Skarp kritik mot Sollefteå kommuns myndighetsutövning

Sollefteå kommuns förtroendeskadliga beteende i sin myndighetsutövning hör inte hemma i en rättsstat!

Trots flera påstötningar har inte Sollefteå kommun ännu besvarat det som framgår i nedanstående ärenden:

Sollefteå kommuns riskanalys avseende vindkraftverk på Stamåsen. Dnr: KS/134/2009

Enligt Boverkets Vindkraftshandbok (av januari 2009) sidorna 32 och 33 skall bland annat ”kommunerna ansvara för att bedöma behovet av riskavstånd och om någon särskild riskanalys behöver göras.”

”Riskbedömning bör göras lokalt bland annat utifrån de nedisningsförhållanden som kan förväntas på den aktuella platsen, hur ofta människor kan tänkas vistas vid verken och om det finns egendom som är särskilt känslig för skador. En bedömning av verkens förmåga att upprätthålla säkerhetssystem och att klara av is- och andra förhållanden som råder i kallt klimat måste också vägas in.”

Yrkan:

Undertecknade yrkar härmed, med stöd av ovanstående och med stöd av nedanstående rättsakter, att få en kopia på Sollefteå kommuns riskanalys inkl. riskbedömning avseende underlag för beslutet om godkännande av, att ändra höjden på vindkraftverken på Stamåsen från 170 meter till 220 meter. .

Rättsakter:

Förvaltningslag (1986:223) – Utdrag

Myndigheternas serviceskyldighet”

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

PROMEMORIAN Ds 2004:29

Direktivet om allmänhetens deltagande – Utdrag

Flera EG-rättsakter på miljöområdet innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser. Deltagande i samband med tillståndsprocesser knutna till MKB-direktivet. Som ovan nämnts införs genom direktivet om allmänhetens deltagande ändringar och tillägg i två andra direktiv.

I MKB-direktivet införs en definition av ”allmänheten” (en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa). Dessutom införs en definition av ”den berörda allmänheten” (den del av allmänheten som berörs eller som kan bli berörd, eller som har ett intresse av tillståndsförfarandet,..) Definitionerna överensstämmer med Århuskonventionen.

Översiktsplanen och miljöbalken. Dnr: KS/22/2015

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. Plan och Bygglagen (PBL) och ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark och vattenområden kommer att tillgodoses (jfr 3 kap. 4 §). Översiktsplanen ger därmed vägledning om hur allmänna intressen ska beaktas i efterföljande planering. Även bedömningar som har skett enligt andra lagar vägleder och ger dessutom stöd för samordning (jfr 2 kap. 2 och 11 §§ och 3 kap. 2 § PBL samt 3 och 4 kap. MB, prop. 1997/98:90 s. 159). Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska inte tillämpas i PBL. Genom interna samråd i kommunen – och med länsstyrelsen under planprocessen – kan dock tillämpningen av hänsynsbestämmelserna i PBL samordnas med miljöbalkens hänsynskrav. Det är naturligt att bedömningarna anpassas till miljöbalkens praxis och kan säkerställa genomförandet av beslut enligt PBL, men också enligt andra s.k. sektorslagar. SOU 2013:34

Syftet med samrådet med medborgarna angavs till en början vara ett utbyte av information och synpunkter, vilket senare i samband med revideringen 1996 förtydligades och ändrades till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan som skulle leda till ett ökat intresse för den fysiska planeringen hos allmänheten och en skärpning av kommunalpolitikernas uppmärksamhet när det gällde olika lokala opinionsyttringar. SOU 2013:34. Med anledning härav ställs följande frågor till Sollefteå kommun med anledning av det pågående arbetet med översiktsplanen.

Hur garanterar och säkerställer Sollefteå kommun enligt PBL med avseende på både allmänna och enskilda intressen:

– ett reellt medborgardeltagande och inflytande genom samråd, i både programskedet och i samband med översiktsplanens redovisning, som är av primärt intresse för att uppnå acceptans och legitimera för översiktsplanens beslutet?

– att skälig hänsyn tas till den enskildes intressen vid prövningen av olika frågor?

– att planarbetet inte är odemokratiskt och inte bara genom förfarandereglerna ger sken av att invånarna har ett stort inflytande?

– att inte planerings- och prövningsprocessen äventyrar rättssäkerheten?

– Vad är den juridiska definitionen av ”dialogmöten” enligt PBL?

– Vad är den legala skillnaden mellan ”dialogmöte(n)” och det juridiskt fastställda begreppet ”samrådsmöte(n)”?

Exempel på E-postmeddelanden vars mottagande bekräftats av Sollefteå kommun:

Sollefteå kommuns riskanalys avseende vindkraftverk på Stamåsen. E-post av 2015-12-22, 07:37 ”Har mottagit ditt mail och ärendet har diarienummer KS/134/2009.” / Ulla Johansson Kommunstyrelseförvaltningen”

Översiktsplanen och miljöbalken. E-post av 2016-01-20, 10:37 Jag skickade svar på ditt mail 2015-12-28 kl. 13:08 att skrivelsen var mottagen och var ärenderegistrerad på dnr KS/22/2015 och skickad till Lisbet Boman som arbetar med översiktsplanen.” / Ulla Johansson Kommunstyrelseförvaltningen

2016-04-18 – 11:21 ”Har skickat ditt mail vidare till Ulla Ullstein och Lisbet Boman som arbetar med dessa ärenden.” / Ulla Johansson Kommunstyrelseförvaltningen

/ Med vänlig hälsning, Claes-Erik Simonsbacka

MPD har tagit beslut om Ranasjöns vindkraftsprojekt

Beslutet om Ranasjöns vindkraftsprojekt i Forsnäs har nu kommit från Miljöprövningsnämnden. 40 vindkraftverk med en totalhöjd av 201 meter har fått tillstånd av MPD att sättas upp. Det har varit en lång kamp av ortsbor att förhindra detta vindkraftsprojekt. Men än är inte striden över. Beslutet kommer att överklagas.

Mer om Ranasjöprojektet finns att läsa på denna hemsida. Sök ”Ranasjö” i sökrutan eller klicka på taggen ”Ranasjö vk-projekt”.

Hela beslutet från MPD finns att läsa i ett par länkar nedan.

cjdcccab

ifcjhdbe

beslut Ranasjö

bilagor Ranasjö

Läs även Tara Britas inlägg på Röåns hemsida: http://roan.junselebyar.se/?p=2148