Kommer Sollefteå kommun att frångå sin vindbruksplan igen?

En ny ansökan har skickats in om 22 vindkraftverk på VABERGET (mellan Resele och Helgum).

”Bolagen wpd Onshore Vaberget AB (wpd) och Eolus Vind AB (Eolus) planerar en vindkraftsetablering på Vaberget och Rödmyråsen nordväst om samhället Långsele i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. De aktuella fastigheterna inom etableringsområdet benämnt Vaberget ligger i omedelbar anknytning till varandra, varför Bolagen har valt att samarbeta kring samrådsprocess, studier, inventeringar och miljökonsekvensbeskrivning. Anläggningarna planeras bestå av sammanlagt högst 22 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 203 meter.

Vindkraftsparkerna planeras bestå av högst 12 vindkraftverk i wpd´s område och 10 vindkraftverk i Eolus område, d.v.s. totalt 22 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 203 meter. Vaberget ligger ca 1 mil norr om Långsele och ca 1,5 mil nordväst om Sollefteå, mitt emellan Faxälven och Ångermanälven. Avstånd till närmaste enstaka fritidshus/koja är ca 900 m, till närmaste samlade fritidsbebyggelse ca 1,5 km och till närmaste by ca 4 km. Etableringsområdet omfattar ca 700 hektar (7 km2) och består av skogsmark med inslag av sumpskog och våtmarker”. (Citat ur bolagens MKB (jan. 2014) : Vaberget_MKB_final_140313_min

Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen.  

En vindkraftsetablering med 22 vkv på Vaberget ligger i ett av ÖVRE ÅDALENS känsliga områden mellan Faxälven och Ångermanälven. Om det blir en tillstyrkan av kommunen innebär det åter igen (tidigare har kommunen tillstyrkt Salsjön 24 vkv, Ranasjön 40 vkv) att kommunen frångår sin egen Vindbruksplan och tillstyrker ytterligare en storskalig vindkraftsetablering i ett av Sollefteå kommuns vindbruksplans  (2008) s.k ”utredningsområden” där endast upp till 7 vkv kan prövas på grund av ”intilliggande bebyggelse, skyddade områden, begränsande vindhastigheter eller andra fysiska förutsättningar”.

Kommer Sollefteå kommun att tillstyrka ännu en storskalig vindkraftspark i ÖVRE ÅDALEN och åter igen frångå sin egen vindbruksplan?
.

Sollefteå kommuns svar finner vi i bolagens MKB (sid. 128)…

”Angående samråd med enskilda berörda och allmänheten angav Länsstyrelsen att man brukar rekommendera utskick av inbjudantill boende inom 2-3 km från etableringsområdet, men att här finns inga fastboende inom ett sådant avstånd och det går bra att enbart bjuda in via annons i Tidningen Ångermanland och Sollefteåbladet.

Enligt kommunens gällande fördjupade översiktsplanen för vindbruk från 2008 (Vindbruksplanen) ingår Vaberget i kategorin ”Utredningsområde” där i första hand småskalig vindkraftsetablering kan prövas (definierat som etableringar mellan 40 meters gårdsverk till parker på 10 MW eller 7 verk). Vid tidpunkten för samrådsmötet pågick en revidering av Vindbruksplanen, men kommunen beslutade senare att avbryta revideringen för att istället fatta beslut angående respektive vindkraftsprojekt var för sig.
Bolagen hade den 26 mars 2013 ytterligare ett möte med kommunen, se protokoll i bilaga 11. Kommunen informerade om att Kommunfullmäktige den 29 september 2012 fattat beslut om att man inte ska invänta ny reviderad Översiktsplan innan man tar ställning i aktuella vindkraftsärenden samt att kommunstyrelsen den 9 april 2013 beslutade att avbryta arbetet med vidare fördjupning och komplettering av vindbruksplanen och att det fortsatta arbetet ska ske utifrån riktlinjerna i befintlig vindbruksplan (2008-12-15). Gällande Vaberget såg kommunen i dagsläget inga problem med lokaliseringen eller vindkraftsparkens omfattning.

Kommunen meddelade även att man hade för avsikt att besluta om vägledning för hur
riktlinjerna i vindbruksplanen ska tolkas. Beslut om en sådan vägledning för vindkraft inom s.k. utredningsområden i vindbruksplanen fattades av kommunfullmäktige den 29 april 2013, se Bilaga 11. Vägledningen innebär att beslut att tillstyrka begäran om lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden kan fattas under förutsättning att ansökan uppfyller riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft gällande riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan samt att inför varje beslut ska en detaljerad nulägesredovisning över vindkraftsetableringarna i kommunen göras.”