Norrland – dagens Klondyke

11698563_1002129043160962_6606750785950671446_n

(Från Aftonbladet den 14 juni)

En kommentar i Facebook: ”Många lockades att söka lyckan i guldrushens dagar. Det utmålades stora pengar, det var bara att vaska och gräva. Några fann guldkorn, men de flesta blev utan. Dagens Klondyke ligger i Norrland, här är det bara att ta för sig av alla som vill roffa åt sig. Norrlänningarna är som Amerikas indianer. Vårt land är inte vårt. Vår livsmiljö är inget av värde. Att vi älskar vår natur och våra tysta skogar, våra fria vyer, bergens majestätiska höjder, det är inget värd. Vindkraftsmaffian som hålls under armarna av regeringen är de värsta exploatörerna.”

Avgå Baylan!

Många av oss som bor på landsbygden i Sverige känner en växande frustration och ilska när vi hör våra politiker uttala sig. Vi ser politiker i Rosenbad tala om krisen på landsbygden, som om de skulle bry sig samtidigt som de snabbt slår dövörat till då vi, “här ute på landet”, försöker påkalla deras uppmärksamhet. Sedan 7-8 år tillbaka så har jag varit engagerad i en tröstlös energidebatt som först nu börjar närma sig verkligheten men som i många år varit full av myter. Det har nu startas en Energikommission, av Energiminister Ibrahim Baylan (S), som ska utreda hur svensk energiproduktion ska se ut i framtiden. Orsaken är att svensk energiproduktion är i kris, lönsamheten faller hos våra energiproducenter och konkurser samt nedläggningar står för dörren. Det är mycket viktigt att en sådan energikommission är både kunnig, oberoende och professionell i sitt arbete. När jag de senaste dagarna dels fått veta att energibolagen med hjälp av sin monopolställning nu fritt får suga ut elkunderna via elnätsavgifterna och dels hört flera konstiga uttalanden av Baylan, så måste jag ett starkt behov att ifrågasätta både hans, Regeringens och Energikommissions trovärdighet.

Elcertifikatet ger idag vindkraftsbolagen ca. 15 öre i bidrag för varje producerad kWh. Ett bidrag regeringen nu helst vill höja och som redan idag innebär att mer än var tredje krona vindkraftsbolagen tjänar kommer från bidrag ur elcertifikatssystemet. Kärnkraften beskattas istället med 5,5 öre/kWh, en skatt som regeringen vill höja med 17%, utöver de 2,2 öre/kWh som avsätts för att betala slutförvaret av kärnavfallet. Allt det här är politiska beslut som reglerar marknaden och styr den i önskad politisk/ideologisk riktning. När Baylan då i SVT påstår att EON:s och Vattenfalls besked om förtida nedläggningar av kärnreaktorer inte är några politiska beslut, utan företagsekonomiska, så blir det tyvärr inget annat dålig komik.

Den svenska och internationella energimarknaden är ett sammelsurium av politisk reglering och styrning där marknadens krafter är helt satta ur spel. Baylan och övriga politiker har därför fullt ansvar för vad som händer med Sveriges energisektor. Bara för att våra folkvalda på 1990-talet realiserade ut energisektorn, till privata aktörer, en sektor som folket tidigare ägde och nu betalar dyrt för en andra gång så fritas de inte från ansvaret för denna samhällsbärande sektor. Tvärtom så ökar ansvaret då de när avregleringen genomfördes sa att det skulle bli billigare och bättre för oss kunderna om vi bara följde politikernas råd! Just nu sker den dyraste och mest omfattande infrastruktursatsningen sedan kärnkraften byggdes och den sker enbart på grund av politiska beslut, inte av nöd, tvång eller makrnadskrafter. Landsbygdens befolkning betalar utöver ökade energikostnader med sänkta fastighetsvärden, sämre hälsa, förstörd natur och osämja mellan grannar när vindkraftverken subventioneras fram i tiotusental.

Då Energiministern i en senare intervju pressas i fråga om beskeden att kärnkraften ska läggas ned i förtid så vill han plötsligt att vattenkraften ska byggas ut. Kanske bara ett uttalande gjort enbart för att rädda en intervjusituationen, annars är det ett bevis på att han är dåligt påläst eller okunnig i ämnet helt enkelt. En stor utredning av vattenkraften, Vattenverksamhetsutredningen, föreslår snarare en minskning av den, för att rädda den biologiska mångfalden i Sverige, än en utbyggnad. Vi får väl anta att ett par tre natur och miljöorganistioner även vänder sig mot en tänkt utbyggnad. Dessutom så måste vattenkraften agera stöd, som reglerkraft, åt vindkraften annars vore energin från vindkraftverken värdelös i vårt samhälle. Det har i sig redan börjat bli ett problem då vattenkraften har viktigare uppgifter än att agera reglerkraft åt annan energiproduktion, speciellt nu om vår kärnkraft ska avvecklas i förtid. Det är viktigt att våra politiker börjar förstå hur våra energislag samverkar i vår energiproduktion samt skillnaden mellan elproduktion och effektbalans.

Vattenkraft kan, till skillnad från vind eller solkraft, ersätta kärnkraft då den är reglerbar, men den är beroende av ständig vattentillgång för att fungera. Effektbalansen beskriver hur väl vi kan reglera vår elproduktion efter landets efterfrågan på el över dygnet, över veckan och över årstiderna. Tidigare stod kärnkraften för ⅔ av vår baskraft och vattenkraften fyllde på det resterande av vårt elbehov samtidigt som den reglerade produktionen efter vår varierande efterfrågan. Solen skiner när den skiner och vinden blåser när den blåser, ingen produktion kan garanteras från vind eller solkraft vilket gör dem värdelösa som baskraft. Kärnkraft kan alltså inte ersättas av vind eller solkraft. Kärnkraften alltså står för ⅔ av Sveriges baskraft och vårt lands bästa alternativ till den är el producerad av biokraft från träflis som kostar ⅓ så mycket per kilowatt-timme som vindkraftsel att producera, men biokraft erbjuder inte samma möjligheter till snabba pengar som vindkraften gör och är därför ointressant i en värld med millisekund- snabb robothandel på aktiemarknaden.

Sanningen käre Energiminister Baylan är att ingen elproduktion längre är lönsam på grund av dålig energipolitik. När utbyggnaden startade, “det tredje benet”, så var det en klimatpanik som drev den, men då svensk elproduktion visade sig varit utsläppsfri sedan 1980-talet så föll klimatargumentet och så blev det istället en kärnkraftsfråga, i bakvattnet av tsunamin som drabbade Fukushima. När utbyggnaden av “förnyelsebar energi”, vilket i Sverige i stort sett innebär vindkraft, startade för knappt 10 år sedan så var redan Sveriges elproduktion större än det nationella behovet och det framtida behovet av el beräknades till och med att bli ännu mindre än idag. Att i den situationen subventionera fram en utbyggnad av elproduktionen får den fullt logiska konsekvensen att elöverskottet, i vårt fall elexporten, börjar växa i samma takt. Om vi 2006 istället sagt att vi årligen ska energibespara och effektivisera samhället med 1 TWh/år, knappt 0,7 %/år, så hade vi på ett billigt och hållbart sätt sparat bort kärnkraften till 2050. Då kunde vi satsat resurserna på våra utsläppssektorer, transport och industrisektorn, istället för att slösa hundratals miljarder på onödig utbyggnad av dyr infrastruktur för elproduktion.

Detta är inte unikt för Sverige utan hela Europa har idag byggt en enorm överkapacitet i sin elproduktion, vilket gör att elproducenterna får dåligt betalt då tillgången är större än efterfrågan. I alla länder som satsat på vind och solkraftsutbyggnad så växer energifattigdomen och många hundratusen européer har idag inte råd med sina el och gasräkningar. Trots att el, olje och gaspriser är extremt låga så är befolkningarnas energiräkningar högre än någonsin, detta är inte logiskt utan strider mot marknadsekonomiska lagar. Ett överskott på en vara borde enligt marknadsekonomiska principer gynna köparen i form av lägre pris, inte ökade kostnader som idag och det är våra politiker som ändrat spelreglerna till befolkningarnas nackdel.

Se på din elräkning och dela dina förbrukade kilowatt-timmar med beloppet på elräkningen och du får ca. 170 öre/kWh. Med dagens elpris till producent, ca. 25 öre/kWh, så innebär det att 85% av elräkningen idag är skatter och andra pålägg. Politikers inkompetens har i andra europeiska länder lyckats fördubbla befolkningarnas energiräkningar på 10 år och nu jobbar Sveriges politiker hårt för att samma sak ska drabba oss svenskar. I Tyskland får också en elproducent ca. 25 öre/kWh men en tysk betalar över nästan 300 öre/kWh, en dansk ännu mer, efter att skatter och pålägg adderats till elräkningen. Det spelar ingen roll vad elen kostar utan det är vad alla skatter och andra pålägg, de kostnader som våra politiker väljer att lägga på befolkningen, kostar oss konsumenterna. Det är de kostnaderna som avgör om vi i Sverige också ska drabbas av energifattigdom, likt i delar av övriga Europa, eller inte. Nu ryktas om negativa elpriser i Sverige i sommar och det innebär att om botten gått ur elmarknaden så har också taket för hur högt elpriset kan bli försvunnit, kan elpriset bli negativt så kan det också bli skyhögt.

Jag tycker att vår Energiminister visat sin inkompetens och borde avgå, det är inte kul att lyssna på okunniga människor och den nuvarande energikommissionen borde samtidigt upplösas då den bara består av amatörer (politiker) samt skadliga särintressen (Energimyndigheten, Tomas Kåberger, Anton Steen m.fl.). En ny oberoende och tvärvetenskaplig energikommission borde istället få uppdraget att staka ut hur Sveriges framtida energiförsörjning ska se ut och vilken väg vi ska välja dit. Tyvärr vågar inte svensk media att granska Sveriges energipolitik, trots “öppet mål”, vi har länge efterfrågat en granskning av Sveriges vindkraftsutbyggnad utan respons men med antydningar om påtryckningar att inte granska svensk energipolitik. Då allt för många miljarder och “viktiga” personers huvuden står på spel så är medias munkavle stadigt bunden och det kommer att kosta svenska folket hundratals miljarder kommande decennier.

Efter 8 år i energidebatten så är jag trött, trött på att försöka diskutera energi med politiker som bär ideologiska skygglappar eller matats med lobbyisters pamflettpropaganda, trött att höra nonsens när jag diskuterar mina barns framtid. Det blir ofta lite väl nyreligiöst och naivt när politiker uttalar sig om sina energivisioner, det känns inte tryggt alls att basera vår energisektors framtid på ideologisk glöd. Vi kan inte låta våra politiker, som dels måste vara populister för att få röster och dels tillåts påverkas fritt av kapitalstarka lobbyister, avgöra hur Sveriges energiförsörjning skall lösas i framtiden, det är en för viktig fråga. En oberoende energikommission måste låta våra politiker få veta vilken väg som vi borde ta och sedan är det bara för våra politiker att följa de råden, energifrågan är för viktig för att amatörer, populister och lobbyister ska få avgöra den. Detta är en trovärdighetsfråga men också det som avgör hur Sverige kommer att stå sig i den globala konkurrensen i framtiden!

/ Jimmie Lindberg – landsbygdsbo, vindkraftsdrabbad och fd. engagerad energi/samhällsdebattör.

Brev till Naturskyddsföreningen

Ett brev som idag har skickats till Naturskyddsföreningen/Länsförbundet i Sollefteå/Ångermanland:

E.on planerar på uppdrag av vindbolaget Forsca att bygga en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen i Näsåker; till stora delar på privata skogsmarker. Inget beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och inga förhandlingar har påbörjats med skogsägarna ännu.

Hela området kring Fängsjö/Storsjöhöjden är ett känt naturområde med många naturvärden. Det finns beskrivet bl.a. i Länsstyrelsens beslut av vindkraftsområdet. MPD:s beslut finns att läsa här. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3773

Området  intill  Vigdsjön har ett mycket rikt fågelliv. Kungsörnar, gäss, andfåglar, morkullor och tjädrar har sina revir, lever och häckar i området. Det finns även ett rikt bestånd av älgar och rådjur i området. Området kring Vigdsjön är dessutom ett välkänt älgkalvningsområde.

Fotnot: Vigdsjön sänktes i slutet av 1800-talet. Där den gamla sjönivån tidigare legat är nu ett bördigt område för alla djur. Kraftledningen kommer att dras strax intill den gamla sjönivån i Vigdsjön. Av tidigare kända erfarenheter vet man att djur- och fågellivet tar skada av stora luftburna kraftledningar av den här digniteten.

Om vindkraftsprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras kommer marken att exproprieras mot markägarnas vilja.

Det Naturskyddsföreningen/Förbundet  bör kunna ha synpunkter på att det bör läggas markledningar isf luftledningar för att eliminera skogsvärden och skydda djurlivet i hela området.

Energimarknadsinspektionen tar emot synpunkter till den 3 juli. Det går att begära  tids förlängning. E-post: registrator@ei.se före den 3 juli. Ange diarienummer 2014-102382

Mer om ärendet och ev. synpunkter: http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/Bygga-kraftledning-och-fa-tillstand/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaend-arende-och-remisser-for-tillstand-att-bygga-kraftledning/arende-2014-102382/

En karta över den planerade kraftledningsdragningen från Storsjöhöjden till Betåsen:

kraftledning 002

 

Åsa Romson/Regeringens svar på vårt vindkraftsmoratorium

För en tid sedan överlämnades ett krav på vindkraftsmoratorium i Västernorrlands- och Jämtlands län till statsminister Löfvén och energiminister Baylan.

Nu har svaret kommit från vice statsministren och språkröret Åsa Romson. Det är ett sorgligt och intetsägande svar som visar på en stor okunskap och oförståelse för de problem som pågår i vindkraftexploateringens spår i våra län.

Detta är Åsa Romson/regeringens svarsbrev:

 

Sidan 1:

Brev Åsa M-moratorium sid 1 001

Sidan 2:

Brev Åsa M-moratorium sid 2 001

 

E.ON:s planer på kraftledning Storsjöhöjden-Betåsen

I TÅ:s artikel idag (24/6) om MPD:s tillstånd för 113 vkv på Fängsjö/Storsjöhöjden finns en passus som är felaktig: ”Forsca har en anslutning i området till Svenska kraftnäts stamnät, något som behövs för att den producerade elektriciteten ska kunna skickas vidare. För att det ska löna sig måste Forsca kunna leverera 300 megawatt och varje vindkraftverk producerar drygt 3 megawatt.” skriver Jörgen Sundin i TÅ.

Detta är helt fel! E.on planerar på uppdrag av Forsca att bygga en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen; till stora delar på privata skogsmarker. INGA beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och INGA förhandlingar har påbörjats med skogsägarna ännu. I länken till kartan nedan kan man se var kraftledningen planeras.

För den som vill protestera eller har synpunkter på denna kraftledning går det bra att skriva till Energimarknadsinspektionen e-post: registrator@ei.se före den 3 juli. Ange diarienummer 2014-102382

Läs mer om Eons kraftledningsansökan på Energimarknadsinspektionens hemsida:

Karta med den planerade kraftledningsdragningen:

kraftledning 002

Uppdatering den 25/6. En rättelse ang. kraftledningen  är införd i dagens TÅ Allehanda. Tack! 🙂

Svea hovrätt har meddelat dom ang. bergtäkten i Omsjö/Tallnäset

Idag kom domen från Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen ang. den gigantiska bergtäkt i Tallnäset/Omsjö som SCA skog ansökt för att utvinna betong till vindkraftverken och vägar till vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2435

Bergtäkten har alltsedan ansökan lämnades in och beslutats av Länsstyrelsens MPD överklagats av olika klaganden i alla instanser. Mark- och miljödomstolen avslog alla klagandes överklaganden, men ”Svea hovrätt/Mark- och Miljööverdomstolen undanröjer Mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till Mark. och miljödomstolen för fortsatt handläggning”. 

Vi ser det som positivt att Svea hovrätt tagit hänsyn till våra överklaganden och hoppas nu att Mark- och miljödomstolen gör en ny bedömning av de klagandes överklaganden. Gör om, gör rätt. 😉

Svea hovrätts dom:

Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

”Buller från vindkraftverk är på god väg att bli en skandalhistoria över hela landet. Men den myndighet som skall värna och skydda de närboende för skadlig ljudpåverkan från anläggningarna tiger om detta problem” skriver tre debattörer i ”Dagens samhälle”.

Hela artikeln går att läsa här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vindkraftens-bullerproblem-tigs-ihjael-16393

En aktion har startats i riksdagen för att hålla ett seminarium om vindkraftbuller i höst. Stöd för detta behövs ett antal ledamöter. Har du tips på någon riksdagsledamot som är kritisk till vindkraft i dina trakter?

Einar Fjellman ordförande, Färingtofta Norra ideell förening
mailto: einar.fjellman@gmail.com

MPD:s beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri

Det har kommit ett beslut från Länsstyrelsens MPD ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Miljöprövningens beslut blev tyvärr ett ja till  vindkraftsindustrin, men med ett ganska kraftigt reducerat antal vindkraftverk, från ursprungliga 180 ansökta vkv till 113. Var reduceringen av vindkraftverken kommer att bli kan man utläsa av bilaga 1 nedan.

Citat från beslutet: fhfddfgd

utbredningen vkv 001

Kartbilden: Undantagsområden för vindkraftverk är de rosa och streckade partierna på kartan.

Miljöprövningsdelegationens beslut med bilagor:

MPD:s beslut Fängsjö/Storsjöhöjden: Beslut Fängsjö storsjöhöjden

Bilagor: bilagor Fängsjö Storsjöhöjden

Slutdatum för överklagan på miljöprövningsdelegationens beslut på Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt är den 16 juli. Skicka in skrivelsen till Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten, 87186 Härnösand. Skrivelsen ska dock ställas till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Ange diarienumret 551-7133-12.

Om man vill ha längre tid för kompletteringar till överklagan så kan man begära det i överklagan.

Uppdatering: Sent omsider.. även i TÅ Allehanda: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/klart-for-113-kraftverk

Sundin skriver i TÅ:s artikel: ”Forsca har en anslutning i området till Svenska kraftnäts stamnät, något som behövs för att den producerade elektriciteten ska kunna skickas vidare. För att det ska löna sig måste Forsca kunna leverera 300 megawatt och varje vindkraftverk producerar drygt 3 megawatt.”

Detta är fel! Eon planerar på uppdrag av Forsca vindbolag en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen; som till stora delar planeras på privata skogsmarker. INGA beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och inga förhandlingar är gjorda med skogsägare ännu!
  / A. Berglund

Uppdatering den 25/6. En rättelse ang. kraftledningen  är införd i dagens TÅ Allehanda. Tack! 🙂

Moratorium för vindkraftsutbyggnaden

2015-04-28

Till Energikommissionen

Moratorium för vindkraftsutbyggnaden

Undertecknad anser att Energikommissionen ska rekommendera ett moratorium för storskalig vindkraftsutbyggnad inom elområde 1 och 2 i avvaktan på att en sakligt motiverad framtidsplan för svensk elförsörjning tas fram. Min åsikt motiveras av dagens situation med:

◾planlös utbyggnad,

◾laglös utbyggnad,

◾avsaknad av behov,

◾orimliga kostnader,

◾orimliga miljökonsekvenser,

◾fördärvade livsbetingelser och

◾ekonomiska förluster för lokalbefolkningen.

Planlös utbyggnad

Till skillnad från våra nordiska grannländer saknar Sverige en sammanhållen plan för vindkraftsutbyggnaden. Om samtliga projekt som planeras blir verklighet kan det bli upp till tre gånger det nationella målet. I min hemkommun Sollefteå saknas vindkraftsplan helt och hållet och hela kommunen är på väg att täckas av vindindustriområden. Det är dessutom helt mot vedertagen praxis att från en situation med stort överskott och dålig marknad öka överskottet med hjälp av stora subventioner.

Laglös utbyggnad

Länsstyrelserna och miljödomstolarna bryter i dagsläget konsekvent mot miljölagen. Validerade beräkningsmodeller för ljudutbredning i norrländsk miljö saknas (lagbrott) och acceptansnivån sätts till 40 dBA (lagbrott) trots att Naturvårdsverkets rekommendation för den tysta miljön i Norrlands inland är 30 dBA. Beräkningarna verifieras dessutom på ett oseriöst sätt av samma företag som gjort beräkningarna. Således: Irrelevanta beräkningsmetoder, irrelevanta kravnivåer och irrelevanta verifieringsmetoder. Dessutom anser jag att det strider mot miljöbalken (kap. 3, 1§) att överhuvudtaget bygga storskalig vindkraft i Norrland. Behov saknas (se nedan), läget är olämpligt i förhållande till marknaden och det är mycket dålig hushållning (stora kostnader och onödig markanvändning för nätutbyggnad samt stora överföringsförluster).

Avsaknad av behov

Regionalt saknas behov eftersom elområdena 1 och 2 har ett mycket stor elöverskott genom vattenkraften (område 2, där jag bor, ca +20 TWh/år). Även nationellt finns idag ett stort överskott. Överskottet bör dessutom rimligen öka och elmarknaden försämras ytterligare utan att någon vindkraft byggs. Detta sker genom de krav på effektivisering av energianvändningen med 20 % till 2020 som EU ställer på samtliga medlemsländer. Dessutom har Sverige ett nationellt mål att halvera energianvändningen i bebyggelse (60 % av elanvändningen) till 2050. Effektivisering har i de flesta fall en betydligt lägre kostnad än ny tillförsel, är miljömässigt mycket bättre och frigör kapacitet i elnätet istället för att kräva förstärkning. Det är också effektivisering som rekommenderas först och främst av oberoende expertorgan (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och International Energy Agency från OECD). Behov av utbyggnad kan bara beräknas när det finns underlag beträffande förväntade energi- och effektbehov (d.v.s. efter alla effektiviseringsåtgärder).

Orimliga kostnader

Behov saknas både regionalt och nationellt och därför måste i princip all vindkraftsel exporteras. Detta sker till ett pris som är mindre än halva självkostnaden och är en mycket stor ekonomisk förlust för Sverige som nation. Eftersom elområde 1 och 2 ligger långt från tänkbara konsumenter måste dessutom mycket kostsamma nätförstärkningar göras och p.g.a. överföringsförlusterna måste 15-20 % fler vindkraftverk byggas för ett givet elbehov. Nationell och internationell expertis avråder från den utbyggnad som sker idag.

Orimliga miljökonsekvenser

Mycket stora arealer ödeläggs för en utbyggnad som inte behövs. Djur- och fågelliv påverkas negativt (till stor del saknas kunskap om hur djurlivet påverkas; kunskap krävs enligt miljöbalken). Bullerstörningar påverkar människor negativt upp till en mil ifrån vindindustrierna. Det görs aldrig några livscykelanalyser beträffande vindkraftens miljöpåverkan och därför går det inte att hävda att den har några positiva konsekvenser överhuvudtaget. Det går inte att bara säga att något är bättre; man måste säga bättre än vad och under vilka förhållanden (det finns alltid alternativ och att storsatsa på ett utan en djupgående analys av alternativen är osakligt). I dagsläget ökar vindkraften koldioxidutsläppen i Sverige medan en eventuell minskning i mottagarländerna krediteras dessa och Sverige står för större delen av notan.

Fördärvade livsbetingelser

Erfarenheter från redan byggda anläggningar visar på mycket allvarliga bullerstörningar och förtvivlade ortsbor som inte vet om de kan bo kvar. Landskapsbilden förändras helt, allemansrätten inskränks och många människor drabbas av ekonomiska förluster. Dessutom delas byarna mellan ett fåtal som får stora arrendeinkomster och flertalet som får sina livsbetingelser fördärvade och ingen som helst ersättning. Stämningen i byarna fördärvas.

Ekonomiska förluster

Ekonomiska förluster uppstår genom att stora arealer blir improduktiva; markägare som tvingas upplåta mark för vägar och ledningsgator får nästan ingen ersättning alls; jakt, rennäring, turism m.m. drabbas negativt; fastigheter tappar i värde och riskerar att bli osäljbara. Det finns inte heller några garantier för eventuella nya, permanenta arbetstillfällen inom vindindustrin.

Per Fahlén
Professor emeritus med 35 års egen energirelaterad forskning
Institutionen för energi och miljö
Chalmers tekniska högskola