Avgå Baylan!

Många av oss som bor på landsbygden i Sverige känner en växande frustration och ilska när vi hör våra politiker uttala sig. Vi ser politiker i Rosenbad tala om krisen på landsbygden, som om de skulle bry sig samtidigt som de snabbt slår dövörat till då vi, “här ute på landet”, försöker påkalla deras uppmärksamhet. Sedan 7-8 år tillbaka så har jag varit engagerad i en tröstlös energidebatt som först nu börjar närma sig verkligheten men som i många år varit full av myter. Det har nu startas en Energikommission, av Energiminister Ibrahim Baylan (S), som ska utreda hur svensk energiproduktion ska se ut i framtiden. Orsaken är att svensk energiproduktion är i kris, lönsamheten faller hos våra energiproducenter och konkurser samt nedläggningar står för dörren. Det är mycket viktigt att en sådan energikommission är både kunnig, oberoende och professionell i sitt arbete. När jag de senaste dagarna dels fått veta att energibolagen med hjälp av sin monopolställning nu fritt får suga ut elkunderna via elnätsavgifterna och dels hört flera konstiga uttalanden av Baylan, så måste jag ett starkt behov att ifrågasätta både hans, Regeringens och Energikommissions trovärdighet.

Elcertifikatet ger idag vindkraftsbolagen ca. 15 öre i bidrag för varje producerad kWh. Ett bidrag regeringen nu helst vill höja och som redan idag innebär att mer än var tredje krona vindkraftsbolagen tjänar kommer från bidrag ur elcertifikatssystemet. Kärnkraften beskattas istället med 5,5 öre/kWh, en skatt som regeringen vill höja med 17%, utöver de 2,2 öre/kWh som avsätts för att betala slutförvaret av kärnavfallet. Allt det här är politiska beslut som reglerar marknaden och styr den i önskad politisk/ideologisk riktning. När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat dålig komik.

Den svenska och internationella energimarknaden är ett sammelsurium av politisk reglering och styrning där marknadens krafter är helt satta ur spel. Baylan och övriga politiker har därför fullt ansvar för vad som händer med Sveriges energisektor. Bara för att våra folkvalda på 1990-talet realiserade ut energisektorn, till privata aktörer, en sektor som folket tidigare ägde och nu betalar dyrt för en andra gång så fritas de inte från ansvaret för denna samhällsbärande sektor. Tvärtom så ökar ansvaret då de när avregleringen genomfördes sa att det skulle bli billigare och bättre för oss kunderna om vi bara följde politikernas råd! Just nu sker den dyraste och mest omfattande infrastruktursatsningen sedan kärnkraften byggdes och den sker enbart på grund av politiska beslut, inte av nöd, tvång eller makrnadskrafter. Landsbygdens befolkning betalar utöver ökade energikostnader med sänkta fastighetsvärden, sämre hälsa, förstörd natur och osämja mellan grannar när vindkraftverken subventioneras fram i tiotusental.

Då Energiministern i en senare intervju pressas i fråga om beskeden att kärnkraften ska läggas ned i förtid så vill han plötsligt att vattenkraften ska byggas ut. Kanske bara ett uttalande gjort enbart för att rädda en intervjusituationen, annars är det ett bevis på att han är dåligt påläst eller okunnig i ämnet helt enkelt. En stor utredning av vattenkraften, Vattenverksamhetsutredningen, föreslår snarare en minskning av den, för att rädda den biologiska mångfalden i Sverige, än en utbyggnad. Vi får väl anta att ett par tre natur och miljöorganistioner även vänder sig mot en tänkt utbyggnad. Dessutom så måste vattenkraften agera stöd, som reglerkraft, åt vindkraften annars vore energin från vindkraftverken värdelös i vårt samhälle. Det har i sig redan börjat bli ett problem då vattenkraften har viktigare uppgifter än att agera reglerkraft åt annan energiproduktion, speciellt nu om vår kärnkraft ska avvecklas i förtid. Det är viktigt att våra politiker börjar förstå hur våra energislag samverkar i vår energiproduktion samt skillnaden mellan elproduktion och effektbalans.

Vattenkraft kan, till skillnad från vind eller solkraft, ersätta kärnkraft då den är reglerbar, men den är beroende av ständig vattentillgång för att fungera. Effektbalansen beskriver hur väl vi kan reglera vår elproduktion efter landets efterfrågan på el över dygnet, över veckan och över årstiderna. Tidigare stod kärnkraften för ⅔ av vår baskraft och vattenkraften fyllde på det resterande av vårt elbehov samtidigt som den reglerade produktionen efter vår varierande efterfrågan. Solen skiner när den skiner och vinden blåser när den blåser, ingen produktion kan garanteras från vind eller solkraft vilket gör dem värdelösa som baskraft. Kärnkraft kan alltså inte ersättas av vind eller solkraft. Kärnkraften alltså står för ⅔ av Sveriges baskraft och vårt lands bästa alternativ till den är el producerad av biokraft från träflis som kostar ⅓ så mycket per kilowatt-timme som vindkraftsel att producera, men biokraft erbjuder inte samma möjligheter till snabba pengar som vindkraften gör och är därför ointressant i en värld med millisekund- snabb robothandel på aktiemarknaden.

Sanningen käre Energiminister Baylan är att ingen elproduktion längre är lönsam på grund av dålig energipolitik. När utbyggnaden startade, “det tredje benet”, så var det en klimatpanik som drev den, men då svensk elproduktion visade sig varit utsläppsfri sedan 1980-talet så föll klimatargumentet och så blev det istället en kärnkraftsfråga, i bakvattnet av tsunamin som drabbade Fukushima. När utbyggnaden av “förnyelsebar energi”, vilket i Sverige i stort sett innebär vindkraft, startade för knappt 10 år sedan så var redan Sveriges elproduktion större än det nationella behovet och det framtida behovet av el beräknades till och med att bli ännu mindre än idag. Att i den situationen subventionera fram en utbyggnad av elproduktionen får den fullt logiska konsekvensen att elöverskottet, i vårt fall elexporten, börjar växa i samma takt. Om vi 2006 istället sagt att vi årligen ska energibespara och effektivisera samhället med 1 TWh/år, knappt 0,7 %/år, så hade vi på ett billigt och hållbart sätt sparat bort kärnkraften till 2050. Då kunde vi satsat resurserna på våra utsläppssektorer, transport och industrisektorn, istället för att slösa hundratals miljarder på onödig utbyggnad av dyr infrastruktur för elproduktion.

Detta är inte unikt för Sverige utan hela Europa har idag byggt en enorm överkapacitet i sin elproduktion, vilket gör att elproducenterna får dåligt betalt då tillgången är större än efterfrågan. I alla länder som satsat på vind och solkraftsutbyggnad så växer energifattigdomen och många hundratusen européer har idag inte råd med sina el och gasräkningar. Trots att el, olje och gaspriser är extremt låga så är befolkningarnas energiräkningar högre än någonsin, detta är inte logiskt utan strider mot marknadsekonomiska lagar. Ett överskott på en vara borde enligt marknadsekonomiska principer gynna köparen i form av lägre pris, inte ökade kostnader som idag och det är våra politiker som ändrat spelreglerna till befolkningarnas nackdel.

Se på din elräkning och dela dina förbrukade kilowatt-timmar med beloppet på elräkningen och du får ca. 170 öre/kWh. Med dagens elpris till producent, ca. 25 öre/kWh, så innebär det att 85% av elräkningen idag är skatter och andra pålägg. Politikers inkompetens har i andra europeiska länder lyckats fördubbla befolkningarnas energiräkningar på 10 år och nu jobbar Sveriges politiker hårt för att samma sak ska drabba oss svenskar. I Tyskland får också en elproducent ca. 25 öre/kWh men en tysk betalar över nästan 300 öre/kWh, en dansk ännu mer, efter att skatter och pålägg adderats till elräkningen. Det spelar ingen roll vad elen kostar utan det är vad alla skatter och andra pålägg, de kostnader som våra politiker väljer att lägga på befolkningen, kostar oss konsumenterna. Det är de kostnaderna som avgör om vi i Sverige också ska drabbas av energifattigdom, likt i delar av övriga Europa, eller inte. Nu ryktas om negativa elpriser i Sverige i sommar och det innebär att om botten gått ur elmarknaden så har också taket för hur högt elpriset kan bli försvunnit, kan elpriset bli negativt så kan det också bli skyhögt.

Jag tycker att vår Energiminister visat sin inkompetens och borde avgå, det är inte kul att lyssna på okunniga människor och den nuvarande energikommissionen borde samtidigt upplösas då den bara består av amatörer (politiker) samt skadliga särintressen (Energimyndigheten, Tomas Kåberger, Anton Steen m.fl.). En ny oberoende och tvärvetenskaplig energikommission borde istället få uppdraget att staka ut hur Sveriges framtida energiförsörjning ska se ut och vilken väg vi ska välja dit. Tyvärr vågar inte svensk media att granska Sveriges energipolitik, trots “öppet mål”, vi har länge efterfrågat en granskning av Sveriges vindkraftsutbyggnad utan respons men med antydningar om påtryckningar att inte granska svensk energipolitik. Då allt för många miljarder och “viktiga” personers huvuden står på spel så är medias munkavle stadigt bunden och det kommer att kosta svenska folket hundratals miljarder kommande decennier.

Efter 8 år i energidebatten så är jag trött, trött på att försöka diskutera energi med politiker som bär ideologiska skygglappar eller matats med lobbyisters pamflettpropaganda, trött att höra nonsens när jag diskuterar mina barns framtid. Det blir ofta lite väl nyreligiöst och naivt när politiker uttalar sig om sina energivisioner, det känns inte tryggt alls att basera vår energisektors framtid på ideologisk glöd. Vi kan inte låta våra politiker, som dels måste vara populister för att få röster och dels tillåts påverkas fritt av kapitalstarka lobbyister, avgöra hur Sveriges energiförsörjning skall lösas i framtiden, det är en för viktig fråga. En oberoende energikommission måste låta våra politiker få veta vilken väg som vi borde ta och sedan är det bara för våra politiker att följa de råden, energifrågan är för viktig för att amatörer, populister och lobbyister ska få avgöra den. Detta är en trovärdighetsfråga men också det som avgör hur Sverige kommer att stå sig i den globala konkurrensen i framtiden!

/ Jimmie Lindberg – landsbygdsbo, vindkraftsdrabbad och fd. engagerad energi/samhällsdebattör.

12 svar på ”Avgå Baylan!”

 1. Håller fullständigt med Jimmie. Det helt obegripligt att Sverige ska ”gå före och visa vägen” med en fullständigt onödig och naturförstörande vindkraftutbyggnad. Lilleputtlandet med den storvulna politikeradeln ska bekämpa livets gas. Det är inget annat än ett tragiskt skämt. I tragiken ingår att denna nya adel håller på att avindustrialisera landet. Vi hade en koldioxidfri elproduktion. Trots det så bestämde adeln att nu går vi före och bygger supersubventionerade vindkraftverk i vårt krig mot livets gas. Suck!

  1. Jag håller också fullständigt med Jimmie Lindberg.

   Apropå uppfattningen om att ”gå före, leda utvecklingen” på klimatområdet är faktiskt sanningen den att det gör inte Sverige, det är endast politikerna som vill sprida det budskapet.

 2. Snurrig artikel som vädrar många fördomar. De senaste 10 åren har det byggts nya produktionskapacitet för elkraft i Sverige som motsvarar cirka 3 genomsnittliga kärnkraftverk utan att det skett motsvarande nedläggning av äldre anläggningar. Elpriserna på Nordpool är de lägsta på flera år. Det som händer är att kärnkraftverken når sin livslängd och konkurreras ut av andra sätt att producera el. Krisen finns i Finland som inte får igång sitt nya kärnkraftverk, möjligen år 2018, med gigantiska förluster för inblandade parter. Det är helt enkelt omöjligt att få lönsamhet på ett nytt kärnkraftverk med årets elpriser. Det som driver den här utvecklingen är stora vindkraftverk har betydligt lägre produktionskostnad än tidigare. Gamla tumregler om vad som är rätt och fel i elkraftbranschen stämmer inte längre och det skapar förvirring och oro.

  1. Ursäkta Leif med du är okunnig och har fel. Läs gärna på om energiproduktion, kostnader och miljökonsekvenser. Och du glöm för guds skull inte att vara källkritisk. Ingen elproduktion är lönsam med dagens priser på grund av att subventioner omkullkastat marknadsprinciperna om tillgång och efterfrågan, tillgången på el är långt större än efterfrågan. vindkraft är ett dyrt sätt att producera el på, enkelt kontrollerat och vetenskapligt accepterat, läs gärna CASES rapporten som är den största på området och omfattar 26 länder, främst från EU. Tyvärr är det mest ideologi och ingen hjärna i energidebatten och jag är trött på att debattera med okunniga. Det är lika meningslöst som att debattera andra heta frågor där människor istället för att läsa på låter känslor bestämma deras argument och därför inte är värda att ödsla energi på.
   Mvh Jimmie

 3. Det är något som är riktigt galet i detta land och det är bl.a. detta fenomen att en del av oss tror att vi har alla svar. Sverige är ett litet land med en liten befolkning i förhållande till de flesta andra industriellt och tekniskt utvecklade länder. Att vi är de som skall gå före och visa andra är en ytterst befängd och farlig idé. Att se till att hålla utsläppen på en låg nivå har vi redan lyckats med och är därför ett föregångsland såväl nationellt som individuellt. Vi befinner därför väldigt långt ned på listan hur man än konstruerar denna. Det handlar förmodligen om kärnkraft och dess vara eller icke vara. Sluta tramsa och erkänn att det är där skon klämmer. Utan tillgång till en omedelbar och effektiv energiförsörjning kommer vi att rasera vår välfärd och de som kan ha den kvar är de som idag är försörjda av folkets inbetalningar som endast fortsätter att öka. Att man idag fortfarande diskuterar att begränsa CO2-utsläpp är enbart en bluff. Vår ”energiminister” har varit, är och kommer att förbli en karriärist som av någon anledning kan klamra sig kvar i samhället. Han är bara en i ett regerande parti som mest liknar en hönsgård och vars framtid borde bli kortast möjlig. Kolumnisten Leif GW skriver idag om skillnaden mellan dagens och gårdagens politiker på ett mycket tydligt sätt. Låt oss hitta tillbaka till en bättre dialog
  i samhället.

 4. Jag applåderar hela Jimmie Lindbergs inlägg och instämmer i kraven på Baylans avgång. Det råder generellt en brist på sakkunniga i den svenska regeringen.

 5. Tusen tack Jimmie Lindberg för ditt sakliga debatt inlägg som beskriver hur illa energifrågan hanterats av okunniga politiker som blir i-lurade fakta av olika
  sk experter. De fattiga Norrländska kommunerna blev blåsta på de stora vinsterna som den utbyggda vattenkraften innebar.
  Märkligt att politikerna inte lärt sig läxan/misstaget att naturresurser tillåtits att sugas ut ur Norrlands fattiga kommuner istället för att fått behålla en viss del av vinsterna, som då skulle ha varit rika. Det värst är att utlandsägda företag fått köpa in sig på elmarknaden ex Fortum och E.on som tar vinsterna. Vinsterna borde ha stannat i kommunerna så som det är i Norge.Kommunerna har vetorätt att säga nej till vindkraftsparker,men de tillåta ändå att snurror får växa upp som flugsvampar och struntar i de allvarliga miljöpåverkan som djur och människor blir utsatta för.
  I en demokrati bör väl de folkvalda lyssna och ta till sig den kritik som människor framför.Indianerna drevs bort och i byar där vindkraftsparker placeras kommer att bli avfolkade för att njuta av tystnaden försvinner pga ingen kommer att stå ut med oljudet från vindsnurrorna..
  Alla vi som betalar elräkningen tvingas bidra med pengar genom elcertifikat och
  nu kommer nätavgiften också att höjas.
  Vad hände med sloganen ”Hela Sverige ska leva”?
  Det blev istället ”allt ska sugas ut”.
  Jag hoppas att flera vågar framföra sina kritiska åsikter.
  Tänk på att kommande generationer också bör få njuta av naturens rikedomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.