Mycket om vindkraft i SVT och SR vecka 10!

 

Norr om Trelleborg

Det kommer att sändas fyra reportage om vindkraft i SVT ”Mittnytt” under vecka 10. Första reportaget blir måndagen den 3 mars. Reportagen tar upp vindkraften ur flera synvinklar. ”Mittnytt” har bla intervjuat forskare, personer med erfarenheter om bla. buller från vindkraftverk och vindkraftsmotståndare. De har även besökt ett par vindkraftsområden. Reporter är Fredrik Israelsson.

Samtidigt gör SVT en vindkraftsatsning och troligtvis kommer det ett inslag om vindkraft söndagen den 2 mars i något av riksnyhetsprogrammen.  Vad det inslaget handlar om är oklart i nuläget.

På måndag den 3 mars kommer, förutom Mittnytts reportage om vindkraft, även ett nyhetsinslag på SR P4 Västernorrland om bla det reklamutskick om vindkraft som Länsstyrelsen varit med och sponsrat. Reporter Stig Edfast har intervjuat länsrådet Sten-Olov Altin på Länsstyrelsen. Carolina Visser, Backsjön medverkar också i inslaget/n.

Alla reportagen kommer att kunna ses senare på resp. hemsidor,  SVT play / Mittnytt / SR P4 Västernorrland.

Reportage i SVT 2/3. Kd vill ta bort subventionerna till vindkraftsindustrin. Övriga partier vill öka och förlänga systemet:  http://www.svt.se/nyheter/val2014/mer-pengar-till-vindkraft-riskerar-hoja-elpriserna

Livskvalitet

Jonna Jinton i Grundtjärn är en av dem som kommer att beröras av den gigantiska vindkraftsindustri som planeras i Fängsjö/Storsjöhöjden. Jonna berättar gärna i text och bilder om den livskvalitet som hon har i Grundtjärn. En livskvalité som hon delar med alla som bor i Omsjö och andra byar runt Storsjön och Storsjöhöjden.

Men livskvaliten är på väg att förstöras. Vi lever på lånad tid. Vi vet inte hur länge vi får ha kvar den miljö vi valt att leva i. Vi för en kamp för att få fortsätta leva i oförändrad natur. 

Vi vill ha kvar den miljö vi valt att leva och bo i. Vi vill ha kvar skogen och naturen. Vi vill ha livskvalité.

Jonnas tankar om vindkraft: http://jonnajinton.se/tankar-om-vindkraft/

 

Så här kommer miljön att förändras om vindkraftsindustrin realiseras:

Animerad film Grundtjärn: http://www.forsca.se/wp-content/uploads/2013/05/grundtjarn.mp4

Animerad film Omsjö: http://www.forsca.se/wp-content/uploads/2013/05/omsjo.mp4

Bilder från Nävernäsan

Häromdagen fick admin följande mail:

”Vill dela med mig ett bildspel från Nävernäsan år 2002. Det var en alldeles magisk vacker januaridag.

Det går nästan inte att uthärda att detta landskap ska förstöras. Jag har i ett anfall av nedstämdhet lagd in några chockerande konstruerade vindkraftsbilder mitt i allt det vackra.  / Eskild

Se bildspelet på http://eskild.se/publik/vindkraft/Vackert.gif

Fotnot: Nävernäsan ligger mitt i den planerade vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. Det är det största natur- och fritidsområdet i Sollefteå kommun, som kommunen vill offra för en gigantisk vindkraftsindustri med ca 153 vkv á 210 meter höga vindkraftverk.

Vindkraftverken kommer att bli monumenten som dödar den vackra naturen och livsrummet för många, många människor..

Tack Eskild!

Ny bergtäkt planeras i Stugusjön till vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden

Fotomontage Stugusjön
Fotomontage Stugusjön

En ny ansökan ligger nu ute på Länsstyrelsens hemsida och TÅ om tillstånd till en bergtäkt av 500 000 ton berg och morän inom del av fastigheten Stugusjön 1:23 i Sollefteå kommun.

Bergtäkten är den andra planerade berg- och moräntäkten som planeras inför uppförandet av vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden.

Den första bergtäkten planeras strax utanför Omsjö och Tallnäset och ska bli dubbelt så stor. http://snurrigt.vildavastra.se/?p=2435

Bergtäkterna ska förse vindindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden med ett 150-tal betongfundament till vindverken och grus till minst 11 mil vägar i vindindustriområdet

Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand senast den 18 mars 2014. Diarienummer 551-869-13 bör anges.

Handlingar, översiktskarta, underbilagor till MKB m.m. till ansökan av en bergtäkt av 500 000 ton i Stugusjön: Stugusjön 1.23, Sollefteå kommun  (Zip-fil)

 

”Detta är Ådalen, sannerligen det fagraste land..” (Pelle Molin)

Det Ångermanländska landskapet och övre Ådalen är unikt!

Det är format under postglacial tid av landhöjningen och havets påverkan och innehållande värden som än idag kräver varsamhet, försiktighet, respekt, skydd och bevarande.

Området i Ådalen med de tre älvarna och dalgångarna, som var för sig har sina egna typiska karaktärer utgör tillsammans med den storslagna och unika naturen, tystnaden och känslan av orördheten områdets största skyddsvärde och är Sollefteås bästa attraktion och främsta varumärke.

Klicka på kartan för större bild
Klicka på kartan för större bild
Montagebild Omsjö  (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Omsjö (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Grundtjärn  (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)
Montagebild Grundtjärn (Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt)

Denna unika naturattraktion i övre Ådalen är på väg att försvinna. Näsåker och Ådalen med de tre älvarna Faxälven, Fjällsjöälven och Ångermanälven och dess dalgångar kan komma att bli ett centrum för en gigantisk vindkraftsexploatering i Sollefteå kommun.

Idag planeras följande vindkraftsetableringar i Näsåkersområdet:  Ranasjön 40 vkv, Salsjön 24 vkv, Flakaberget 6 vkv,  Fängsjö/Storsjöhöjden 153 vkv,  Vaberget ca 29 vkv och ännu fler vkv-etableringar är på gång i närområdet samt i gränsområdena till intilliggande kommuner

Landskapsbilden och horisonten i Ådalen samt i hela kommunen kommer att omskapas!

Höjden på vindkraftverken blir 200-210 meter höga. De flesta vindkraftverken på kartan (förutom Vaberget) kommer att visualiseras i Näsåker med omnejd.

Fritids- och turistområden, djurlivet och jakten kommer att påverkas starkt. Kraftlednings- och vägdragningar samt skogsmark som avverkas påverkar den känsliga naturen  mellan och i dalgångarna.

Blinkande ljus och buller från vindkraftverken, speciellt vintertid.

Tystnaden och känslan av orördhet försvinner.  Landskapsbilden förändras helt.

Detta är vad som väntar om vindkraftverken realiseras om vi inte alla reagerar och protesterar!

Sollefteå kommun brister i sin kommunikation med kommuninvånarna. Det finns inte en aktuell kommunal översiktsplan, det är en bristande information på kommunens hemsida och fram för allt finns det ingen direkt kommunikation med berörda kommuninvånare. På kartan ovan är flera vindkraftsområden utsatta. Bland dem ingår bara området Fängsjö/Storsjöhöjden bland de tiotal områden som kommunen anser ”lämpliga för vindkraft” i 2008 års vindplan. Idag bryter Sollefteå kommun detta genom att tillåta vindkraft på många flera områden, i s.k. ”utredningsområden”! Kommunordförande Elisabet Lassen bryter därmed sitt eget löfte att inte flera vindkraftsområden än de ”tio lämpliga” ska byggas:  ”That´s it!” http://t.sr.se/N6HRin

– Vi kräver att kommunen avbryter all vindkraftsplanering tills den nya Översiktsplanen är klar.

– Vi kräver att kommunen för en dialog med invånarna om och var vindkraftverken ska planeras och placeras. Så är det inte idag.

/  Monica B.

– Länsstyrelsen Västernorrlands REGIONALA LANDSKAPSANALYS  med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft.