Svar från MPD Härnösand på öppet brev

Ett svar har kommit på en skrivelse till Miljöprövningsdelegationen i Härnösand den 2015-11-13 från

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå
Åke Wikström e.u.
062310417@telia.com

 

Svar angående till miljöprövningsdelegationen inkommen skrivelse/öppet brev

2016-02-12 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har tagit emot Er skrivelse ”Öppet brev till Miljöprövningsdelegationen”, daterad den 13 november 2015. Vi beklagar den långa svarstiden, som beror på en kombination av sjukdomsfall och en mycket hög arbetsbelastning.

Delegationen har inte anledning att göra någon generell bedömning av kvaliteten eller tillförlitligheten i de rapporter Ni hänvisar till i skrivelsen. I likhet med andra rapporter och annat kunskapsunderlag om vindkraftverksamheter kan de bidra med relevant och värdefull bakgrundskunskap och information om forskningsläget i olika avseenden när det gäller vindraftverksamheters miljö- och hälsopåverkan. Miljöprövningsdelegationen anser alltså inte att det går att generellt avfärda dessa rapporter. Enligt delegationens bedömning kan det samtidigt inte bli aktuellt att enbart utifrån en eller ett par forskningsrapporter dra slutsatsen att det krävs en omedelbar ändring av etablerad praxis, vägledning och annat utredningsmaterial rörande påverkan från vindkraftverksamheter. Vid prövning av de ansökningar som lämnas in inhämtas och används det underlag som är relevant i varje enskilt fall, och det kan då tänkas att den kunskap och information som framgår av de hänvisade rapporterna bedöms vara relevant.

När det gäller frågan om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om lågfrekvent ljud inomhus, hänvisar miljöprövningsdelegationen till vad som angetts i svaret på Ert föregående brev, daterat den 6 november 2015.

Som det också redovisades i miljöprövningsdelegationens svar från den 6 november 2015, utreds och bedöms under prövningen den ansökta vindkraftsetableringens påverkan ur olika aspekter och en avvägning görs mellan de konkurrerande intressen som finns vid den aktuella platsen. I det sammanhanget vägs bland annat synpunkter och erfarenheter från närboende och andra berörda in som ett av de intressen som ska beaktas. Hänsynsreglerna och avvägningsbestämmelserna i 2 kap. miljöbalken innebär dock inget absolut förbud eller hinder mot alla störningar för människors hälsa eller miljön, utan föreskriver att en rimlighetsavvägning mellan olika intressen ska göras vid prövningen.

Miljöprövningsdelegationen tar löpande del av den kunskap som inhämtas och presenteras inom relevant forskning, pågående och avslutade utredningar, tillsynserfarenheter och självklart även yttranden och störningsrapporter. Detta tillsammans med gällande lagstiftning, såsom förvaltningslagen och miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar, samt den praxis som tillkommit genom avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, utgör grunden för delegationens bedömning i varje enskilt ärende. Utifrån detta bedöms sedan ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar, underlag och annat material som har getts in, tillsammans med synpunkter och underlag från remissmyndigheter och andra berörda som yttrar sig i ärendet.

Med vänliga hälsningar

Joakim Kruse

Ordförande i miljöprövningsdelegationen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.