Vindkraftsprojektet Salsjön beslutat i MPD

 

dfhgeaig
Montagebild. Från Flintabaren. Vindkraftverk i Salsjön.

Igår kom beslutet från Länsstyrelsens MPD ang. vindkraftsprojektet Salsjön i Näsåker. Tillståndet omfattar 25 vindkraftverk i ett stort naturområde i Forsås.

Området är ett s.k. utredningsområde och bör inte ha klubbats igenom i Sollefteås kommunfullmäktige om kommunen haft en aktuell uppdaterad översiktsplan.

På ett internt vindkraftsmöte i Näsåker med Länsstyrelsen i november 2012 påstod/lovade Sollefteås kommunordförande Elisabet Lassen att de tio vindkraftsområden, som planerades i 2008 års vindbruksplan var ”that´s it” när det framkom att ytterligare 54 (!) nya vindkraftsområden planerades i kommunen.

Lassens kommentar ”that´s it”  i SR P4 Vnrl: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5352442

Bland dessa 54 s.k. ”utredningsområden” ingår bla Salsjön och Ranasjön. Lassens löfte ”thats it” räckte inte länge..

Nu har Miljöprövningsdelegationen tagit beslut om 25 vindkraftverk i Salsjön och det är ett nytt bakslag för Näsåkersbygden.  Om alla projekt går igenom så kommer hela Näsåker med omnejd att omringas av bullrande, vinande och blinkande vindsnurror.

I nuläget är det sammanlagt 177 vindkraftverk som Sollefteå kommun har beslutat att får sättas upp runt Näsåker. (Ranasjön 33 vkv, Salsjön 25 vkv, Flakaberget 6 vkv , och Fängsjö/Storsjöhöjden 113 vkv .

Här finns beslutet om Salsjö vindkraftprojekt. (Pdf-filer)  Beslutet kommer att överklagas.

551-4201-13 Salsjö – beslut med villkor

Bilaga 1 Salsjö – projektområde

Bilaga 2 Salsjö – koordinater för placering av vindkraftverk

Bilaga 3 Överklagandehänvisning

Möte med Länsstyrelserna Härnösand och Östersund den 21/9.

En kort sammanfattning av vindkraftsmötet i Hammarstrand den 21/9.

Den 21 september hölls ett andra uppföljningsmöte med Länsstyrelserna Härnösand och Östersund. Politiker och tjänstemän från Sollefteå, Ragunda, Bräcke och Strömsunds kommuner tillsammans med ett tjugotal berörda motståndare till vindkraftsexploateringarna  samlades i Hammarstrand för att dryfta aktuella problem och bullerfrågor i kommunerna.

– Frida Uebel Länsstyrelsen Härnösand redogjorde för var alla vindkraftsprojekt i de aktuella kommunerna låg i beslutsprocessen.

– Rödstahöjdens 6 vkv i Sollefteå kn ska vara klart att tas i drift okt/nov 2015.

– Bräcke kn håller på att revidera sin översiktsplan. Beräknas klar 2016. Tills dess beviljas inga nya vindkraftsprojekt.

– Ragunda kn håller också på att revidera sin översiktsplan. Inga nya byggnationer fn.

– Regeringens vindkraftssamordnare för ”Region mitt”, Lars Thomsson var inbjuden till detta möte. Han talade om sina erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden på Gotland och regering / riksdagens intentioner om vindkraftsutbyggnaden.

– Åke Wikström  uppdaterade aktuella kunskaper om störande buller från vindkraftsverk, krav på vidare mätningar för SSVAB:s anläggningar och krav på ett moratorium.

– Information om två nya forskningsprojekt av Formas och Energimyndigheten/Naturvårdsverket  som ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk.  https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Stor-satsning-okar-kunskapen-om-vindkraftsljud/

– Flera berörda på mötet berättade om sina egna personliga erfarenheter av vindkraftsbuller från Ögonfägnaden, Björkhöjden och Mörttjärnsberget. Per Fahlén, professor emeritus för energifrågor vid Chalmers, argumenterade mot vindkraft utifrån den forskning och kunskap han har.

– ÅF fick ny kritik http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3270 för nya undermåliga bullermätningar i ovanstående vindkraftsområden.  Krav ställdes att mätningarna ska göras av ett oberoende företag.

701304 PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden 150828

701304 PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden 150829

/ Admin.

———————————————————————————–

”Till Länsstyrelserna i Härnösand och Östersund.

Jag översänder bifogat min kunskapssammanställning om buller från vindkraft. Jag bifogar också Kristianstad kommuns yttrande angående fallet Karlsholm och dessutom en motion till Riksdagen i samma fråga.

Jag anser att vare sig kommuner eller miljöprövningsdelegationer längre kan blunda för alla rapporter, både svenska och internationella, om störande ljud från dagens stora vindkraftverk. Jag anser att beslutsfattare i samhället, på  olika nivåer, har en skyldighet att följa utveckling av kunskap och erfarenheter för att möta Miljöbalkens intentioner.

Om man kan läsa och lyssna så är det ovedersägligt att verkligheten sällan stämmer med de Miljökonsekvensbeskrivningar som vi blir delgivna av projektörer. I fallet Karlsholm har myndigheter i Skåne tagit till sig denna problematik och agerat utifrån Miljöbalken. Jag anser att vi nu har samma situation när det gäller vindkraftparkerna i Mörttjärnberget, Ögonfägnaden samt Björkhöjden. Läs alla rapporter från närboende så inser man snabbt att här föreligger problem. Ni kan inte i längden rida på regelverk som är tillkomna utan erfarenhet av dagens stora vindkraftverk och i komplexa tysta miljöer.

Jag anser att de uppföljningar av buller som nu görs är av ringa värde eftersom vi mäter fel saker. Forskare som är insatta i problem kopplade till bullerstörningar vet att tiominutersmedelvärde för dB(A) inte är ett lämpligt mätetal för störande ljud. Vi har krävt en mer detaljerad redovisning av ljudet men ni har inte velat ta i detta krav. Vi kommer fortsättningsvis att kräva en mer detaljerad redovisning av ljudets karaktär för att vi skall förstå varför människor reagerar som de nu gör.

Vi anser att amplitudmodulationen måste redovisas. I den kanadensiska rapporten framgår klart och tydligt att detta är något som forskare pekar på kan vara en huvudorsak till upplevda störningar. Denna typ av ljud kan dessutom leda till fysiska besvär. Detta är omvittnat av personer som talar om sömnstörningar, migrän mm. Ljudet tränger in i bostadsrum och mest när människor har behov av vila.

Den nu pågående utbyggnaden  av vindkraft leder till kraftigt störda miljöer på landsbygden. Vart detta leder till på sikt är osäkert men min uppfattning är att delar av landsbygden blir ointressant som miljö för  människor och kanske även djur.

Hälsningar Åke Wikström”

Buller från vindkraft, rev 3 inkl. klagomål

Karlsholm- yttrande kommun-20150209

Motion om vindkraftbuller

Lågfrekvent ljud-vindkraftens akilleshäl

 

Öppet brev till Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner.

Debattartikel i ÖP den 6 sept. 2015:

”Öppet brev till Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner.

Vindkraften har växt fram som en viktig del av Sveriges elförsörjning. Den framställs som en relativt miljövänlig form av elproduktion.

Församlingsrådet i Borgvattnets församling delar den allmänna uppfattningen att all energiproduktion ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Av den anledningen ser vi vindkraften som ett intressant alternativ.

Inom Borgvattnets församling planeras för ett stort antal vindkraftverk. Vissa byar i området kommer, enligt planerna, att helt omringas av verk.

Vi vill lyfta fram ett antal tveksamma företeelser i handläggningen av tillståndsgivningen inför beviljande av tillstånd till byggande av vindkraftsparkerna.

De beräkningsmodeller som ligger till grund för beräkning av vindkraftens ljudpåverkan, är framtagna utifrån mätningar gjorda på vindkraftverk som är placerade i slättbygder i södra delarna av landet och som är betydligt lägre än de verk som byggs numera.

I skogslandskapet med andra höjdlägen och annat klimat blir ljudpåverkan av en helt annan karaktär. Det har visat sig genom det stora antalet klagomål på ljudstörningar som framkommit.

Conny Larsson, meteorolog och forskare kring ljud vid vindkraft vid Uppsala universitet, har i en långtidsstudie av vindkraftsbuller visat att bullernivåer och ljudutbredning från vindkraft i kuperad skogsterräng är långt mer störande än vad som kan förväntas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Problemen med lågfrekvent amplitudmodulerat ljud från vindkraft är långt större än vad både bolag och myndigheter räknat med. Vi anser att nya, anpassade beräkningar behöver göras innan tillståndsgivning kan genomföras.

Vilka gränsvärden för ljudpåverkan ska lokalbefolkningen behöva tolerera?

Enligt normerna ska ingen boende behöva utsättas för mera än 40 dbA ljudstörning. I områden med lågt bakgrundsljud ska det enligt Naturvårdsverkets regelverk vara 35 dbA som ska gälla.

I vårt skogslandskap med små byar utan industrier existerar i stort sett inget annat bakgrundsljud än vindens sus i skogen. I de ljudkartor som finns med i tillstånden för vindkraftverken inom Borgvattnets församling, kommer ett stort antal bostadshus att få mera än 40 dbA ljudpåverkan.

Trots detta har vindkraftsprojektörerna fått tillstånd att bygga verk. Vi ifrågasätter länsstyrelsens bedömning och tillståndsgivning. Oavsett var i landet vindkraftverk byggs, ska samma tillämpning av regelverket göras.

Vi vill också ifrågasätta bristen på respekt för samerna och rennäringen.

Det område som är planerat för vindkraft inom Borgvattnets församling sammanfaller nästan till 100 procent med ett av rennäringens kärnområden för renbete. Detta förhållande återkommer på många platser där samerna antingen har sina sommar- eller vinterbeten.

Eftersom samerna är vårt lands ursprungsbefolkning bör man ta större hänsyn till placeringen av vindkraftsparker med tanke på rennäringen.

Ett nytt regelverk för tillståndsgivning måste tas fram där ovan angivna företeelser beaktas. Dessutom måste regelverket tillämpas på ett likartat sätt i hela landet.”

Johnna Christensen
ordförande församlingsrådet

Charlotte Unger VD på Svensk Vindenergi verkar ha panik

980

Svensk vindenergi och dess vd Charlotte Unger verkar ha panik. Just nu får hon in insändare som vill påverka till stöd för vindkraften i en massa tidningar över hela landet. De har ungefär samma innehåll, bara länets namn har bytts.

I nedanstående insändare bemöts Charlotte Unger på ett bra och kraftfullt sätt.

Insändare i Allehanda TÅ den 31 augusti. http://www.allehanda.se/opinion/insandare/inte-optimalt-bygga-ut-vindkraft-i-norr

”Svar till Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, Ordet fritt 21 augusti.

Att det är viktigt för vartenda län att bygga ut vindkraften tycker föga förvånande Svensk vindenergi. Samtidigt rasar lönsamheten för vindkraft, det är nog bara en tidsfråga innan man för fram åsikten att subventionerna måste öka om vi ska kunna hjälpa Europa med förnyelsebar energi. Vad man inte talar om är att nettoexporten i kablarna mellan Sverige och övriga Europa numera är nära noll, tack vare en egen storskalig satsning på vind- och solkraft i Europa.

Vår elexport går mest till Finland, än så länge. När Finlands nya kärnkraftverk står klart kommer elpriserna i Sverige sjunka ytterligare, till glädje för konsumenter och till konkurs för vindkraftbolagen. Ändå kämpar man för en fortsatt utbyggnad. En klok man sa: ”Så länge det är lönsamt att bygga vindkraft, så länge kommer vi att ha ett ökat elbehov i Sverige”.

Varför Norrland? En jämförelse av vindkartor över Västernorrland och södra Sverige visar tydligt att det blåser lika bra och till och med bättre i södra Sverige. Varför envisas man då med att bygga ut vindkraften i Norrland som inte behöver mer el? Varför vill kommuner i södra Sverige bygga vindkraft i Norrland och tappa 7,5 procent av energin i kablarna ner till den egna kommunen? Kanske protesterna lokalt är för stora, så man tar till lite kolonisationspolitik?

Om man byggde där elkraften behövs, i Sydsverige, så skulle man inte behöva investera miljarder av medborgarnas pengar i nya distributionsnät från Norrland, det skulle därför också vara miljövänligare. Om vindkraft ska byggas så gör det där det är optimalt, vilket inte är i Norrland (den mest förbrukande timmen 2013 ”exporterades” 2,5 gånger mer el ut från Norrland än vad vi själva förbrukade).

Den mest miljövänliga kilowattimmen är den som inte används: Om vi i stället för utbyggnad skulle satsa på att minska behovet så skulle samhällsvinsterna bli stora. Ett exempel är om alla eluppvärmda fastigheter gick över till berg/jord/sjövärmepump så skulle inbesparingen motsvara en kärnreaktor. Dessutom skulle inbesparingen vara störst när elbehovet är maximalt.

Skulle dessa värmepumpar få samma subventioner som vindkraften, 18 öre/kWh, så skulle varje förbrukad kWh ge 36 öre i bidrag, eftersom värmepumpen tar upp dubbelt så mycket förnyelsebar energi ur mark/vatten som den förbrukar el. En satsning på ackumulatortankar som kan lagra värmebehovet för 16 timmar och laddas på 8, kombinerat med timmätning och kraftigt reducerad energiskatt nattetid skulle jämna ut behovet över dygnet och ge industrin den el den behöver under dagen.

Tyvärr för Svensk vindenergi, skulle dessa miljö- och ekonomiförbättrande åtgärder inte gynna vindkraften…”

Erik Lindquist
Idéalist

Denna insändare är införd i Sundsvallstidningen (ST) den 3 september 2015:

11937425_830452503736047_965813933992608483_n

 

Insändare i Länstidningen LT (Jämtland) av Sune Sjöström. Ordf. Föreningen Svenskt Landskapsskydd

”För att det nu inte ska bli en alltför dyr läropenning att ensidigt fatta beslut som byggs på lobby och gynnande av särintressen så har nu våra politiker en stor uppgift framför sig nämligen det att se till så att vindindustrin städar upp efter sig i bygderna och att det tas ansvar för den miljöförstöring och skövling som bedrivits.”

Hela insändaren finns att läsa här: http://www.ltz.se/opinion/debatt/svensk-vindenergi-har-fel