Översiktsplanen och miljöbalken. Frågor till ansvariga i Sollefteå kommun

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. Plan- och Bygglagen (PBL) och ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses (jfr 3 kap. 4 §). Översiktsplanen ger därmed vägledning om hur allmänna intressen ska beaktas i efterföljande planering. Även bedömningar som har skett enligt andra lagar vägleder och ger dessutom stöd för samordning (jfr 2 kap. 2 och 11 §§ och 3 kap. 2 § PBL samt 3 och 4 kap. MB, prop. 1997/98:90 s. 159). Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska inte tillämpas i PBL. Genom interna samråd i kommunen – och med länsstyrelsen under planprocessen – kan dock tillämpningen av hänsynsbestämmelserna i PBL samordnas med miljöbalkens hänsynskrav. Det är naturligt att bedömningarna anpassas till miljöbalkens praxis och kan säkerställa genomförandet av beslut enligt PBL, men också enligt andra s.k. sektorslagar. SOU 2013:34

Syftet med samrådet med medborgarna angavs till en början vara ett utbyte av information och synpunkter, vilket senare i samband med revideringen 1996 förtydligades och ändrades till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan som skulle leda till ett ökat intresse för den fysiska planeringen hos allmänheten och en skärpning av kommunalpolitikernas uppmärksamhet när det gällde olika lokala opinionsyttringar. SOU 2013:34

Med anledning härav ställs följande frågor till Sollefteå kommun med anledning av det pågående arbetet med översiktsplanen.

Hur garanterar och säkerställer Sollefteå kommun enligt PBL med avseende på både allmänna och enskilda intressen:
ett reellt medborgardeltagande och inflytande genom samråd, i både programskedet och i samband med översiktsplanens redovisning, som är av primärt intresse för att uppnå acceptans och legitimera för översiktsplanens beslutet?

att skälig hänsyn tas till den enskildes intressen vid prövningen av olika frågor?

att planarbetet inte är odemokratiskt och inte bara genom förfarandereglerna ger sken av att invånarna har ett stort inflytande?

– att inte planerings- och prövningsprocessen äventyra rättssäkerheten?

Vad är den juridiska definitionen av ”dialogmöten” enligt PBL?

Vad är den legala skillnaden mellan ”dialogmöte(n)” och det juridiskt fastställda begreppet ”samrådsmöte(n)”?

Med vänlig hälsning, C-E Simonsbacka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.