Elisabet Lassen (s) struntar i kommuninvånarna

Elisabet Lassen (s) saknar respekt och ödmjukhet för Sollefteås kommuninvånare – kan det bli tydligare än i den här intervjun? Trots ett allt större och kraftigare motstånd mot de gigantiska vindkraftsplanerna i Sollefteå kommun fortsätter Lassen med sitt mantra ”mer vindkraft till folket”, utan att ha någon som helst insikt och kunskap vad vindkraften kommer att innebära för människorna, turismen och naturen. Lassens attityd och svar visar en stor brist på kunskap, respekt för sina väljare och inte minst ödmjukhet.

Tack reporter Fredrik Israelsson SVT/Mittnytt, för dina reportage om vindkraft!
fredrik.israelsson@svt.se

/ A. Berglund

Sollefteå kommun bjuder in vindkraftbyggarna

Bengt Sörlin och Tomas Tejle anser, enligt en artikel i TÅ den 8 april, att det är viktigt att skapa trygghet för alla byggare av vindkraft. Detta gör också politikerna i Sollefteå med besked. De sväljer vindkraftbyggarnas miljöbeskrivningar utan ett frågetecken. Inte ens kommunens egen expertis inom Samhällsbyggnadsnämnden är involverad i besluten som gäller storskalig vindkraft. De tillämpar beslutsmetoder som gör medborgerlig insyn i planeringen näst intill omöjlig. Kanske för att undvika störande publicitet.

Man hänvisar till en vindbruksplan från 2008. Problemet med den är att den bygger på kunskaper som nu är snart 10 år gamla och avsaknad av erfarenheter av storskalig vindkraft i vårt norrländska landskap och natur. Vi vet idag så mycket mer om vindkraftens påverkan på vår miljö.

Till råga på allt så har man ställt i utsikt att områden som inte skulle bebyggas med storskalig vindkraft enligt vindbruksplanen från 2008 skulle ingå i en framtida revidering av densamma. Detta finns belagt i en ansökan som den kände exploatören Hans Flodin Nordanvind AB angivit i sin ansökan för ett stort VK-projekt i Kärmsjö Junsele. Där kan man läsa följande:

”Sollefteå kommun har arbetat fram en fördjupad översiktsplan ”Vindbruk i Sollefteå kommun” som antogs av fullmäktige 2008-12-15, § 155. I den fördjupade översiktsplanen är ett flertal områden utpekade som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. Projekt Kärmsjö, som ligger inom Sollefteå kommun, ligger inte inom de utpekade områdena för storskalig utbyggnad för vindkraft. Dock har kommunen beslutat om en kommande revidering av vindbruksplanen. I den tänkta planen inryms Projekt Kärmsjön.”

Det finns således uppenbart ett löfte om att få bebygga områden med storskalig vindkraft utan att kommunen i laga ordning fastställt detta. Detta är något som Länsstyrelsen i ett yttrande om Kärmsjön också reagerat på och skriver att stor hänsyn bör tas till befintliga kommunala planer. Inget företag startar en kostsam förprojektering utan att veta att det finns förutsättningar för ett positiv inställning från kommunen.

Tydligtvis har flera företag fått löften av samma slag. Flodin har således i ett tidigt skede påbörjat projektering av Ranasjön i Ramsele och Salsjön i Edsele, Eolus Vind av Vaberget i Resele samt Kabeko av Rödstahöjden. Kommunen har för flera av dessa områden tecknat arrendeavtal under perioden 2009- 2012.

Detta försätter kommunen i en komplicerad situation. Man kan inte svika dessa projektörer genom att ändra sig vad det gäller vilka områden som får byggas ut med storskalig vindkraft. Är det därför kommunen sedan år 1990 inte reviderat den gamla översiktsplanen och ännu idag inte har arbetat fram en ny översiktsplan?

Är det därför ovannämnda personer talar om trygghet?

Är det därför som kommunalrådet enligt TÅ säger följande: – ”Att säga nej bara för att vi tycker att det räcker vore respektlöst!”

Vi kräver ett svar.

/ Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå

Nordens största solkraftspark

 

Solkraftspark
Solkraftspark

Körde tur och retur idag till Västerås och stötte på denna nyanlagda solkraftspark längs E18. Vad smart att lägga den längs motorvägen dessutom!

Solcellerna vrider sig efter solen som en solros i rabatten. Ljudlöst och obemärkt. De stod i solläge både på morgonen och kvällen när jag passerade.

/Lars Eric

 

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet

Dags att kräva att Politiker och vindkraftkapitalister slutar förneka vindindustrins skador på miljön.

Vindkraft är miljöfarlig verksamhet. Vindkraftverk är inga gulliga roterande väderkvarnar, utan Miljöförstörande monster som har vingar som färdas i 300 km i timmen. En hastighet ingen fågel hinner uppfatta innan giljotineringen är ett faktum.

20 000 vindkraftverk är projekterade i Sverige.

Placeras dessa 20 000 miljöförstörande monster, jämnt över Sveriges landområde blir det 4 km mellan varje vindkraftverk.  Det skulle innebära att det skulle kunna observeras roterande vingar och blinkande lampor i alla väderstreck, vart man än befinner sig i Sverige.  En yta på 140 000 km² eller 30 % av Sveriges yta blir otjänlig för människor att bo eller arbeta.  Allemansrätten inskränks med 3 %, en yta på 15 000 km², på grund av livsfara för isgranater. Infraljud och hörbart buller skadar djur och människor på en yta av 250 000 km², vilket motsvarar halva Sveriges yta. Habitatförlust för hönsfågel och klövvilt på motsvarande yta. 6 meter breda spikraka vägar måste anläggas i landskapet som skär sönder naturliga landskap och biotoper för alla djur motsvarande 3 vändor från Smygehuk till Treriksröset fram och tillbaks. 83 G m³ av luftrummet blir en dödsfälla för flyttfågel, rovfågel och fladdermöss.  Skador på miljön som utbyggnad av anslutningsledningar, förstärkning av ledningsnät utbyggnad av reservkraft i form av utbyggd vattenkraft, gas eller kolkraftverk har inte beaktats. Låt oss slippa höra att vindkraft är ett miljövänligt alternativ. Vindkraftexploateringen är en skövling och terror mot befolkningen som saknar motstycke i Svensk historia.

Trovärdigheten för Svensk miljölagstiftning, MB, PBL, Skogsvårdslagen blir parodisk i relation till den godtyckliga skövling som myndigheter driver igenom på mandat av våra Politiker.

Det är dags att politiker krävs på ansvar för den skövling som vindkraftexploateringen innebär, som de förespråkar och genomför.

/ Martin Degerman

Naturen har blivit en internationell handelsvara

”De markägare som skriver under på de villkor som används i arrendekontrakten säljer sitt arv till barn och barnbarn på mycket osäkra villkor.

I de kontrakt som nu används i kontakterna med markägare ingår en klausul med lydelsen ”Efter byggstart äger arrendatorn rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter i detta avtal till tredje part”.

Så har redan situationen blivit avseende Sidensjöanläggningen. Den har redan blivit en internationell handelsvara genom försäljningen till en tysk kund. En kund som naturligtvis kan sälja anläggningen vidare när och om man så önskar.

Är det verkligen så vi bäst förvaltar våra natur- och kulturlandskap? Vem tar ansvaret om anläggningarna, i en framtid när de tjänat ut, dumpas i skattebetalarnas knä via något fjärran bolag som inte är intresserat av att ta några återställningskostnader?

Det har hävdats vidare att vindkraften inte skall inskränka på allemansrätten. På området skyltning i arrendeavtalen står följande text: ”I syfte att bland annat informera och varna för fara kommer skyltar att sättas upp i området. Detta kommer att göras på tillfartsvägar, runt vindkraftverken och på andra ställen i området”.

De markägare som skriver under på de villkor som används i arrendekontrakten säljer sitt arv till barn och barnbarn på mycket osäkra villkor. De borde fundera över sitt ansvar, och vilket arv man lämnar över till sina barn och samhället.”

Jarl Strömbäck (SPI)

Sollefteå har tecknat arrendeavtal utanför gällande vindkraftsplan

3225999_2048_1365

Direktlänk intervju i SR P4 Västernorrland med Elisabet Lassen (s) och Åke Wikström: http://t.sr.se/1pKXPMx

”Nu medger kommunalrådet Elisabet Lassen i Sollefteå att kommunen hanterat flera vindkraftsärenden som inte ingått i vindkraftsplanen från 2008. Men hon säger att det är en helt annan typ av ärenden, de handlar om att kommunen är beredd att arrendera ut mark och inte något annat.

Det var Åke Wikström som i våra sändningar igår berättade att kommunen tecknat flera avtal med vindkraftsentreprenörer, bland annat gällande Kärmsjön.

Elisabet Lassen medger att det finns fyra avtal undertecknade med olika vindkraftsentreprenörer.

Men hon säger att det handlar om rena arrendeavtal som innebär att om det visar sig finnas intresse av att bygga ut vindkraft i dessa områden så är kommunen beredd att arrendera ut marken.

– Men det är långt ifrån att godkänna en etablering, säger Elisabet Lassen.

Alla ärenden ska prövas enligt de kriterier som finns och det finns inga förhandslöften i dessa ärenden, säger hon.”

Stig Edfast stig.edfast@sverigesradio.se
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5825210