Den nya översiktsplanen i Sollefteå kommun

 

Nävertjärn Glenn
Foto: Janne Sjödin

Alldeles för sent har arbetet påbörjats med en ny översiktsplan i kommunen. Den gamla och inaktuella ÖP:n är från 1990, dvs 26 år (!) gammal.

Översiktsplanen bör uppdateras /förnyas varje mandatperiod, helst oftare. Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrande dokument och är vägledande för all fysisk planering av och i miljön.  I Sollefteås socialdemokratiskt styrda kommun har  uppdateringarna underlåtits under mer än ett kvarts sekel!

Beslutet om en ny ÖP kom hösten 2012 och arbetet med den har nu äntligen kommit igång. På kommunens hemsida finns just nu information om nya ”samrådsmöten”:

”Arbetet med en ny översiktsplan pågår och involverar hela kommunens verksamheter. Vi vill ha en så bred och öppen dialog som möjligt när vi arbetar med den nya översiktsplanen.

Samrådsmöten för allmänheten med presentation av översiktsplanens olika delar hålls enligt följande:

Tid Plats
2016-08-09, 18.30 – 20.30 Ramsele, Faxen
2016-08-11, 18.30 – 20.30 Junsele, Forum
2016-08-17, 18.30 – 20.30 Långsele, Kyrkans samlingssal
2016-08-18, 18.30 – 20.30 Näsåker, Markusgården
2016-08-22, 18.30 – 20.30 Sollefteå, Hullsta Gård
2016-08-25, 18.30 – 20.30 Boteå-Kalknäs-Undrom, Sunnersta Folkets Hus”

kommunens hemsida finns även utlagt några filer med Sollefteå kommuns övergripande ställningstaganden för den nya översiktsplanen. Kommunen fortsätter att ha en generös inställning till vindkraft i kommunen även i framtiden. Det är en mycket sorglig läsning.   Den rika och unika natur som finns i Sollefteå kommun ska offras för en kortsiktig, oekonomisk och förödande energikälla för natur, djur och människor.

Så här står det i Sollefteå kommuns övergripande ställningstagande för vindkraft fram till 2030:

• ”Andelen förnybar energi fortsätter att öka
• Elförsörjningen är tryggad bland annat genom
att väsentliga delar av distributionsnätet är markförlagt.
• Vindbruk är en förnybar och långsiktigt hållbar
areell näring. Kommunen är positiv till etablering
i utpekade områden.
• Områden som undantas från storskaligt vindbruk
pekas ut i översiktsplanen, se bilagd
kommunkarta.
• Områden som tidigare pekats ut kvarstår, se
Vindbruksplan 2008.
*I kommunen finns numera 7 områden för riksintresse
vindbruk (Energimyndigheten beslutade
2013-12-16 uppdatera områden för riksintresse
vindbruk). I Fördjupad översiktsplan Vindbruk i
Sollefteå kommun anges de tidigare 8 områdena.
• Kommunen anser att Statens energimyndighet
bör peka ut stamnätet för eldistribution som
riksintresse. I avsaknad av ett sådant beslut har
kommunen gjort bedömningen att stamnätet för
elförsörjning med 400 kV och 220 kV ledningar/
kablar inkl. transformator ska betraktas som
ett riksintresse i planeringsammanhang.”

Uppdatering: Konsultbolaget Callunas rapport om kommunens förslag på ny ÖP:

Calluna. MKB+ÖP+Sollefteå+samråd_original_kompr

7 svar på ”Den nya översiktsplanen i Sollefteå kommun”

 1. I konsultföretaget Callunas rapport av kommunens nya förslag av ÖP står det så här:

  ”För vindkraft har planeringsunderlag tagits fram och kommunen har tagit ställning till att älvdalarna med närområden INTE är lämpad för vindkraft, utan där ska boende, friluftsliv, turism och jordbruk prioriteras. Det bidrar till positiva konsekvenser och minskar risken för negativ påverkan på exempelvis landskapsbilden”.

  Denna skrivning efterföljer inte Sollefteå kommun. Kommunen har sagt ja till vindkraftsprojekt intill älvdalar, tex Ranasjön, Salsjön och Vabergets vk-projekt som planeras intill Fjällsjöälven och Ångermanälven.

 2. Rapport från det första samrådsmötet i Ramsele den 9 aug.
  Fyra politiker och en tjänsteman var där och sju besökare. Åsa Sjödén (s) fick backa flertal gånger när hon överbevisades om vad som egentligen gällde för de skyddade älvdalarna i kommunen när det gällde vindkraft. Åsa Sjödén hade noll koll på detta. Besökare framförde även att Konsultföretaget Calluna i sin rapport starkt kritiserat kommunens förslag av den nya ÖP:n. Callunas rapport är utlagd i inlägget.

 3. Gårdagens samrådsmöte i Junsele visade tydligt att det finns flera felaktigheter och oklarheter på den karta som gjorts inför planeringen av den nya ÖP:n. Viktigt att kunskaper och information om byarna kommer fram i kommande möten! Ansv. för arbetet med ÖP:n heter Lisbeth Boman.

 4. ”Sollefteå är den kommun som har flest anläggningar (i Sverige), 99 stycken med en samlad effekt på 287200 kW. 83 av verken togs i drift under 2015. Ockelbo är den näst största vindkraftkommunen och Örnsköldsvik hamnar på tredje”

  Om alla vk-projekt realiseras kommer Sollefteå kn att ha 25 % av alla vindkraftsetableringar i Sverige. Sollefteå kommuns natur kommer att ödeläggas av vindkraft.

  http://www.nyteknik.se/energi/de-har-flest-vindkraftverk-i-sverige-6778056

 5. Det kom ganska många besökare till Näsåkersmötet. Ett flertal politiker och tjänstemän deltog också. Vindkraften upptog naturligt nog en stor del av diskussionen. Åter igen blir man förvånad och arg över politikernas (läs (s) ) fullständiga inkompetens, okunskap och arrogans inför alla de felaktigheter som begåtts innan alla vindkraftsbeslut fattades. Besluten har fattats på en uråldrig översiktsplan och undermålig vindplan. Inga egna kommunala utredningar har gjorts utan besluten har tagits på vk-exploatörernas miljökonsekvensbeskrivningar som givetvis är utformade efter deras önskningar och behov. Ingen ånger finns hos (s) politikerna över att felaktiga beslut har fattats. Kartan i förslaget till den nya ÖP:n är hafsig och felaktig. Tex. har man på kartan ”glömt bort” att även Fjällsjöälven ingår i skyddet av älvdalarna! (detta ”förbiseende” är rättat) Det kommande skyddet av älvdalarna gagnar tyvärr inte de vk-projekt som redan är beslutade av kommunen. Ett flertal beslutade vindkraftområden kommer att drabba älvdalarnas natur och människorna som bor där pga beslut som fattats av inkompetenta beslutspersoner. Kommunen tjänar ingenting på vindkraftexploateringen. Det är exploatörerna som är vinnarna och människorna som är förlorarna. Den unika natur som finns i vår kommun kommer att ödeläggas pga inkompetens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.