Svar från MPD Härnösand på öppet brev

Ett svar har kommit på en skrivelse till Miljöprövningsdelegationen i Härnösand den 2015-11-13 från

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå
Åke Wikström e.u.
062310417@telia.com

 

Svar angående till miljöprövningsdelegationen inkommen skrivelse/öppet brev

2016-02-12 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har tagit emot Er skrivelse ”Öppet brev till Miljöprövningsdelegationen”, daterad den 13 november 2015. Vi beklagar den långa svarstiden, som beror på en kombination av sjukdomsfall och en mycket hög arbetsbelastning.

Delegationen har inte anledning att göra någon generell bedömning av kvaliteten eller tillförlitligheten i de rapporter Ni hänvisar till i skrivelsen. I likhet med andra rapporter och annat kunskapsunderlag om vindkraftverksamheter kan de bidra med relevant och värdefull bakgrundskunskap och information om forskningsläget i olika avseenden när det gäller vindraftverksamheters miljö- och hälsopåverkan. Miljöprövningsdelegationen anser alltså inte att det går att generellt avfärda dessa rapporter. Enligt delegationens bedömning kan det samtidigt inte bli aktuellt att enbart utifrån en eller ett par forskningsrapporter dra slutsatsen att det krävs en omedelbar ändring av etablerad praxis, vägledning och annat utredningsmaterial rörande påverkan från vindkraftverksamheter. Vid prövning av de ansökningar som lämnas in inhämtas och används det underlag som är relevant i varje enskilt fall, och det kan då tänkas att den kunskap och information som framgår av de hänvisade rapporterna bedöms vara relevant.

När det gäller frågan om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om lågfrekvent ljud inomhus, hänvisar miljöprövningsdelegationen till vad som angetts i svaret på Ert föregående brev, daterat den 6 november 2015.

Som det också redovisades i miljöprövningsdelegationens svar från den 6 november 2015, utreds och bedöms under prövningen den ansökta vindkraftsetableringens påverkan ur olika aspekter och en avvägning görs mellan de konkurrerande intressen som finns vid den aktuella platsen. I det sammanhanget vägs bland annat synpunkter och erfarenheter från närboende och andra berörda in som ett av de intressen som ska beaktas. Hänsynsreglerna och avvägningsbestämmelserna i 2 kap. miljöbalken innebär dock inget absolut förbud eller hinder mot alla störningar för människors hälsa eller miljön, utan föreskriver att en rimlighetsavvägning mellan olika intressen ska göras vid prövningen.

Miljöprövningsdelegationen tar löpande del av den kunskap som inhämtas och presenteras inom relevant forskning, pågående och avslutade utredningar, tillsynserfarenheter och självklart även yttranden och störningsrapporter. Detta tillsammans med gällande lagstiftning, såsom förvaltningslagen och miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar, samt den praxis som tillkommit genom avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, utgör grunden för delegationens bedömning i varje enskilt ärende. Utifrån detta bedöms sedan ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar, underlag och annat material som har getts in, tillsammans med synpunkter och underlag från remissmyndigheter och andra berörda som yttrar sig i ärendet.

Med vänliga hälsningar

Joakim Kruse

Ordförande i miljöprövningsdelegationen

Grönt som inte är grönt

Från Vasabladet 07.02.16

Vi är många som skriver under det som Kaj Löfvik skrivit i sin artikel. Vindkraftsbolagen, med myndigheternas tillåtelse, har rätt att skövla natur och skogsområden som tidigare varit skyddade. Ingen hänsyn tas till de människor som bor i närområdet. Vindkraftbolagens ord om ”miljöhänsyn” är intet värd.

12705394_993216357433933_4257231366585414993_n

Jijnjevaerie sameby förlorade mot Statkraft

Idag offentliggör Norska och Svenska kontaktpunkterna för OECD sin rekommendation i saken Jijnjevaerie anmälan mot Statkraft.

Jijnjevaerie sameby konstaterar med besvikelse OECDs bedömning att Statkraft inte brutit mot riktlinjerna, trots att OECD menar att de (Statkraft) kunnat visa mer hänsyn.

Bakgrunden är att Samebyn anmälde Statkraft för bristande samråd. Samebyn har tydligt med skriftligt material visat att vindkraftsprojekten som Statkraft bygger betydligt påverkat samebyns renskötsel negativt, och att detta har framkommit i protokoll sedan första mötet 2007. Trots detta har Statkraft inte lyssnat och visat detta genom att ändra i sina planer. Vad är ett meningsfullt samråd enligt OECDs riktlinjer om inte ena parten behöver ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt?
Tvärtom menar OECD att samebyn ändrat ståndpunkt, vilket visar att kontaktpunkten inte läst de inlämnade handlingarna.

Frågan kvarstår enligt samebyn om vad ett meningsfullt samråd enligt OECD riktlinjer verkligen innebär. Räcker det med informationsmöten?

Granskningen är genomförd till en begränsad del av tillståndsprocessen, OECD avstod att granska de delar som avgjorts i Svenskdomstol.

De processer som granskats är dessutom uppdelade i före och efter 2011, då OECD riktlinjer uppdaterades. Att processen skalats av i så stor omfattning har naturligtvis påverkat utslaget.

Det finns en viss förundran hos samebyn att det material/ underlag som producerades under OECD processen inte på något sätt reflekteras i utslaget. Innehållet i det materialet visar på en helt annan realitet än innehållet i rekommendationen. Bl. a. har Stakeholders Assesment upprättats av Protect Sapmi och innehållet i den är godkänt av båda parter.

-Vi gav oss in den här processen för att vi trodde vi skulle få upprättelse, då OECD riktlinjer skiljer sig ifrån hur vi upplever att vi har blivit behandlade, säger Marianne Persson. Men det var kanske förmätet av oss att tro att Norska och Svenska NCP vid respektive Utrikesdepartement skulle kritisera ett Statligt bolags agerande i det egna landet.

Om man ska lyfta något positivt så är det rekommendationen till alla bolag som etablerar sig i urfolksområden att de ska samråda med målsättning att uppnå samtycke.

Kontaktpunktene anbefaler at det i forkant av etablering i områder med betydning for urfolks tradisjonelle virke, gjennomføres konsultasjoner med formål om å oppnå samtykke fra berørte urfolk, og for å innarbeide urfolks anbefalinger og tiltak som kan redusere prosjektets negative innvirkning i den videre prosjektutviklingen.”

OECD råder också Statkraft att ingå avtal med Jijnjevaerie sameby om vidare utveckling av vindkraft, omfattning utbredning och kompensation.

Den här processen har tagit oacceptabelt lång tid, vilket vi inte kunnat påverka.
Vi tror också att det faktum att NCP kontaktpunkt avsattes av Norska regeringen mitt under processens gång har påverkat utslaget, de indikationer vi fick från det första sekretariatet skiljer sig från denna rekommendation.
NCP hade intill Graver avsattes en starkare utveckling av vad ett meningsfullt samråd innebär och vad det ska ge för uttryck i samrådsprocessen med urfolk.

Efter detta finns frågor om hur OECD tolkar sina egna riktlinjer.

09022016_Slutterklæring_NO_

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03003615/20-02-2015#t=30m6s

http://www.op.se/jamtland/ragunda/efter-tre-ars-utredning-samebyn-far-inte-ratt-mot-statkraft

För vidare kontakt
Marianne Persson, ordförande Jijnjevaerie 076-844 88 58
Anett Sasvari, doktorand Uppsala universitet 076-238 19 19, Upprättat anmälan för samebyn
Anders Blom, Protect Sapmi 070-514 44 80

Protest mot ÅF:s ljudmätningar i Ögonfägnaden och Björkhöjden

”Här kommer en protest mot de ljudmätningar som nyligen gjordes av ÅF på vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden. Protesten vänder sig till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet men skickas även till Ragunda och Strömsunds kommun samt media för kännedom.

Jag vet att Statkraft SCA Vind AB nu försöker påverka kommunerna att ändra sitt nej till att att bolaget ska få bygga högre verk än 172 meter och då känns denna protest extra angelägen. Bolaget har ännu inte kommit till rätta med ljudproblemen från vindkraftparkerna. 

Med vänlig hälsning, Anders Nilsson”

Protestskrivelsen med ett 60-tal underskrifter har idag (4 feb, 2016) skickats till länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, politiska ledamöter i Ragunda och Strömsunds kommunfullmäktige samt till media.

edgfhghiAnalys av ÅF:s ljudmätning Ögonfägnaden (om det är problem att öppna filen; pröva att spara och öppna den i din dator) :

701304-PM06-Analys-långtidsljudmätningar-Vindpark-Ögonfägnaden-150828

Uppdatering:

Statkraft SCA Vind AB Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning. Mars 2016.   Rapport_Ljudmatning_160316

 

  •  Återkommande klagomål på buller från vindkraftverk i Torsås kommun föranledde kommunen att ålägga vindkraftsbolaget att sänka det ekvivalenta ljudet till 35dB.
  • Läs kommunens protokoll, gå till §51 Vindkraft Kvilla, ljudnivå : vindkraft Kvilla

 

”Flodintriangeln”

Triangel-440x380

Varning för Flodintriangeln.

Det existerar ett stort antal ”trianglar”, som sorteras in under begreppet ”Dödens Triangel”. Som exempel kan nämnas:

 

1 Gyllene triangeln,  det område, där Thailand, Laos och Burma möts och där opium odlas och hanteras.

2 Bermudatriangeln, en triangelformad region i den västra delen av norra Atlanten, där ett antal flygfarkoster och skepp påstås ha försvunnit under mystiska omständigheter

3. Drakens triangel, region i Stilla havet, ibland kallat Djävulens hav, där flygplan och fartyg mystiskt försvinner,

4. Röda triangeln, ett område i norra delen av Kaliforniens kust, där stora kolonier av sälar, uttrar och sjölejon lockar till sig vithajar – som attackerat ett stort antal badande människor

5. Casaluce-Acerra”, ett område mellan Nola, Marigliano och Acerra (i Italien) som för något år sedan av den brittiska medicintidskriften The Lancet döptes till “dödens triangel Casaluce-Acerra”. Maffian i Neapel kontrollerar sophanteringen och tjänar grova pengar på att ta hand om giftigt industriavfall med förödande konsekvenser på närboendes hälsa och miljön.

Att italienska maffian förutom att tvätta pengar via sophantering även använder vindkraftindustrier i samma syfte är sedan länge omtalat.

Och nu riskerar vi att få en alldeles egen triangel i den kategorin:

 6. ”Flodintriangeln”, det område i Fjällsjöälvens vackra dalgång, som nu hotas av miljö- och hälsofarlig vindindustri. Hörnpunkterna i denna triangel är: Flakaberget med 6 verk (ett tillståndsärendeområde), som Flodin nyligen köpt (!), Salsjö (en storskalig Flodinanläggning med 25 verk), som nu ligger i farozonen att inte ytterligare få överklagas och Ranasjö (ett storskaligt Flodinvindindustriområde på 40 verk), som nu behandlas av MPD.

Att storskalig vindraft är farlig för miljö, människor och andra djur vet vi. Det ligger ju dessutom

  1. i själva definitionen eftersom de måste prövas som miljöfarlig verksamhet och
  2. genom ny forskning och stora mängder rapporter från drabbade människor.

Ändå fortskrider detta vansinne. Steg för steg behandlas överklaganden och remisser och ……det mal obevekligt på mot slutet, “Flodintriangeln”.

Det kommer alltid att finnas människor, som låter sig köpas. För pengar är de beredda att sälja ut miljön och sina medmänniskor. Detta är sorgligt. Men kanske ändå sorgligare är det faktum att vi bor i en kommun, vars politikertopp är beredd att gå i stort sett hur långt som helst för att leva upp till sin slogan: ”En kraftfull kommun ” Med en nyfrälsts eller nyförälskads totala brist på eftertänksamhet, konsekvensanalys eller försiktighet tar kommunledningen till mycket suspekta metoder, som exempelvis genomförandet av ”Vägledningen” i strid med PBL, KL och Århuskonventionen, genomförandeprocessen av den nya översiktsplanen med en förlamande ”osynlighets-/ hemligstämpel” över vindkraften och tendentiösa förändringar av, av MPD begärt, yttrande av miljöhandläggare. Detta gör de för att jämna vägen för exploatörer. Gräddfiler skapas och  vår natur säljs ut till…  ….. ja, till vilka får vi ju inte ens veta.

Situationen är nu sådan, efter den genomförda kommunomorganisationen, att det är ”lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga” än för ett vindkraftärende att passera oformaterad enligt ”väglednings” mallen. All makt åt folket, brukar men ju säga, men när det gäller vindkraft är all makt koncentrerad till kommunstyrelsen alltså i praktiken kommunalrådet E. Lassen (s). Denna kontroll har dessutom ytterligare förstärkts av att hon placerat sig själv som ersättare i samhällsutvecklingsutskottet. I angelägna ärenden, som tydligen ovan nämnda remissyttrande bedömdes vara, kan hon alltså ersätta någon partikamrat med sig själv. Och som en extra försiktighetsåtgärd finns även hennes vapendragare Åsa Sjödén (s) som ersättare i samma utskott. Konsekvensen blir att om ett yttrande inte till punkt och pricka följer Lassens ”väglednings ”mall så kan det ändras:

  1. i utskottssammanträdet och/eller
  2. i efterföljande kommunstyrelsesammanträde exempelvis efter förslag från Åsa Sjödén

Vilket alltså skedde!!!!!! Precis så!!!!!!

Hur tänker våra valda ombud i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, då de låter detta ske, då de i praktiken medverkar till denna ”Flodintriangel” och många liknande tragedier i vardande? Tänker dom överhuvudtaget….. eller gör dom som dom blir tillsagda?

/ Tarabrita