Protest mot ÅF:s ljudmätningar i Ögonfägnaden och Björkhöjden

”Här kommer en protest mot de ljudmätningar som nyligen gjordes av ÅF på vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden. Protesten vänder sig till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet men skickas även till Ragunda och Strömsunds kommun samt media för kännedom.

Jag vet att Statkraft SCA Vind AB nu försöker påverka kommunerna att ändra sitt nej till att att bolaget ska få bygga högre verk än 172 meter och då känns denna protest extra angelägen. Bolaget har ännu inte kommit till rätta med ljudproblemen från vindkraftparkerna. 

Med vänlig hälsning, Anders Nilsson”

Protestskrivelsen med ett 60-tal underskrifter har idag (4 feb, 2016) skickats till länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, politiska ledamöter i Ragunda och Strömsunds kommunfullmäktige samt till media.

edgfhghiAnalys av ÅF:s ljudmätning Ögonfägnaden (om det är problem att öppna filen; pröva att spara och öppna den i din dator) :

701304-PM06-Analys-långtidsljudmätningar-Vindpark-Ögonfägnaden-150828

Uppdatering:

Statkraft SCA Vind AB Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning. Mars 2016.   Rapport_Ljudmatning_160316

 

 •  Återkommande klagomål på buller från vindkraftverk i Torsås kommun föranledde kommunen att ålägga vindkraftsbolaget att sänka det ekvivalenta ljudet till 35dB.
 • Läs kommunens protokoll, gå till §51 Vindkraft Kvilla, ljudnivå : vindkraft Kvilla

 

4 svar på ”Protest mot ÅF:s ljudmätningar i Ögonfägnaden och Björkhöjden”

 1. Medvetet kommer vindkraftetableringen med ett krav på ett eller två MW kraftverk. Efter en tid vill vindkraftägaren öja höjden och/eller effekten och höjden från den ursprungliga ansökan. Jag har sett samma förfarande från andra kommuner antagligen i tron att kommunen inte har tid med att ta del av en ny dokumentation baserade på de nya kraven. Större vindkraftverk ger kraftigare ljud på lägre frekvenser då resonanskroppen ökar. Även hörbara frekvenser påverkas,

 2. Med fMRI kan infraljud observeras i hjärnan där blodflödet ökar i den område som registrerar inkommande infraljud.
  Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
  Summary:
  Are wind farms harmful to humans? This controversial topic makes emotions run high. To give the debate more objectivity, an international team of experts dealt with the fundamentals of hearing in the lower limit range of the audible frequency range (i.e., infrasound), but also in the upper limit range (i.e., ultrasound).
  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150710123506.htm
  ______________

  FRA Försvarets Forsknings Anstalt undersöker infraljud att användas som icke dödligt vapen.
  Mindre dödliga vapen
  OrGone Postat den: 2007-05-31 02:11
  Problem för krigssjukvården behandla skador efter ”mindre dödliga vapen”

  Effekterna på människan av dessa vapen är väl bevarade hemligheter
  Av B Thomas Kjellström

  Vad menar vi med ”icke dödliga vapen?” Är en trampmina ett icke dödligt vapen? Den spränger i första hand bort en fot eller ett underben. Endast i undantagsfall leder detta till död en annat än på litet längre sikt, när t ex infektionskomplikationer tillstött. Ska ”icke dödliga” vapen kanske kallas något annat i stället, t ex ”mindre dödliga vapen” (i engelsk- språkig litteratur används ofta begreppet ”less lethal weapons”). Eller kanske ”icke omedelbart dödande vapen”?

  De icke dödliga vapnen har ställt krigssjukvården inför nya problem. Nu måste man räkna med nya typer av skador. Tidigare var krigsskador ungefär samma skador som i de fredssamhället, fast fler och färre. Skottskador, splitterskador, brännskador osv. Men vi ha ingen civil erfarenhet av strål- eller ljudskador. Och hur ska man se att en sårad soldat drabbats av en viss typ av icke dödligt vapen. Hur skadad är han? Hur ska han behandlas? Och vilka av de nya skadetyperna ska v i koncentrera oss på?

  Akustiska vapen
  Som exempel på akustiska vapen kan nämnas infraljudsvapen. Infraljud är ljudvågor med så låg frekvens (under 20 Hertz), att det mänskliga örat inte kan uppfatta dem – man kan alltså inte höra infraljud. Däremot vet man, att människan kan påverkas av infraljud på andra sätt. Ett exempel är det infraljud som en väderfront föregås av. När en sådan front rör s ig genom atmosfären, bildas infraljud framför den, som bogvågen framför ett fartyg. Detta infraljud k an nå oss något dygn innan själva fronten kommer fram, och det finns de som anser, att den väderkänslighet som vissa människor känner av i form av t ex trötthet och huvudvärk något dygn eller några timmar för e ett hastigt omslag i vädret, beror på infraljudet , som föregår fronten.

  Infraljud bildas också av vissa maskiner och har ibland ansetts vara ett hälsoproblem inom industrin. Infraljud kan färdas lång a sträckor utan att det dämpas nämnvärt. Vattenkraftverk, t ex i Norrlandsälvarna, bildar under vissa omständigheter ett kraftig t infraljud (upp till 1 megawatts effekt), som har kunnat registreras i atmosfären på upp till 500 km avstånd från kraftverken.

  Akustiska vapen finns som prototyper. De finns i form av fordons- eller helikoptermonterade vapen och som handburna ”akustiska gevär”. Man har även gjort försök med akustiska ”staket” för att avspärra markområden eller byggnader.

  Ljudvågorna från akustiska vapen kan påverka innerörats hårceller och ge yrsel och illamående, ungefär som åksjuka. Vissa frekvenser och intensiteter av ljudvågor kan åstad- komma resonanssvängningar i inre organ som kan leda till smärtor, kramper och till och med i vissa fall döden. Effekterna på kort och lång sikt på de olik a organen i kroppen och på de celler, som bygger upp dem, är i princip helt okända, liksom eventuella effekter på de enskilda cellernas olika beståndsdelar.
  http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=compact&topic_id=6608&forum=22

 3. Protest mot ÅF:s ljudmätningar i Ögonfägnaden och Björkhöjden
  Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden; PM 06, Projekt ID 701304; 2015-08-28. Utlåtandet i denna ÅF rapport är inte baserad på några ackrediterade mätningar, dvs. ÅF hänvisat inte till sin ackreditering i den nämnda rapporten.

  http://snurrigt.vildavastra.se/wp-content/uploads/2016/02/701304-PM06-Analys-l%C3%A5ngtidsljudm%C3%A4tningar-Vindpark-%C3%96gonf%C3%A4gnaden-150828.pdf

  Notera även, att ÅF är Sveriges enda företag vars ackreditering omfattar mätning av bullerimmission från vindkraftverk enligt Elforsk rapport 1998:24, IEC61400-11 2012, Wind turbines – Part 11: Acoustic noise measurement techniques och IEC61400-11:2002+A1:2006(E) Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement techniques.

  Ackreditering av anmälda organ
  ”Ackreditering av anmälda organ 16 § Av 7 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll framgår att bedömning av organ som begär att få bli utsett och anmält för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning (anmält organ) ska ske genom ackreditering, om inget annat är föreskrivet.”

  ”Begränsning och återkallelse av ackreditering 17 § Enligt 6 § första stycket lagen om ackreditering och teknisk kontroll beslutar Swedac om begränsning eller återkallelse av ett ackrediteringsintyg enligt artikel 5.4 i förordning (EG) nr 765/2008.”

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 765/2008
  Artikel 5 – Ackreditering
  ”4. Om ett nationellt ackrediteringsorgan bedömer att ett organ för bedömning av överensstämmelse som erhållit ett ackrediteringsintyg inte längre har nödvändig kompetens för att bedriva specifik verksamhet inom bedömning av överensstämmelse, eller allvarligt underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, ska ackrediteringsorganet inom rimlig tid vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa, eller tillfälligt eller helt återkalla ackrediteringsintyget.”

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:sv:PDF

  Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Upphävd den 1 november 2015 genom STAFS 2015:8. Läs under rubriken ”Hänvisning till ackreditering” sidan 4

  http://www.swedac.se/PageFiles/2485/STAFS%202010_10%20konsoliderad%20(upph%C3%A4vd).pdf

  Kommer inte att bland mig i Ert ärende men kan tyvärr inte se av er inlaga, som enligt min uppfattning, saknar nödvändig legal substans är till gagn för era buller och ljudproblem. Föreslår dock att ni prövar att yrkar på, att Statkraft SCA Vind AB för den berörda vindparken skall redovisa nya ackrediterade buller- / ljudmätningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.