkraftverk och ca 11 mil vägdragning, betong- o rördragningar måste innebära förändringar i de blötmarker, myrar och sjöar som ligger strax intill VK-området Fängsjö/Storsjöhöjden. Vattenföringen innebär försämrad vattenkvalité för de djur, fåglar och växter som idag lever i ett ostört och orört område med så naturliga förutsättningar som finns på Fransmyren och Omsjöflon i Omsjö. En bra vattenkvalité är en förutsättning för att detta  område ska fortsätta bevaras.
Vatten till- och avrinningen är förutsättningen för våtmarker och sjöar och kal-avverkar man eller “möblerar om “ förutsättningarna för överlevnad för både växter och djur tex med en vindkrftsindustri i dess omedelbara närhet, måste dessas förutsättningar till överlevnad förändras, eller hur?
De häckande fåglarna Orrar ( det finns hundratals orrar på Fransmyren!) , Grönbena och Småspov tex. Kan de ta sig helskinnade till Fransmyren utan att kollidera med vindkraftverken?
En ny örninventering är på gång under våren. Den ska göras av Ångermanlands Ornitologer. Årets första örn har setts i Omsjö – den flög iväg i riktning mot Nävernäsan! Ångermanlands Ornitologer i Ö-vik är tacksam för all information om ev. örnbon i området!

fransmyran-se0710194

2013-04-13. Forsca har nu lämnat in de av Länsstyrelsen begärda kompletteringarna. Om detta godkänns kommer vindprojektet att kungöras i TÅ. Det blir då tillfälle för oss att åter igen granska ansökan och lämna in ytterligare synpunkter om vi önskar.
Ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige i Sollefteå (och Ö-vik?) tidigast i slutet av maj. Än finns det tid att påverka politikerna! 🙂

En mindre protestaktion har gjorts i Kommunhuset, och en insändare har varit införd i TÅ, där ett tiotal enskilda och föreningen ”Livskvalitet vid Fjällsjöälven” skrev under. En ny skrivelse är inskickad till Sollefteå och Ö-viks kommun, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Sollefteå. Mer om detta finns på första sidans inlägg.

SR P4 Västernorrland den 23/4  från Omsjö. I programmet ”Efter tre” med Lotte Nord.

2013-03-02  Forscas tillståndsansökan och delutredningar: http://www.forsca.se/dokumentarkiv/

Fotomontage Fängsjö/Storsjöhöjden Pdf-fil:  http://www.forsca.se/wp-content/themes/twentyten/pdf/ansokan20121013/delutredning_21_fotomontage.pdf

2013-01-26 Några har funderat (mail) vad som händer just nu med Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt:

Länsstyrelsen har skickat en begäran till Solleteå och Ö-viks kommun för tillstyrkande av vindkraftsprojektet. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får Länsstyrelsen som prövningsmyndighet inte ge tillstånd med mindre kommunen tillstyrker det. I vindkraftsärenden har kommunen/erna fått en sorts vetorätt såtillvida, att Länsstyresen kan inte meddela tillstånd om inte kommunen tillstyrker etableringen.

”Om kommunen tillstyrker etableringen går Länsstyrelsen vidare och prövar ärendet i sak. Prövningen avser då om verksamheten kan anses tillåtlig med hänsyn till störningar på människors hälsa och påverkan på miljön.” (citat LS)

Vi väntar nu på Sollefteå och Ö-viks kommuners svar. Än finns inga besked om när Sollefteå kn ska ta upp ärendet. Vi vet inte heller inte om ärendet kommer upp i kommunfullmäktige eller om det enbart beslutas på kommunstyrelsens möte? Någon som vet mera?

2013-01-07  I samhällsbyggnadsnämndens senaste protokoll (finns på Sollefteå kn:s hemsida)  den 12/12 § 161 -under information finns att läsa att länsstyrelsen har kommit med en begäran till kommunstyrelsen om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft i Fängsjön/Storsjöhöjden.

Jag har skickat följande fråga till sekr., några politiker i Ks och Samhällsbyggnadsnämnden: ”Vi vill gärna ha information n ä r frågan ska tas upp i Kommunstyrelsen? Jag förutsätter att frågan tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden först.”  Vi vet att Kommunstyrelsen ska ha ett möte i morgon den 8/1, men någon kallelse finns inte utlagd på hemsidan.. ( Svar av Lassens sekr: Det är i dagsläget inte klart när ärendet behandlas i kommunstyrelsen.)

Har också fått veta att det finns en opposition bland några ansvariga tjänstemän och politiker i Öviks kommun mot vindkraftsetableringen i det område i Fängsjö/Storsjöhöjden som ligger inom deras kommun. Hoppfullt! 🙂

När det gäller ett stopp av alla vindkraftsetableringar innan den nya översiktsplanen är klar 2014, så skriver Roger Johansson (VISKB och ledamot i Samhällsbygnnadsnämnden) så här:

”Det är även min och bla. Gunders Lidéns åsikt angående vindkraft. Men tyvärr så är inte kommunledningen inne på det utan anser att ärenden kan prövas i vanlig ordning fram till en ny ÖP är klar.
Olyckligt tycker jag, framför allt då en massa nya förutsättningar råder.
Hur ser verken ut, storlek mm?  Vad har vi lärt oss av redan gjorda etableringar mm.
Klokast vore att avvakta men det kommer inte att bli så, tyvärr.”

Hälsningar
Roger Johansson

2012-11-23 Gilla ”Vi Vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden” 🙂

2012-11-19 Möte med Länsstyrelsen, Sollefteå och Ö-viks kn och Forsca.

2012-11-15  Debatt / TÅ: http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.5294873-stoppa-vindkraftsetableringen

2012-11-08. Informationen har nu skickats ut till alla berörda fastighetsägare. I brevet finns tidpunkt och plats för mötet med Länsstyrelsen, Kommunen och Forsca. Brevet informerar också om följande krav vi ställer till kommunen:

 • Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya Översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).
 • Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar ska klassas som riksintresse för Friluftsliv i den nya översiktsplanen.

Hoppas vi ses på mötet!

2012-11-02 Information per brev kommer inom kort att skickas till alla berörda fastighetsägare i Omsjö, Fängsjö, Tallnäset, Grundtjärn, Jansjö, Ottsjö och Åssjön. Brevet innehåller bland annat ett följande krav:

 • Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya Översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).
 • Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar ska klassas som riksintresse för Friluftsliv i den nya översiktsplanen.

Vi väntar på information om tid och plats för det planerade mötet i v. 47 med Länsstyrelsen, Forsca och ansv. på kommunen.

2012-11-02
Tillståndsansökan till Länsstyrelsen och delutredningar för Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt ligger nu ute på vindbolaget Forscas hemsida:

http://www.forsca.se/dokumentarkiv/

2012-11-01
Radioinslag i P4 Västernorrland. Ett radioinslag om vindkraften i Västra sändes i morgonnyheterna tisdagen den 30 okt.  En diskussion mellan Sune Sjöström (SFL) och kommunordf. Elisabet Lassen (s) inställdes på grund av att Lassen ville inte medverka.

http://sverigesradio.se/vasternorrland/

2012-10-20.
Forsca har skickat in sin ansökan till Länsstyrelsen om att få sätta upp 180 vindverk i Fängsjö/Omsjö/Storsjöhöjden. Vi berörda by- och fritidsbor i Omsjö, Fängsjö, Tallnäset och Grundtjärn har blivit lovade ett möte med Länsstyrelsen så snart som möjligt där även Forsca och en representant för kommunen ska medverka. Mer information om mötet kommer så snart som möjligt. Förslag finns om v. 47 kvällstid i Sollefteå. Synpunkter? Det är möjligt att kommentera längst ner.

2012-10-09
Forsca har inte skickat in sin ansökan till Länsstyrelsen ännu. Ingen information om orsaken till dröjsmålet finns.

2012-09-02
Protokoll från Sollefteå Kommunfullmäktige den 25/6. En motion ang. vindkraften från Tonny Molander (Mp) och ett medborgarförslag från arbetsgruppen för vindfrågor behandlades:

http://www.solleftea.se/download/18.9635134136a1a285a7315f/Kommunfullm%C3%A4ktige+2012-06-25.pdf

2012-08-28.
Har talat med Arne Eriksson (konsulten för bergtäkterna) idag ang. prospekten som dröjer. Han kommer att ha ett möte med bl.a. Länsstyrelsen ang. denna fråga den 6/9. Därefter tar han kontakt med oss berörda. Ev. kommer en annons i TÅ om ett samrådsmöte ang. täktprojekten.

2012-08-17.
Ang. vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden:

Fick igår veta att två stora berg- och moräntäkter med stora uttagsvolymer till vindparken planeras i området Omsjö och Fängsjö: på Kälshöjden (en höjd ca 2 km från Omsjö) och strax utanför Fängsjö efter Stugusjövägen. Det är bergtäkter som kommer att användas dygnet runt. Detta innebär ständigt buller och vibrationer för oss berörda i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset.

Täkttillståndet kommer att sökas för 30 år, och bergtäkterna kommer att användas för ständigt dygnsarbete och tunga vägtransporter. Information om det här projektet har skickats till olika intressegrupper men INGEN information har gått ut till berörda bybor i Omsjö och närliggande fritidsbyar Fängsjö och Tallnäset!! Har idag varit i kontakt med konsulten för projektet, Arne Eriksson. Han skickar gärna prospekt och tar emot synpunkter för vidare samråd. Ring 070-3234739 eller mail: arne@matteknik.se. Han tar gärna emot skriftliga synpunkter.

Ni som har sommarstugor i Omsjö och Tallnäset (Fängsjöborna har redan fått prospekt utskickade) måste själva ta kontakt med konsulten för att få prospekten!!

När det gäller Forscas ansökan till Länsstyrelsen så är den ännu inte inskickad, vad vi vet. Jag ska försöka kontakta VD för Forsca för att ev. få vidare besked. När ansökan är inskickad kommer vi berörda få ett möte med Länsstyrelsen där representanter för kommun och Forsca kommer att delta.

Anita B.

Tillägg: Jag har kontaktat Forsca vindbolag. De har en ny VD som heter Gustav Nordström. Kontakt:   gustav.nordstrom@fredolsen.se tfn 090-10 84 83   Gustaf Nordström ger informationen att ansökan om vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden kommer troligtvis att lämnas in till Länsstyrelsen i slutet av september.

2012-06-01  Ett medborgarförslag och namnlistor med nära 500 namn har skickats in till Länsstyrelsen och Sollefteå kommunstyrelse.

2012-05-31 http://allehanda.se/start/solleftea/1.4760052-starka-protester-mot-vindkraft

2012-04-17 I dagens TÅ finns ett reportage (tyvärr inte i nätupplagan) om samebyarnas syn på en massiv vindexploatering av Fängsjö/Storsjöhöjden. Samen Thomas Kroik Kristoffersson säger att ”de kommer inte låta sig köras över”. – ”Ska man bygga vindkraft ska man bygga industrinära och inte exploatera sönder Norrland”

Området är ett av det viktigaste renbetesområdet för två samebyar i Vilhelmina och de är helt emot en etablering av vindsnurror.  Vi omsjöbor har också kontakt med Thomas Kroik och fått samma uppfattning: samebyarna accepterar i n t e en vindindustrietablering i området. Forsca:s Lars Gustafsson däremot hoppas enligt TÅ att ”vi ska hitta en lösning som gör att vi kan samexistera”…

/ A. Berglund

2012-04  Arbetsgruppen och Lokala rådet har skickat in en skrivelse till berörda vindkrafts-ansvariga på Kommunen och Länsstyrelsen. Arbetsgruppens skrivelse mot en massiv vindexploatering i Fängsjö och Omsjö-området är undertecknat ”Boende och fritidsboende” i Omsjö, Fängsjö, Jansjö, Tallnäset och Grundtjärn.

En utställning med Forscas montagebilder finns att se på Medborgarkontoret i Näsåker. Information och namnlista mot vindprojektet är också uppsatt. Mera rättvisa montagebilder över Omsjö har skapats. Kontakta Anita om du är intresserad av att se dem!

Kontakt är taget med Länsstyrelsen. När Forsca skickat in sin ansökan planeras ett möte med Länsstyrelsen.

2012-03-22. Ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt: Ett tjugotal personer kom till mötet med Forsca den 2012-03-22 . Det blev bra frågor, funderingar och diskussioner, men frågorna känns trots det obesvarade..  Forsca kommer hur som helst att köra vidare sitt race. Forsca räknar med att lämna in sin Mkb under våren till Länsstyrelsen och sin ansökan om vindverk i området till LS i början av sommaren. Montagebilder av Omsjö, Fängsjö och Grundtjärn med snurror, information och namnlista  är nu uppsatta på Medborgarkontoret i Näsåker.

2012 – mars. Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset:
Torsdagen 22 mars kl. 16.00  blir det möte med Forsca vindbolag i Medborgarkontoret, Näsåker.  Forscas representanter, Magnus Ringlöv och Lars Gustafsson kommer att svara på frågor och funderingar som kan finnas ang. vindkraftsprojekteringen i vårt område. I samband med mötet kommer montagebilder med vindsnurror i byarna att sättas upp på Medborgarkontoret. Utställningen kommer att vara kvar där tills vidare. Sprid gärna informationen om mötet till berörda bybor! Välkommen!

2012-02-09. Vi var tre Omsjöbor som fick ett möte med kommunordf. Lassen och vindprojektledare Ullstein idag. Vi fick några svar och kompletterande information på de frågor vi ställt ang. vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden. Vi kände att vi fick ett visst stöd av Lassen för våra synpunkter vilket gör att sammantaget känns besöket som svagt positivt. Vår kamp fortsätter nu med kontakter med Länsstyrelsen, nytt samrådsmöte med Forsca och skrivelser till kommunen och Länsstyrelsen. / A. Berglund

4 svar på ”Aktuell information om Fängsjö/Storsjöhöjden”

 1. Jag motsätter mig mot denna vindkraftsutbyggnad,Anläggningarna kommer att hamna för nära dessa gamla byar. Vindkraftverken skall placeras där behovet av energi finns! Energiförlusterna (för transporten av elen där den behövs) är alldeles för stora.Här i Norrland verkar man kunna köra över oss för vi är så få i antal.Söderut skulle det bli massiva protester mot en sådan exploatering, troligtvis även från lokala politiker

 2. Hej, vad händer just nu? Loggen har inte uppdaterats på ett tag. Pågår det några fysiska ingrepp på ställena ännu eller är striden bara byråkratisk? Jag vill gärna vara med i motståndet. men jag vet inte vad jag kan bidra med…

  1. Hej Mathias!

   Tack för din fråga! 🙂

   Jag försöker uppdatera så ofta jag hinner. En del information läggs ut i loggen och även via en sändlista till många berörda.

   När det gäller Fängsjö/Storsjöhöjden så ligger ärendet för miljöprövning på Länsstyrelsen. Jag ringde för ett par dagar sedan till Länsstyrelsen och de arbetar med ärendet just nu. Jag gissar att ett beslut kommer att tas under våren. Vår överklagan till Förvaltningsrätten av kommunens beslut är inte heller klart.

   Ytterligare en ansökan har gjorts i dagarna om en gigantisk bergtäkt till vindkraftsprojektet. Denna gång i Stugusjön. Se mera i loggen!

   Eon har också börjat en planering av kraftverksledningar från projektområdet till Betåsen. Denna information ligger också i loggen. De berörda skogsägarna har informerats och tagit tag i detta.

   Du är varmt välkommen att höra av dig till oss via ”Kontakt” ! / Hälsningar admin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.