Nej, det är inte OK!

SVT Västernorrland:     http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasternorrland/ja-till-hogre-vindkraftverk

 

“Vi tycker att det är okej utifrån alla aspekter”, menar Elisabet Lassen (S), kommunalråd, “….. och vi har som många anser då  förstört delar av naturen…..”

SSVABs fick som förväntat ja av Sollefteå kommunfullmäktige på sin begäran om tillstånd att ändra höjden på vindkraftverken i Stamåsen från 170 meter till 220 meter. Den typen av argumentation, som jag hoppas ni tittar på nu, om ni missade Mittnytt, är långt ifrån OK

Lika o-OK är det att manipulera material, som ev. skulle kunna påverka miljöprövningsdelegationen i en oönskad riktning.(sett ur vindstrategernas vinkel)

Inte heller är det OK att förespegla kommunmedborgare att de har något som helst inflytande i det pågående översiktsplanearbetet. Det finns 11 stycken planeringsförutsättningar för turism/rekreation/friluftslivm.m. och i inget av dessa nämns vindkraften. Vindkraft är ett ickeexisterande begrepp. Dessa möten var  därför fullständigt surrealistiska upplevelser. Vi bor i en kommun som verkar ha ambitionen att ensamt uppfylla vindkraftmålen för hela Sverige och ändå skulle vi bortse från detta på dessa medborgarmöten.

Att kommunhusets vindstrateger har berett en gräddfil för exploatörer, som berikar sig genom att våldföra sig på vår natur är inte OK Inte mot de, som drabbas, inte för kommande generationer och definitivt inte för den biologiska mångfalden.

001

Bilden visar redan uppförda, tillståndsgivna och planerade vindindustriområden med en avståndsradie på 5 km och 10 km. Vad som än så länge bara ligger i “pipeline” får inte vi veta. Men på ett av dessa medborgarmöten bekräftade E. Lassen att hon inte tänkte sätta stopp i avvaktan på att översiktsplanen blir klar och/eller erfarenheter från redan uppförda vindindustrier blir utvärderade.

Det är inte heller OK

/Tarabrita

 

Så kan det gå. Om hur Ranasjö vk-projekt “mörkas”

För en tid sedan sände länsstyrelsen ut Ranasjöärendet på remiss till en mängd olika instanser. En av dessa var Sollefteå kommuns miljökontor. Spännande, tänkte alla, som av en eller annan anledning följt den tidigare skandalöst dåliga beredningen av detta ärende, då kommunen i stort sett ”rakt av” tillstyrkte Flodins vindexploatering av det känsliga området mellan Fjällsjöälven och Faxälven.

När denna remissförfrågan blev känd väcktes alltså en förhoppning om att kompetens skulle användas i motsats till när kommunstyrelsen beredde ärendet och då exkluderade den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden.

Den 7/12 skulle remissyttrandet upp i samhällsutvecklingsutskottet och 17/12 då protokollet var justerat var detta och yttrandet offentliga.

Till historien hör att utskottet av miljöprövningsdelegationen begärt och fått uppskov med att lämna in yttrandet till 7/12 men att en ny förfrågan om ytterligare uppskov nekades.

Nu beslöt utskottsmötet dessvärre att yttrandet skall vidare till kommunstyrelsen. Utan förslag till beslut. Detta var ej vad miljöenheten föreslagit. Det står: ”Kommunstyrelsen föreslås översända miljöenhetens synpunkter på ansökningshandlingarna som sina egna”

Den 12/1 2016 skall alltså yttrandet tas upp i kommunstyrelsen. Hur och varför, frågar man sig med berättigad oro efter att ha bevittnat hur vindkraft hanteras i denna kommun. Vid det laget, efter utförd justering, kan miljöprövningsdelegationen dessutom redan ha fattat sitt beslut utan att ha fått ta del av remissyttrandet.

Och förmodligen är det just detta som är meningen.

Kanske spelar det ingen roll men det hade i alla fall känts bra om det inte manipulerats på detta vis.

Oj, jag höll på att glömma….jovisst var E. Lassen med på mötet, som bestämde att yttrandet skulle vidare till kommunstyrelsen. Hon ersatte av en händelse Torbjörn Persson..

Yttrandet finns nu utlagt här så var och en kan bilda sig en egen uppfattning om hur mycket grus det skulle ha kunnat kasta in i maskineriet om det hade tillåtits inkomma i tid. Där står en hel del nytt och intressant och blotta tanken på att någon vinnlagt sig om att utföra ett seriös, objektivt arbete förtjänar den största respekt.

/Tarabrita

http://roan.junselebyar.se/?p=2043

Hjälp oss med överklagan av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt!

kungörelse

 

I gårdagens (10/12) TÅ Allehanda kunde man läsa Mark- och miljödomstolens kungörelse ang. överklaganden av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt.

Forsca vindbolag har överklagat MPD:s dom och vill bl.a. att det ansökta antalet vkv (153 st) ska gälla (inte 113 vkv som MPD beslutade). MPD beslutade att igångsättningstiden skulle vara 7 år isf 10 år, vilket Forsca motsätter sig.

Vi övriga som överklagat beslutet har yrkat att h e l a vindkraftsprojektet ska/måste upphävas.

Viktigt att vi åter igen yrkar på att hela vindkraftsprojektet upphävs! Vi kan inte acceptera att vår livs- och boendemiljö ska förstöras av en vindkraftsindustri av denna gigantiska storlek. Oersättliga fritidsområden och naturvärden kommer att förstöras.

Hjälp oss gärna med Ditt yttrande! Senast den 7 jan. 2016. Kampen går vidare.

MPD:s beslut den 11 juni 2015 ang. Fängsjö-Storsjöhöjden finns att läsa här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3773

MMD i Wäxjö tar reson

Mark- och Miljödomstolen har nu kommit med sin dom i ärendet Karlsholms Vindkraft AB där Miljöprövningsdelegationen i Skåne begärt omprövning av miljötillståndet. Skälet är att verkligheten inte alls motsvarar vad som beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen. Det som plågar ortsborna är det lågfrekventa amplitudmodulerade ljudet, företrädesvis under kvällar, nätter och morgnar. MMD avslår yrkandet om omprövning och återförvisar ärendet till Tillsynsmyndigheten. Detta är mycket intressant för det innebär att MMD inte avfärdar de skäl som åberopats utan kräver mer fakta på bordet. Det är också intressant att läsa Naturvårdsverkets yttrande. De avfärdar ej hellre de klagomål som under lång tid riktats mot Karlsholmsparken. Detta öppnar nu för krav på andra installationer. Jag har blivit nekad mätningar på SSVAB:s installationer som visar förekomsten av eventuell amplitudmodulation. Både SSVAB och Länsstyrelsen avfärdar våra krav. De hänvisar till att miljötillståndet inte innehåller några krav i detta avseende. Nu kan vi hänvisa till denna dom i de fall vi har klagomål om störande ljud och det har vi i stor mängd. Det finns ett stort antal installationer i Sverige som plågar ortsbor med mycket störande ljud.

Åke W.

MMD Karsholm M 4939-14 2015-10-27 (bra)