Vindkraftens bullermattor plågar landsbygdens invånare

 

lufthav

Undertecknad har under många år studerat konsekvenserna av den pågående intensiva utbyggnaden av vindkraft och dess konsekvenser för landsbygdens invånare. Jag trodde i min enfald att nya kunskaper och erfarenheter skulle påverka regelverk och praxis när det gäller den dominerande negativa effekten av vindkraft nämligen störande ljud ( buller). Så är inte fallet. Myndigheter och domstolar som är involverade i tillståndsprocesserna verkar vara helt oemottagliga till något som skulle negativt påverka utbyggnad av vindkraft. Det ger därmed vindkraftsföretagen en frisedel att bryta mot Miljöbalkens hänsynsparagraf (Kap2 2§) som säger att ” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”

I takt med fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft ökar strömmen av rapporter om störande ljud. Detta är inte bara ett nationellt problem utan numera även ett globalt. Över hela världen upplever närboende till vindkraft att deras livsmiljö blir avsevärt försämrad. I vad mån ljud från vindkraft påverkar djurs beteende är inte helt klarlagt men vi vet att djurens hörsel är mera känslig än människans. Man kan befara långtidseffekter av ljudstörningar i annars tysta miljöer.

Det som besvärar människor mest är ett ljud som varierar i styrka, är lågfrekvent och att det hörs mest under kvällar, nätter och morgnar. Detta under en period av dygnet när man vill avnjuta tillvaron i stillhet, umgås med andra och vila ut. Detta förhållande kan förklaras med utifrån förhållanden i luften med temperaturer och vindstyrkor under olika delar av dygnet. Ljudet är lågfrekvent och liknas med ljudet från flygplan som aldrig lyfter från startplattan. Ibland hörs detta ljud mer inomhus vilket förklaras av att lågfrekvent ljud inte dämpas av väggar. Rapporter säger också att det känns i kroppen vilket tyder på att ljudet även innehåller komponenter med mycket låg frekvens s.k. infraljud. Vissa personer får även fysiska problem av denna ljudtyp.

Den miljöstörning som uppkommer till följd av storskalig vindkraft är av en helt annan omfattning än den som förespeglas i de miljökonsekvensbeskrivningar som accepteras av myndigheter och miljödomstolar. Tillstånd utdelas nu till nu projektörer på basis av regelverk och praxis som är relaterade till förhållandevis små vindkraftverk i flacka landskap. Idag byggs vindkraftverk som är 5-10 ggr större i effekt och 4-6 ggr högre än för vilka praxis och regelverk är en gång fastställdes. Dessutom placeras numera vindkraftverk i komplexa miljöer med kuperad skogbeklädd terräng samt med stora variationer i klimat. Dagens stora vindkraftverk alstrar ett helt annorlunda ljud än små vindkraftverk. Den snabba teknikutvecklingen har med andra ord resulterat i att drifttillstånd ges på helt felaktiga grunder om man relaterar dem till Miljöbalkens krav.

Dagens praxis är hänförlig till att rotorbladen alstrar ett högfrekvent ljud när luften lämnar bakkanten. Detta ljud dämpas mycket snabbt och inom ett par kilometer är det inte hörbart. Det är därför man inte hör särskilt mycket ljud nära vindkraftverken. Dagens stora vindkraftverk alstrar förutom ovannämnda ljud ett lågfrekvent ljud som uppkommer genom att luftens sätts i rörelse i form av mycket stora virvlar. Dessa uppfattas som ljud först på stora avstånd, upp till 5 kilometer och mer. Ljudstyrkan är inte hög med ljudtypen är synnerligen störande genom att den varierar i styrka med ca 1 sekunds intervall.

Det är väl känt från forskningen att det mått som nu används, ekvivalent ljudnivå uttryckt i decibel A mätt som medelvärde under 10 minuter, är olämpligt som mått på störningsgrad för lågfrekvent ljud vars styrka varierar på detta sätt. Andelen lågfrekvent ljud har ökat med storleken på vindkraftverken. Myndigheterna är medvetna om detta förhållande men vidtar inga åtgärder.

När det gäller störningar från lågfrekvent ljud så tillämpas sedan en tid tillbaka Folkhälsomyndighetens allmänna råd om lågfrekvent ljud inomhus ( FoHMFS 2014:13). Dessa råd saknar helt vetenskapligt stöd vilket man annars anför som ett skäl att inte beakta olika resultat. Det är allmänt accepterat att ljud från vindkraftverk är olikt många andra ljud genom att dess styrka varierar på sekundnivå ( amplitudmodulerat). Man kan därför inte utan särskilda studier fastställa samband. I detta fall saknas sådana studier vilket framgår av mailkorrespondens med professor Kerstin Persson Waye vid Göteborgs Universitet samt Patrik Hultstrand vid Folkhälsomyndigheten. I andra fall när det finns vetenskapliga studier vars resultat skulle kunna negativt påverka etablering av vindkraft så får man höra av exempelvis Joakim Kruse vid Miljöprövningsdelegationen i Härnösand att man kan inte förlita sig på en enstaka studie. Vi frågar oss när kan man då applicera ny kunskap och nya erfarenheter? När man byggt färdigt? Denna fråga har en etisk dimension. Myndigheter och projektörer fortsätter att tillämpa en praxis som är överspelad av teknikutvecklingen inom vindkraften.

På olika sätt försätter myndigheter såsom Energimyndigheten forskare i ett dilemma när man tilldelar medel för fortsatta studier inom områden inom vilka det finns problem kopplade till vindkraftens störande ljud. På så sätt fördröjs en anpassning av praxis och regelverk till verkligheten. Offren för denna taktik är landsbygdens folk och andra levande väsen. Denna taktik är utstuderad och medför att projektörer kan fortsätta med etablering av storskalig vindkraft trots man med detta tillåts bryta mot Miljöbalken. Ett antal företagskonsulter lever i symbios med branschen vilket komplicerar bilden ytterligare. Forskare, konsulter och projektörer är därmed intimt kopplade till en strategi som bereder väg för en fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft trots uppenbara brister i praxis och regelverk rörande krav på störande ljud.

Jag kräver med hänvisning till ovanstående att ett moratorium omedelbart införs varunder

– en noggrann sociologisk studie genomförs för att kartlägga samband mellan lågfrekvent amplitudmodulerat ljud och störningsgrad

– ett till verkligheten anpassat regelverk utvecklas på basis av ovannämnda studie

– en studie genomförs för att skapa förståelse för hur man kan reducera förekomsten av lågfrekvent amplitudmodulerat ljud

Åke Wikström
062310417@telia.com

7 svar på ”Vindkraftens bullermattor plågar landsbygdens invånare”

 1. Tack Åke Wikström för denna upplysning och relevanta krav.

  Vi är många som undrar detsamma; hur kan det bara få fortgå?

  Blundar regeringen för fakta?

  Låter de miljörörelsen bestämma helt?

  Är de ointresserade av lokalboendes/människors synpunkter?

  Offrar de vår unika svenska natur i onödan? För vad?

  Vad tycker vår statsminister som är uppväxt i Ångermanland?

 2. Drabbade kräv av kommunen ett tyst ersättningsboende, hotell eller vandrarhem. Viktigt är det för barnen som går i skolan uttröttade och gör dåliga resultat p.g.a vindkraftens infraljud. Där kan markägaren vindkraftägaren vara med och betala.
  Kommunen skall ställa krav på nya anläggningar att störda människor skall få ersättningsboende där vindkraftägaren eller markägaren betalar.

  1. ja vi försökte få nån slags ersättning, pratade med flera ansvariga men fick bara höra att det finns inga belägg 🙁
   så vi blev tvungna att köpa nytt hus och sälja det gamla väldigt billigt,
   tyvärr är det inte tillräckligt långt ifrån (ca 7 km ) så vi måste flytta igen ;(
   jag är fortfarande sjukskriven efter snart 4 år.

 3. Vi har det likadant i Hälsingland – tyvärr – och värre lär det bli.

  Ja – hur kan det bara få fortgå?

  If something doesn’t make sense – follow the money!

  Tack Åke Wikström för allt du gör och skriver!

 4. 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 1 §:

  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att

  1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

  2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.

  3. den biologiska mångfalden bevaras.

 5. Svar från Folkhälsomyndigheten :

  ”Hej Åke
  Vi har tagit del av ditt mejl. Som jag tidigare meddelat så delar vi din synpunkt att det är viktigt att beakta lågfrekvent buller från vindkraft. Folkhälsomyndigheten har uppdrag enligt miljöbalken att ge råd och stöd till kommuner och länsstyrelser. Folkhälsomyndigheten bedriver dock inte någon forskning om hälsoeffekter av miljöfaktorer. Men vi följer forskningen och kunskapsutvecklingen om buller från vindkraftverk bl.a. från Världshälsoorganisationen WHO

  Med vänlig hälsning
  Patrik Hultstrand
  Utredare
  010-205 2752

  Folkhälsomyndigheten

  Enheten för Miljöhälsa
  patrik.hultstrand@folkhalsomyndigheten.se

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare information: http://www.folkhalsomyndigheten.se

  ”Hej!
  Tack för ditt svar. Jag tycker att myndigheten intar en mycket passiv roll. Det saknas som vi konstaterat tidigare vetenskapligt underlag för att tillämpa era råd angående störande lågfrekvent buller inomhus från vindkraft. Trots att de allra flesta som är insatta i denna fråga vet att vindkraftljud har helt andra egenskaper än vanligen förekommande ljud i våra samhällen. Rapporter från hela landet talar visar tydligt att lågfrekvent amplitudmodulerat ljud är ett gissel.

  Myndigheter är mycket snabba att hänvisa till brist vetenskapligt underlag men nu när det saknas så tillämpar ni ändå allmänna råd utan någon som helst vetenskaplig evidens. Var går gränsen för hur man som myndighet får agera i en fråga som ha koppling till ett mycket stort antal människors livsmiljö?

  Er passiva hållning innebär att ni tillåter fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft i strid mot Miljöbalkens hänsynsparagraf.

  Hälsningar
  Åke”

 6. Naturvårdsverkets svar på Åkes brev:

  ”Tack för mejl och bifogat brev.

  Samma ljud upplevs olika, av olika människor och i olika situationer, ljud som upplevs störande för en gör det inte för en annan. Vindkraftsljud upplevs dock generellt mer störande än annat omgivningsbuller som exvis buller från trafik. Rekommenderade bullervärden är därför strängare för vindkraft jämfört med annan bullrande verksamhet. Det är riktigt att den tekniska utvecklingen har medfört att allt högre verk uppförs och detta kan påverka ljudutbredningen. Dock ska alltid villkor i tillstånd följas, oavsett höjd på verk, storlek på rotorblad mm. Verksamhetsutövare har alltid en skyldighet bedriva egenkontroll av verksamheten och visa att villkor i tillstånd och miljöbalken följs. Om det finns skäl att tro att en verksamhet bullrar mer än vad som är tillåtet kan tillsynsmyndigheten begära att utredning görs. Det kan också begäras utredning om exvis lågfrekvent buller förekommer. I de fall villkor inte klaras eller miljöbalken inte följs kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att åtgärder vidtas, exvis skruva ner verk så de inte går på full effekt.
  Sökande har skyldighet att utreda förväntade miljökonsekvenser av sökt verksamhet. Tillstånd kan helt eller delvis återkallas enligt 24 kap 3 § miljöbalken exvis om uppgifter av betydelse inte lämnats.
  Naturvårdsverket ser inte att det i dagsläget finns skäl till att ändra våra rekommendationer. Men vi följder FoU, bl.a. studier inom Vindval där lågfrekvent och amplitudmodulerat ljud ingår liksom människors upplevelser, och om ny relevant fakta framkommer justerar vi vår vägledning. ”

  Vänliga hälsningar
  Ingrid Johansson Horner

  Sektionen för vägledning om art- och naturskydd, Gta

  NATURVÅRDSVERKET

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.