Moratorium för vindkraftsutbyggnaden

2015-04-28

Till Energikommissionen

Moratorium för vindkraftsutbyggnaden

Undertecknad anser att Energikommissionen ska rekommendera ett moratorium för storskalig vindkraftsutbyggnad inom elområde 1 och 2 i avvaktan på att en sakligt motiverad framtidsplan för svensk elförsörjning tas fram. Min åsikt motiveras av dagens situation med:

◾planlös utbyggnad,

◾laglös utbyggnad,

◾avsaknad av behov,

◾orimliga kostnader,

◾orimliga miljökonsekvenser,

◾fördärvade livsbetingelser och

◾ekonomiska förluster för lokalbefolkningen.

Planlös utbyggnad

Till skillnad från våra nordiska grannländer saknar Sverige en sammanhållen plan för vindkraftsutbyggnaden. Om samtliga projekt som planeras blir verklighet kan det bli upp till tre gånger det nationella målet. I min hemkommun Sollefteå saknas vindkraftsplan helt och hållet och hela kommunen är på väg att täckas av vindindustriområden. Det är dessutom helt mot vedertagen praxis att från en situation med stort överskott och dålig marknad öka överskottet med hjälp av stora subventioner.

Laglös utbyggnad

Länsstyrelserna och miljödomstolarna bryter i dagsläget konsekvent mot miljölagen. Validerade beräkningsmodeller för ljudutbredning i norrländsk miljö saknas (lagbrott) och acceptansnivån sätts till 40 dBA (lagbrott) trots att Naturvårdsverkets rekommendation för den tysta miljön i Norrlands inland är 30 dBA. Beräkningarna verifieras dessutom på ett oseriöst sätt av samma företag som gjort beräkningarna. Således: Irrelevanta beräkningsmetoder, irrelevanta kravnivåer och irrelevanta verifieringsmetoder. Dessutom anser jag att det strider mot miljöbalken (kap. 3, 1§) att överhuvudtaget bygga storskalig vindkraft i Norrland. Behov saknas (se nedan), läget är olämpligt i förhållande till marknaden och det är mycket dålig hushållning (stora kostnader och onödig markanvändning för nätutbyggnad samt stora överföringsförluster).

Avsaknad av behov

Regionalt saknas behov eftersom elområdena 1 och 2 har ett mycket stor elöverskott genom vattenkraften (område 2, där jag bor, ca +20 TWh/år). Även nationellt finns idag ett stort överskott. Överskottet bör dessutom rimligen öka och elmarknaden försämras ytterligare utan att någon vindkraft byggs. Detta sker genom de krav på effektivisering av energianvändningen med 20 % till 2020 som EU ställer på samtliga medlemsländer. Dessutom har Sverige ett nationellt mål att halvera energianvändningen i bebyggelse (60 % av elanvändningen) till 2050. Effektivisering har i de flesta fall en betydligt lägre kostnad än ny tillförsel, är miljömässigt mycket bättre och frigör kapacitet i elnätet istället för att kräva förstärkning. Det är också effektivisering som rekommenderas först och främst av oberoende expertorgan (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och International Energy Agency från OECD). Behov av utbyggnad kan bara beräknas när det finns underlag beträffande förväntade energi- och effektbehov (d.v.s. efter alla effektiviseringsåtgärder).

Orimliga kostnader

Behov saknas både regionalt och nationellt och därför måste i princip all vindkraftsel exporteras. Detta sker till ett pris som är mindre än halva självkostnaden och är en mycket stor ekonomisk förlust för Sverige som nation. Eftersom elområde 1 och 2 ligger långt från tänkbara konsumenter måste dessutom mycket kostsamma nätförstärkningar göras och p.g.a. överföringsförlusterna måste 15-20 % fler vindkraftverk byggas för ett givet elbehov. Nationell och internationell expertis avråder från den utbyggnad som sker idag.

Orimliga miljökonsekvenser

Mycket stora arealer ödeläggs för en utbyggnad som inte behövs. Djur- och fågelliv påverkas negativt (till stor del saknas kunskap om hur djurlivet påverkas; kunskap krävs enligt miljöbalken). Bullerstörningar påverkar människor negativt upp till en mil ifrån vindindustrierna. Det görs aldrig några livscykelanalyser beträffande vindkraftens miljöpåverkan och därför går det inte att hävda att den har några positiva konsekvenser överhuvudtaget. Det går inte att bara säga att något är bättre; man måste säga bättre än vad och under vilka förhållanden (det finns alltid alternativ och att storsatsa på ett utan en djupgående analys av alternativen är osakligt). I dagsläget ökar vindkraften koldioxidutsläppen i Sverige medan en eventuell minskning i mottagarländerna krediteras dessa och Sverige står för större delen av notan.

Fördärvade livsbetingelser

Erfarenheter från redan byggda anläggningar visar på mycket allvarliga bullerstörningar och förtvivlade ortsbor som inte vet om de kan bo kvar. Landskapsbilden förändras helt, allemansrätten inskränks och många människor drabbas av ekonomiska förluster. Dessutom delas byarna mellan ett fåtal som får stora arrendeinkomster och flertalet som får sina livsbetingelser fördärvade och ingen som helst ersättning. Stämningen i byarna fördärvas.

Ekonomiska förluster

Ekonomiska förluster uppstår genom att stora arealer blir improduktiva; markägare som tvingas upplåta mark för vägar och ledningsgator får nästan ingen ersättning alls; jakt, rennäring, turism m.m. drabbas negativt; fastigheter tappar i värde och riskerar att bli osäljbara. Det finns inte heller några garantier för eventuella nya, permanenta arbetstillfällen inom vindindustrin.

Per Fahlén
Professor emeritus med 35 års egen energirelaterad forskning
Institutionen för energi och miljö
Chalmers tekniska högskola

7 svar på ”Moratorium för vindkraftsutbyggnaden”

 1. Jag njuter då fakta trillar fram som ett pärlband.
  Allt det som skrivits ovan ”makes sense” så hur i hela världen kan det ha blivit så här snett i Sverige? Och massor med politiker säger sig vara goda och värna landsbygden . . . pyttsan!

  Och Fahlén? Inte från Junsele väl?

 2. Ljudnivån är angiven för tysta områden till 30 dBA skall vara 35 dBA. Med tanke på slitage kommer säkert de flesta slitna vindkraftverk att avge hörbara toner från generator, växellåda och rullager som ytterligare skall sänka ljudnivån hos omkringboende med 5 dB altså 30 dBA.
  Vidare borde rivning tas upp där kostnaderna skall deponeras hos landsting eller kommun innan tillstånd ges, risken finns att kommuninvånarna annars får betala.

 3. Att tala om bullernivåer uttryckta i dB har ingen som helst koppling till de störningar som ljud från dagens mycket stora vindkraftverk åstadkommer. Allt fler rapporterar störningar i form av ett lågfrekvent ljud som varierar i styrka. Denna typ av ljud fortplantar sig med liten dämpning och kan ge störningar på flera kilometers avstånd. Exempelvis så är man i Albacken, 5-6 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark, kraftigt störda av ett lågfrekvent ljud som ibland både hörs och känns mer inomhus än utomhus. Samma upplevelser rapporteras från en rad platser från norr till söder .Jag rekommenderar rapporten Störande buller i arbetslivet utgiven av Arbetslivsinstitutet( 1999:27) som beskriver problemen med lågfrekvent ljud.

 4. En PARK är en anläggning med naturlig eller planterad växtlighet ,den offentliga parken
  är öppen för allmänheten och avsett för rekreation och förströelse.
  Tack för att du kallar det vid dess rätta namn vindindustriområde.
  Att sitta i riksdagen är det enda högavlönande arbete som inte kräver någon utbildning,
  och då blir besluten därefter.

 5. Hei! Til orientering:

  Norge har ingen ”sammanhållen plan för vindkraftsutbyggnaden”. Prosjektene som er tildelt konsesjon sprenger rammene for fornybarmålet hvis de realiseres. Ønsket om en helhetlig nasjonal vindkraftplan har vært fremmet 3 ganger i Stortinget, men forslaget er blitt nedstemt av rikspolitikerne. Norske kommuner har heller ikke vetorett i vindkraftsaker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.