Mer om buller från vindkraftverk i norrländsk natur

Kopia av Trattberget

Det kommer åter igen nya rapporter hur felaktig nuvarande ljudberäkningsprogram för vindkraftverk är i norrländskt klimat. Lika ofta kommer rapporter om hur människor drabbas och lider av allvarliga störningar av ljud och buller från vindkraftverk på många kilometers avstånd under vissa väderleksbetingelser. Det är fullständigt obegripligt att det är tillåtet för vindbolagen att använda  bullermätningsprogram som inte är tillämpade och utvärderade på den speciella natur och klimat som finns i det norrländska landskapet.

Simon Rudin i Lycksele har skickat oss ett yttrande som är värt att läsas och begrunda. Hela yttrandet finns att läsa i en bifogad fil längst ner i inlägget.

”IEC 61 400-11 kan inte användas i vår miljö. Standarden är utvecklad för att användas i platt landskap som ligger i varmt klimat.

Standarden medför att följande inte får redovisas:

– Ljudnivåhöjande effekter av väder, moln, regn, dimma, snöfall, blötsnö, hagel, iskristaller i lufthavet, sidovindar, lufthastighetsskillnader i vertikalled, rimfrost, isbildning och inversionsförstärkning.
Lågfrekvent raspande buller som främst bildas under vinterhalvåret
– Entoniga signalljud och dunkande ljud som bildas när verk ställs i grupp
– Amplitudmodulation som verkligen är störande
– Arealen för den förorenade ljudmiljön är betydligt större än det som redovisas.

Ovanstående faktorer är avgörande för var vindkraftsverk kan placeras eftersom faktorerna bildar en odräglig ljudmiljö och stark miljöpåverkan om verk placeras högt upp i lufthavet i kallt klimat. Direktivet för miljöbedömningar kräver att miljöpåverkande faktorer ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivning för att uppfylla direktivets kravnivå och möjliggöra miljöprövning.”

”Forskare vid Uppsala universitet (ref. Conny Larsson, Ken Matsson) redovisar att det saknas ljudberäkningsprogram som kan medräkna ljudnivåhöjande effekter som bildas högt upp i lufthavet. Ljudnivåhöjande effekter av moln, regn, dimma, snöfall, blötsnö, hagel, iskristaller i lufthavet, sidovindar, lufthastighetsskillnader i vertikalled, rimfrost, isbildning och inversionsförstärkning kan inte beräknas av de program som finns. Forskare redovisar att det saknas kunskap för att utveckla program som kan beräkna de komplexa samband som avsevärt höjer ljudnivån. Bristen medför att verkliga miljökonsekvenser inte kan redovisas för en etablering som ligger högt upp i lufthavet i kuperad terräng som ligger i kallt klimat.”

Simon Rudin skriver vidare:

”Kommunens ansvar. När det gäller tillstånd för vindkraft så bär kommunen hela ansvaret. Kommunen är skyldig att känna till att IEC 61 400-11 är utvecklad för att användas i varmt klimat som ligger i platt landskap och att standarden inte kan användas i vår miljö.”

Läs hela yttrandet här:

Frågor med anledning av ändrade förutsättningar Blakliden

Om ljudinversion, infraljud och iskast från vindkraftverk

Med anledning av vår skrivelse om ett moratorium har vi ställt ett antal krav till länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland:

Det är ett faktum att ljudutbredning påverkas av inversion i luftlagret. Förklaring av fenomenet inversion återfinns i bilaga hämtad från SMHI:s hemsida. Conny Larsson, Uppsala Universitet, har i rapporter visat att ljudutbredningen till viss ljudnivå kan variera som 1-10 dvs att exempelvis en nivå på 40 dB(A) kan ändras från 1 km till 10 km samtidigt som ljudets karaktär ändras i och med att höga frekvenser dämpas mer än låga. Det stämmer väl med rapporter från olika platser som störs av vindkraftbuller. Det låter som ett flygplan som aldrig lättar säger man.

Vi kräver därför att statistik över inversion upprättas av SMHI. Jag har haft kontakt med Magnus Asp SMHI och de kan ta fram en sådan statistik baserat på data för 15 år. Statistiken bör baseras på helår och redovisas per månad. Statistiken måste kompletteras med vindstatistik-vindrosor.

Därtill kommer ett ljud med mycket låg frekvens som exempelvis rapporteras från Albacken. Denna typ av ljud dämpas nästan inte alls utan sprids på mycket stora avstånd. Det finns all anledning att studera detta fenomen grundligt. Vi önskar få vet hur detta skall genomföras.

Det är också belagt i olika studier att vindkraftverkens rotorer kan bli belagda med is och att detta ökar källstyrkan för ljud med över 10 dB(A). SMHI kan prognosera risken för isbildning enligt ovannämnda referens. Vi kräver därför att en sådan statistik tas fram.
Enligt rapporter från SSVAB så varnas nu samebyarna för risk för iskast i veckorapporter. Iskast är ett fenomen uppenbart för alla som arbetar med vindkraftanläggningar. SMHI kan ta fram en statistik för risk för isbildning. Vi kräver nu att en sådan statistik tas fram. Iskast är en realitet och är inte ett försumbart problem och frågan man ställer sig är hur man skall informera allmänheten om denna betydande inskränkning av allemansrätten. Hur kommer man att göra detta?

/ Åke Wikström

Om infraljud från vindkraftverk

 

Från Barometen den 8/12:

”Fritidshusägare i Fullsjön i Jämtland har polisanmält ägarna till Ögonfägnadens vindpark. Det var när Anders Nilsson under sista helgen i september var i sina föräldrars fritidshus i Fullsjön, som han fick nog.

image    Foto: Leif Pettersson

Det lågfrekventa ljudet är otroligt störande. Hus på landet är inte byggda för att stänga ute lågfrekventa ljud, utan ljudet tränger in i huset som då fungerar som en resonanslåda, säger han. Därför har han gjort en polisanmälan.Kommentar från undertecknad:

Vindparken är ännu inte fullt utbyggd men stör redan de året-runt boende i bygden. En trolig orsak är att vindkraftverken leder till att infraljud uppstår. Ett lågfrekvent ljud som kan bildas när flera ljudkällor blandas. Ett ljud som inte kan höras men som kan uppfattas genom skakningar i en vägg eller som ett dovt buller.

Tillsammans med det hörbara ljud, som har gett upphov till infraljudet. Infraljudet i form av pulserande lufttrycksförändringar har en större utbredning än det hörbara ljudet.

Infraljudet kan vara svårt att mäta då uppkomsten av infraljud både är beroende av lufttemperatur, lufttryck, vindriktning och vindstyrka. Varför mätningar måste göras under en längre period.

Infraljudet kan påverka innerörat så att människor mår dåligt. Att även djur påverkas indikeras av att vildsvinen enligt uppgift från invånarna flytt från Kvilla området. Vilket i och för sig kan ses som positivt.

Vare sig vindkraftsintressenter eller Naturvårdsverket har tidigare velat erkänna existensen av infraljud i samband med vindkraft. Men verkliga upplevelser från berörd befolkning kan tyda på att infraljud kan uppstå under vissa förhållanden. I läkartidningen 32-33 2013 kan man läsa en rad artiklar under rubriken: Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk.

Att frågan om infraljudet kan vara politiskt känslig framgår av att en av Danmarks mest erkända forskare inom ljudområdet, professor Henrik Møller vid Aalborg Universitet, fick sparken från sitt arbete sedan han kommit fram till att vindkraften kunde åstadkomma ett för människorna ohälsosamt infraljud.

Men oberoende av gällande normer och teorier så är det människornas verkliga upplevelser som gäller.

/ Björn Wahlberg

http://www.barometern.se/reagera/bullrande-snurror-stor-inte-bara-i-kvilla/

Ett nytt ”rop på hjälp” – om Ranasjöprojektet.

Jag var på vindkraftsmötet i Ramsele när Drickesbäcksberget behandlades och jag kände mig stolt över det massiva motstånd som Ramseleborna gav uttryck för. På vägen till Ramsele (vid Ranasjön) påmindes man om vilka stora avstånd man ser snurrorna, för mot himlavalvet såg jag de blinkande “tivoliljusen” vid Lungsjön (flera mil bort).

Kommunen har gett sitt godkännande till att bygga 40 st. vk-snurror sk Ranasjöprojektet. Min förhoppning är att Ramseleborna förstår att de kommer att bli lika störda av snurrorna i Ranasjön,  som av de vid Drickesbäcksberget.

Förutom av ljud, ljus och störningar blir hela Ranasjöns fritidsområde omöjligt att nyttja. Vi har överklagat Ranasjöprojektet till Förvaltningsrätten men av tidigare erfarenhet förstår vi att vi kommer att få avslag.

Vår önskan är att vi skall få stöd av er i Ramsele när vi går till nästa instans med vår överklagan. Bifogar några kartor så att ni kan se hur nära Ramsele snurrorna är.

Om ni tittar på ljudsituationen (den bifogade “dataframtagna”) för Ramsele så förstår alla att Ramseleborna kommer att få kraftiga störningar av snurrorna som bara är 4 km från Ramsele. Vi i våra byar får mellan 1 och 2,5 km till de 40 snurrorna. Om dessa byggs så kommer nog inte Ramseles trevliga 😉 grannar på andra sidan Ranasjöhöjden att kunna bo kvar.

MVH
Christer Lidén, Forsnäs”

För er som är Premium kund. Reportage i Tidningen Allehanda om Ranasjön: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/vreden-vaxer-i-vindkraftens-skugga

Scan Karta tre älvar 001

Scan karta Flakab o Ranasjö 001

Läs också detta: 

http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2842

http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3033

 

Svensk Vindenergi – en prinsessa på ärten

Man får intrycket att detta företag är så rädd om sitt anseende att man utnyttjar en institution som Granskningsnämnden för att slå vakt om det. Man har således anmält SVT Mittnytt för ett antal inslag under mars 2014 om den pågående massiva utbyggnaden av vindkraft i Norrland. Granskningsnämnden har efter granskning av programmen och yttranden från både Svensk Vindenergi och SVT kommit fram till att SVT har varit partisk i sin rapportering.

Vilka fakta ligger nu bakom Granskningsnämndens ställningstagande? Man anför att Mittnytt är osaklig när det påstås att

– det kan komma att uppföras 20000 vindkraftverk i Norrland varav 3000 i Jämtland och Västernorrland
– kostnaden för elkonsumenten uppgår till ca 600 kr/år för vindkraftsubventionerna

Beträffande antalet så är det en uppgift som kommer från myndigheternas egna sammanställningar över ansökningar och säger inte hur många som kommer att byggas men visar på det enorma intresse som finns för att bygga vindkraftverk. Beträffande kostnaden för elkonsument så är den inte korrekt utan uppgår till ca en tredjedel. Båda dessa uppgifter kommenterades dock av Svensk Vindenergi i olika inslag.

Den negativa bilden förstärks enligt Granskningsnämnden av att man i uttalanden från företrädare för SVT anför att

– vindkraft är en dålig affär
– utbyggnaden sker i rasande takt
– gigantiska snurror finns överallt
– Norrland exploateras
– byar går under som finns nära vindkraftverk

Vi menar att de negativa effekter som räknas upp ovan är en realitet. Att vindkraften just nu blöder ekonomiskt är ett faktum och Svensk Vindenergi väntar nu på att politikerna skall öka kravet på mängden s.k. förnybar el vilket skulle öka priset på elcertifikaten som är en del av intäkten för produktion av vindkraft.

Att utbyggnaden pågår i rasande takt kan väl ingen undgå. Bara i Sollefteå har kommunen tillstyrkt 470 verk och flera är på gång. I alla älvdalar kommer alla höjder att bestyckas med jättestora vindkraftverk. Inom vilken annan industri investeras miljarder i den omfattning och den takt som nu sker inom vindindustrin? Miljarderna rullar och konsulter, riskkapitalbolag, storföretag, markägare flockas likt gamar över bytet vilket är Norrlands natur och vår livsmiljö. Att snurrorna är gigantiska kan den som besöker oss i Norrland konstatera. De syns milsvitt med sina röda och vita varselljus och därtill kommer störande buller som sprids inom 5-10 kilometer. Jättelika områden kommer att påverkas i en omfattning som är minst av samma storleksordning som den från vattenkraften om inte mer. Vindkraften är hög grad en areell näring. Man kan exploatera Norrlandsskogsland tack vare ett regelverk och praxis som inte tar någon som helst hänsyn till hur livsmiljön för människor och djur påverkas. Det saknas vetenskapligt stöd för den praxis som utvecklats vilket är ett brott mot Miljöbalkens hänsynsparagraf. Men vi är så få som lever och bor här att man anser väl att man kan bortse från vår existens. Att vissa byar kan bli totalt ointressanta för fast boende och fritidsboende är inte en orealistisk utveckling.

Vi anser att Granskningsnämnden helt okritiskt har accepterat Svensk Vindenergis argumentation utan insikter i faktiska förhållanden i ett landskap hårdexploaterat av vindkraftindustrin.

Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå
Sörvikens byalag
Föreningen Livskvalitet Fjällsjöälven
Medborgare i Borgvattnet
m.fl.

Granskningsnämnden fäller Mittnytts program om vindkraft.

Mittnytts program igår. Ca 3 min. 20 sek in i programmet följer inslaget om SVT:s granskningsnämnds beslut:

http://www.svtplay.se/video/2530954/mittnytt/8-12-18-10

Mittnytt gjorde i våras (mars) en serie program om den kraftigt exploaterande vindkraftsutvecklingen i Västernorrland. Programmen gjordes av Mittnytts reporter Fredrik Israelsson.

Det var första gången i SVT:s historia som SVT/Mittnytt på ett seriösare sätt tog upp hur  den planerade kraftiga vindkraftsutbyggnaden  i Sollefteå kommun och Västernorrlands län berör och påverkar människor, djur och natur.  För detta fälls nu Mittnytt efter en anmälan av Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi och hela den övriga vindkraftslobbyn har fått och får ideliga tillfällen att i svensk TV berätta om vindkraftens förträfflighet. Mycket av deras information sägs emot av KVA, kunniga forskare och experter i bl.a. miljö, ekonomi och medicin, men dessa får ytterst sällan utrymme i svensk TV. Vindlobbyn får via svensk TV föra ut sitt budskap utan några som helst journalistiska granskande krav, och utan att Granskningsnämnden fäller dem för att vara partiska.

Denna dom är fel, orättvis och partisk! SVT:s granskningsnämnd går i vindlobbyns spår, och det är en ensidig partisk bedömning av en vindkraftsproblematik som är långt mycket större än den som vindlobbyn, SVT och Mittnytt hitintills fört fram.

Vår röst blev hörd i SVT/Mittnytt. Rösten måste tystas. Makten har talat.

Granskningsnämndens dom: granskningsnämnden

Och givetvis har Svensk Vindenergi en positiv kommentar till Granskningsnämndens dom: http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/svt-falls-for-partiska-inslag-om-vindkraft/

/ A. Berglund

Vindkraft kan orsaka konkurs för markägare

”Vindkraftsutbyggnaden pågår för fullt. Men en sak som sällan diskuteras är ansvaret för återställandet, när ett vindkraftverk har tjänat ut efter 20-30 år. För många privata markägare kan en riktig kalldusch vänta. Miljökonsulten Martin Atterby skrev en rapport om detta på uppdrag av Energimyndigheten 2008. Han pekade bland annat på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftbolagen. Men rapporten väckte ingen större uppmärksamhet. ”När vi var klara med den lades den tyvärr i en skrivbordlåda”, säger Martin Atterby.” Se inslaget med Martin Atterby här:

Vindkraft kan orsaka konkurs

Kostnader för vindkraft mörkas.

”Markägare som arrenderar ut mark till vindkraftsoperatörer riskerar att bli rejält blåsta. Detta då de kan behöva stå för hela nedmonteringskostnaden, om vindkraftbolaget går i konkurs eller saknar pengar. Och detta är något som varken myndigheter eller operatörer informerar markägarna om. Det hävdar Martin Atterby, som på uppdrag av Energimyndigheten har utrett frågan. Lantbrukaren Roland Karlsson i småländska Topperyd är en av alla de bönder som arrenderar ut mark till vindkraftverk. Men att han skulle kunna behöva stå för saneringskostnaderna känner han inte till.” Se inslaget här:

Kostnader för vindkraft mörkas

En kommentar: ”Har hört att vindbolagen brukar skriva i sina arrendeavtal med markägarna att de tar hand om allt som är ovan jord. Det betyder att vindbolagen struntar i att ta hand om betongfundamenten som istället hamnar på markägarens ansvar. De hävdar att det räcker med att bila ner 30 cm och sedan täcka över resten med jord. Men detta kan knappast vara godtagbart enligt miljöbalken.” / Anders Nilsson

http://www.klimatupplysningen.se/2011/09/15/annu-dyrare-att-skrota-snurrorna/

 

debatt markägare

Om jag vore kungsörn ändå!

 

Aquila_chrysaetos_USFWS

Som lokalbefolkning är man mindre värd i jämförelse med kungsörn och fladdermöss. Vore man kungsörn och hade sitt näste i någon planerad vindkraftpark så behövde man inte oroa sig för att det skulle byggas vindkraftverk i närheten.

I debatten kring vindkraft är det många frågor och funderingar som dyker upp. Själv oroar jag mig mycket över framtiden för våra små skogsbyar och då särskilt min egen trakt, skogarna runt Borgvattnet, Fullsjön och Sörviken.

Här kan man fortfarande höra tystnaden. Det är i dag en bristvara som vi borde vara mycket rädd om. I en tillståndsansökan står det till och med att ”det huvudsakliga ljudet i området är vindsus ifrån skogen.”

Om det blir som vindkraftexploatörerna vill så kommer vår trakt att fyllas av 510 vindkraftverk. I centrum av detta område kommer Fullsjön att ligga med byarna Borgvattnet och Sörviken nära inpå. Dessutom kommer nämnda byar att ha närmaste vindkraftverk på cirka en kilometers avstånd.

Många har varit positiva till vindkraftutbyggnad i tron att det skulle bli många arbetstillfällen, bättre vägar, fiber, inflyttning och att bygderna skulle blomstra som aldrig förr. Men vi kan redan nu se att det inte blivit så.

Vindkraften bidrar inte till någon utveckling i bygden utan kommer snarare att bidra till en avveckling. För vem vill bo i en vindkraftpark? Våra fastigheter kommer då också att bli helt värdelösa.

Här gjordes en studieresa till Havsnäs vindkraftpark. De vindkraftverken är 140 meter höga och här vill man bygga 220 meter. Resan var ett sätt att marknadsföra vindkraften, eller föra bakom ljuset kanske man hellre ska kalla det. Det är stor skillnad på 140 och 220 meter.

Det finns redan en polisanmälan angående buller i Fullsjön. Jag anser att bullermätningar ska loggas under lång tid, vid olika väderförhållanden, årstider och invid fastigheterna, av oberoende källor. Inte av exploatörerna själva under kort tid och på en plats som de själva väljer.

Jakten och friluftslivet kommer att påverkas i generationer framåt. Personligen tror jag att hela allemansrätten hotas. Under byggtiden är det inte tillåtet att vistas i parkerna och efteråt vill man troligen inte ens frivilligt vara där.

Utsikten i byarna Fullsjön, Sörviken, och Borgvattnet kommer att bli fulla av vitt blinkande och fast rött sken. Kyrktornet i Borgvattnet kommer att få konkurrens av 40 vindkraftverk!

Jag hoppas att Ragunda och Strömsunds kommuner stoppar ytterligare utbyggnad för att kunna utvärdera det som redan är byggt och lyssna till vad ortsbefolkningen verkligen vill. Utnyttja det kommunala vetot och tänk på oss som bor här.

Det som gjort att vi valt att bo i glesbygd kommer att raseras. Naturen, friluftslivet, allemansrätten, lugnet, ron, tystnaden, stjärnhimlen, rekreationen, smultronställena med mera.

Överetableringen (510 vindkraftverk) på ett ställe gör att man känner sig utnyttjad och utsatt för övergrepp och känslan är att hela områdets existens är hotad. Låt oss slippa de känslorna!

/ Kerstin Torgersson
Borgvattnet

Införd i ÖP den 5/11 2014

Krav på vindkraftsmoratorium

Vi kräver omedelbart moratorium för vindkraft i våra län.

Det råder en febril aktivitet i Norrlands skogar. Riskkapitalister, skogsbolag såsom SCA, statliga bolag såsom norska Statkraft och andra öser in miljarder i våra skogar. Storskaliga vindkraftanläggningar byggs i rasande takt. Detta sker nu utan beaktande av hur dessa påverkar miljön för människor och djur. Än värre är att man bryter medvetet mot Miljöbalkens hänsynsparagrafer. Detta kan ske genom att ej beaktar kunskaper om ett av de största problemen nämligen alstring och spridning av störande buller. Därutöver finns en rad andra negativa konsekvenser. Från ett stort antal orter strömmar nu in rapporter som beskriver nackdelarna främst nu störande buller. Med tiden kommer med all säkerhet rapporter som handlar om påverkan den sociala miljön, djurlivet, friluftslivet etc.

Vi representerar ett antal byalag och arbetsgrupper som bor och lever på orter i omedelbar närhet i existerande och kommande vindkraftanläggningar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vi kräver nu att ett moratorium för nya vindkraftprojekt införs med omedelbar verkan och att en utvärdering av befintliga anläggningar genomförs vad gäller sociologiska inklusive socioekonomiska effekter, se bilaga.

Krav på vindkraftsmoratorium,april 2015

Den 2/12 höll SSVAB ett informationsmöte för Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och politiker och tjänstemän i kommunerna Ragunda, Strömund och Sollefteå. Detta med anledning att ÅF kommer att genomföra nya bullermätningar pga av de bullerstörningar som har varit i Björkhöjden och Ögonfägnadens vindkraftsområden väster om Ramsele. Bullerstörningarna har polisanmälts av närboende. Allmänhet och berörda var inte inbjudna till mötet.  Därför genomfördes en aktion av ett trettiotal berörda och representanter för arbetsgrupper och byalag strax innan mötet skulle börja. Gruppen överlämnade en skrivelse med ett moratorium mot vindkraft i båda länen tills ny forskning om buller och dess skadeverkningar finns att tillgå. Vindkraftsbolagen utför idag mycket kortvariga, felaktiga och missvisande bullermätningar som tidigare har redogjorts här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3270

P1030762

Media var inbjudna till aktionen. (Foto: Kerstin Torgersson)

Några av deras reportage om aktionen är dessa:

 

SVT/Mittnytt:    http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/stoppa-vindkraftsutbyggnaden

Artikel i TÅ: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/stopp-for-vidare-utbyggnad-kraver-byalagen

Artikel i ÖP: http://www.op.se/allmant/jamtland/kraver-stopp-for-vindkraftsutbyggnad