Sollefteå kommun bedriver en strutspolitik

Igår sändes en kortare debatt på SR P4 Västernorrlands ”Eftermiddag med P4″ mellan Sollefteås kommunordf. Elisabet Lassen (s) och Åke Wikström, Ramsele. Här kan man lyssna på debatten:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=240

När man lyssnar på Elisabet Lassen i det här radioinslaget förstår man tydligt att Sollefteå kommuns politiker gör inga egna bedömningar om vindkraftverkens konsekvenser för boende, djur och natur. Hennes okunskap och oförståelse för vindkraftens konsekvenser är anmärkningsvärd! Samhällsbyggnadskontorets tjänstemän som har den nödvändiga kunskapen rådfrågas inte ens. De lämnas utanför bedömningar och beslut. Lassen lägger  över ansvaret för bedömningen och utredningarna på Länsstyrelsen. Det kallar jag en strutspolitik som heter duga!

Sollefteå kommun saknar  en grundlig och aktuell översiktsplan. Fritidsområden och övriga fysiska miljöer och intressen måste tillgodoses på ett helt annat sätt än vad som nu görs! Ett beslut om en ny översiktsplan togs hösten 2012, och än har inte arbetet påbörjats..  Kanske vill man vänta tills alla vindkraftsansökningarna är beslutade?

Sollefteå kommun bedriver en strutspolitik. Politikernas brist på kunskaper om vindkraftens konsekvenser för boende, natur och djur är skrämmande, lika skrämmande som kommunens lojalitet är mot de vindkraftsexploatörer som planerar för gigantiska vindkraftsindustrier i kommunen. Elisabet Lassens oförståelse för människors frustration för den vindkraftsexploatering som pågår i kommunen och bristande information till kommuninvånarna är minst lika fragant.

Sollefteå kommun sviker sina kommuninvånare.

/ A. Berglund

Kommunfullmäktige beslutar om Ranasjö vk-projekt den 31 mars

900

Den 31 mars kl. 13.00  samlas Sollefteå kommuns fullmäktige där bl.a. vindprojektet Ranasjön står på dagordningen. Kommunstyrelsen har tidigare sagt ja till vindprojektet. Tyvärr finns inte underlaget till beslut om denna VK-etablering. Ingen information har getts till närboende i området eller andra invånare i kommunen på kommunens hemsida.

Ranasjön ligger vid Fjällsjöälven, det gäller 40 vkv 201 m höga i ett utredningsområde där det enligt 2008 års Vb-plan kan vara som mest 7 verk , men genom nytt beslut i KF i april 2013 har kommunen ändrat Vindbruksplanen och nu tillstyrker man i rask takt storskaliga VK-etableringar i de s.k utredningsområdena!

Ranasjöhöjden ligger strax intill flera byar efter Fjällsjöälven Imnäs, Sörimnäs, Imfors, Forsnäs, Sundmo, Kilåmon där det bor ca 352 personer i fasta boenden och fritidshus och Ranasjöhöjden ligger ca 5 km från Ramsele.

Även en annan ansökan några km på motsatta sidan av Fjällsjöälven har tillstyrkts av kommunen gällande 6 vkv på vid Flakaberget.

Problemen idag gällande dessa tillstyrkanden av nya storskaliga VK-etableringar uppstår på grund av att det idag finns stora brister i Sollefteå kommuns fysiska planeringen av kommunens mark och vattentillgångar.

Idag finns i kommunen en gammal och inaktuell Översiktsplan från 1990, gamla och ej reviderade riksintressen. Detta utgör problem och kan medföra stora risker i känsliga och skyddsvärda miljöer och för befolkningen strax intill dessa storskaliga VK-etableringar.

Här är kallelsen till Kommunfullmäktiges möte den 31 mars: KF+kallelse+2014-03-31

Fullmäktiges möte (med början kl. 13.00)  sänds direkt via kommunens web: http://www.solleftea.se/kommunpolitik/motenhandlingarochprotokoll/webbtv.4.34c1d99f1399b9f18f9963.html

Vindkraft kan påverka klimatet

”Forskning vid det amerikanska universitetet Harvard tyder på att vindkraftsparker ger betydligt sämre effekt än man tidigare räknat med och att det i förlängningen kan leda till att vindkraften påverkar klimatet.

På bilder från vindkraftsparken Horns rev 1 mellan Danmark och Sverige kan man se den turbulens som kraftverken orsakar och det är enkelt att förstå att de enskilda kraftverken påverkar varandra. Nu tyder forskning vid Harvard-universitetet på att energiförlusten i vindkraftparker är betydligt större än man tidigare räknat med.”

Vindkraft till varje pris i Sollefteå kommun

Till varje pris ska Sollefteå kommuns politiker driva igenom alla vindkraftsprojekt. I Teknikutskottet (som är ett förberedande utskott för Kommunstyrelsens beslut) sitter några fåtal personer; bl.a. kommunordf. Elisabet Lassen (s) och vindplanerare Ulla Ullstein. (Inga uppgifter om övriga aktuella ledamöter finns att hitta på Sollefteå kommuns hemsida) Kommunstyrelsen (med ordf. Lassen) tillstyrker alltid TU:s förslag. Här kan man verkligen tala om ”icke demokrati”!

Tara Brita skriver på Röåns hemsida: ”Varför röstade Sollefteå kommunstyrelse(13/1  2014), på rekommendation av Teknikutskottet, bort Samhällsbyggnadsnämndens förslag att ge Röån –Betarsjöområdet status som Riksintresse Friluftsliv? Det enda, rimliga svaret är dessvärre, att om området tillerkänts denna status så hade genomdrivandet av vindkraftanläggningen Kärmsjön ytterligare försvårats. Detta vill kommunens vindstrateger absolut inte bl.a. pga att kommunen tecknat avtal med Flodin om ett verk i det området. Kommunstyrelsen motiverar emellertid utåt sitt avslag med att detta skall arbetas in i den kommande Översiktsplanen, som ju med största säkerhet kan väntas bli färdig först när den aktuella vindkraftansökningen beviljats.”

Demokratins dödgrävare

Igår (10/3) tillstyrkte Sollefteå kommunstyrelse Ranasjöns vindkraftsprojekt. Sollefteå kommun skyr inga medel för att bli den största vindkraftskommunen i Norrland. Med tveksamma, okunniga och odemokratiska (korrupta) medel sviker Sollefteå kommuns politiker sina invånare. Marken under kommunens fötter börjar brännas när fler och fler missförhållanden uppdagas i deras hantering av vindkraften, men trots det kör politikerna på som om vindkraften är det som ska rädda kommunens magplask.

Tara Brita på Röåns hemsida skriver så här om  Kommunstyrelsens tillstyrkan av Ranasjöns vindkraftsprojekt:

”Vår kommunstyrelse tog i går beslutet att föreslå fullmäktige tillstyrka profitören Flodins miljöförstörande vindindustrianläggning Ranasjö. Detta skedde efter beslut av Elisabeth Lassen, John Åberg och Nicklas Lind (ersättare) i TeknikUtskottet. Jag kan tyvärr inte här lägga ut det av TeknikUtskottet ihoptotade underlag, som kommunstyrelsen hade att grunda sitt beslut på men kan försäkra att det var uppseendeväckande torftigt. Man godkände i stort sett exploatörens beskrivning och önskemål rakt av.

I sådana här ärenden brukar man (i normala kommuner) inhämta Samhällsbyggnadsnämndens åsikt och kompetens. Där finns nämligen kompetens. Men icke!!!!!!! Inte heller hade kallelsen till kommunstyrelsemötet lagts ut på kommunens hemsida, som brukligt är. En koll bakåt i tiden visar att kallelse läggs ut ca en vecka innan resp. möte. Denna kallelse lades ut 09.23 i går morse….alltså samma dag. Och det var ingen tillfällighet. Hela denna vindcirkus har behandlats på ett makalöst maktfullkomligt sätt av kommunledningen och focus har legat på, att på miljöns och människors bekostnad, till varje pris driva igenom exploatörernas projekt.”

Namninsamling – ett politiskt manifest

_______________
Nu pågår skövling av Sverige med 20 000 vindkraftverk av internationella vindkraftindustri för att Sverige skall bli en vindenergikoloni till EU.
Detta ger ytterst marginell klimatnytta.
Det förs en vindkraftpolitik som vårdslöst använder våra ekonomiska resurser och förstör natur och människors boendemiljö. En vindkraftpolitik som kör över boende, inte lyssnar på sina medborgare, tillåter skövling av vårt land, skänker bort våra resurser, skadar besöksnäringen, och förstör möjligheter för människor att bo och verka i glesbygd.
Valet är vår möjlighet att avsätta de som har satt kursen , hitta ny kapten och besättning, och lägga ny kurs.Vindkraft – politiskt – Manifest:

1. Stoppa bidragen till Vindkraftindustrin.

2. Inför 3 km skyddsavstånd till boende omgående, och retroaktivt för alla planerade vindkraftindustrier.

3. Inför legalt veto för fastighetsägare som möjliggör att neka vindkraftverk närmare än 3 km från fastighetsgräns.

4. Stoppa utpekandet av vindkraft som ett Riksintresse omedelbart.

5. Tvinga vindindustrin att stå för alla kostnader för anslutning och förstärkningar av ledningsnät.

6. Tvinga vindindustrin att betala skatt för att bekosta för vindindustrin nödvändig reglerkraft och svängmassa.

7. Lägg ner Energimyndigheten.

8. Skriv om Miljöbalken så att krav införs att MKB(miljökonsekvensbeskrivning) tas fram av Kommuner i samarbete, istället för dagens situation där MKB tas fram av den jäviga vindkraftindustrin.

9. Skriv om Miljöbalken skrivs så att krav införs att vindkraftexploatering tvingas följa Landskapskonventionen, Konventionen om biologisk mångfald, Århuskonventionen, Maskindirektivet, Skogsvårdslagen, Allemansrätten, och strandskydd.

10. Politiker och Partier har moraliskt ansvar att redovisa sina ståndpunkter och bevekelsegrunder för den politik och skövling av Sverige med vindkraftindustri som pågår, så att vi medborgare kan fatta ett rationellt val av politiker till Europaparlamentet, Sveriges riksdag och Kommuner.

Skriv gärna på manifestet här:

http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=8637&fnvisa=namn

 

 

 

Blåsta är de!

Att blåsa politikerna har vindkapitalisterna kommit på sedan länge

Men  synd  inte alla väljare upptäckt det ännu.

/Eric

Vindkraft och skogens roll i utveckling mot ett hållbart samhälle.

  
Skogsstyrelsens regionchef Norr, Staffan Norin, har i en insändare i TÅ 2014-02-07 kommenterat vårt öppna brev till Skogsstyrelsen med anledning av det storskaliga vindbrukets påverkan på skogens sociala värden samt skogsbruket som sådant. I Skogsstyrelsens meddelande, 9-2013, Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning redovisas vilka värden det handlar om.

Dessa värden rör skogens betydelse för:

  • hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö,

  • fritidsupplevelser, friluftsliv och turism,

  • upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter,

  • estetiska värden,

  • pedagogik och kunskap om skog och miljö,

  • lek, samvaro och sociala relationer,

  • intellektuell och andlig inspiration,

  • identitet och kulturarv.

Vi har konstaterat att kunskaper om vindbrukets påverkan på alla dessa olika värden i stort sett är okända. Detta beror på att erfarenhet av storskaliga vindkraftanläggningar saknas nästan helt. Vi anser därför att det finns uppenbara risker för att skogsbruket drabbas av ännu en besvärande konflikt. Den emellan de sociala värdena och ett massivt vindbruk. De arealer som kommer att beröras är många gånger större än vad Energimyndigheten anger som riksintresse för vindbruk. Buller, skuggor, iskast och högintensivt ljus ger effekter på stora avstånd. Områden som påverkas av vindbruk är därför avsevärt mycket större än de 1,5% som Energimyndigheten anger.

Vi kan inte se att det ligger inom Energimyndighetens ansvarsområde att utreda vilken påverkan vindbruk har på skogens sociala och andra värden. Den skall på olika sätt främja utveckling av så kallad hållbar energi. Vi anser att det nu är mycket angeläget att man inom skogsbruket på ett seriöst sätt gör en noggrann uppföljning av vindbrukets påverkan på alla de sociala värden som ni redovisar i ert meddelande samt för skogsbruket som sådant.

Vi hoppas att Skogsstyrelsen tar denna viktiga fråga under övervägande och initierar en uppföljning byggd på en sammanställning av dagens kunskapsläge samt egna undersökningar av resultaten från ett antal vindkraftinstallationer i Norrland som varit i drift några år. Dessa undersökningar måste kombineras med sociologiska undersökningar om hur människor upplever hur deras livsmiljö påverkats.

Skogsstyrelsen förslag att skapa så kallade kreotoper i vindkraftområden tycker vi liknar plåster på sår. Miljön i vindkraftområden är redan en onaturlig företeelse.

Åke Wikström

Nipakademin

Länsrådet Altin svarar på kritiken om tidningen ”Vindkraft”

En flersidig reklamtidning för vindkraft (den andra i ordningen) distribuerades till alla hushåll i Västernorrland för ett par veckor sedan. Länsstyrelsen bidrar med drygt 100.000 till denna reklamtidning. Hela distributionskostnaden för utskicket gick på 2 miljoner. Det är  en tidning som är full med positiv reklam för vindkraften i vårt län. Det är intervjuer med vindkraftsprojektörer, vindkraftsarbetare och olika anhängare av vindkraft. Det finns inga kritiska reportage mot vindkraft  i reklamtidningen.

Länsstyrelsen har som sin viktigaste uppgift att vara tillsynsmyndighet, och bör vara en opartisk myndighet när det gäller energival. Utskicken har fått mycket kritik inte minst i sociala media, för den positiva propagandan för vindkraft i utskicken. Vi anser ffa att Länsstyrelsen har brustit i sin roll som opartisk tillsynsmyndighet genom att vara med och sponsra reklamutskicken.

Här finns båda vindkraftstidningarna utlagda: http://www.pobeda.se/vindkrafttidningar/vindkraft-i-v%C3%A4sternorrland-20410922

Stig Edfast, reporter på SR P4 Västernorrland, träffade länsrådet Sten-Olof Altin, Länsstyrelsen i Härnösand. Sten-Olov Altin tillbakavisar kritiken mot att Länsstyrelsen är med och sponsrar en tidning som propagerar för vindkraft.

Här är intervjun med Sten-Olov Altin:

http://snurrigt.vildavastra.se/wp-content/uploads/2014/03/Altin-vindkraft.mp3

Uppdatering: Blogginlägg på ”Liberala vindar”: http://liberalavindar.blogspot.se/2014/02/skovlat-landskap-8.html