Buller från vindkraftverk. Förslag till riksdagsbeslut

Motion 2013/14:MJ333

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H102MJ333/?text=true

         

Lyssna:  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H102MJ333/?text=true

       

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över placeringar av och gränsvärden för buller från vindkraftverk.

Motivering

Riksdagens beslut om en sammanhållen klimat och energipolitik innebär en mycket stor satsning vindkraft både på land och hav. I takt med den landbaserade utbyggnaden uppstår ofrånkomligt en konflikt mellan olika intressen. För människor som flyttat till landsbygd, kanske i sökande efter tystnad, får idag sin livsmiljö radikalt förändrad när högresta byggnadsverk i form av vindkraftsanläggningar uppförs i nära anslutning till deras bostäder. Ska man få acceptans för etablering av vindkraft fordras att störning och miljöpåverkan minskar.

Dagens regler anger en maximal ljudbild på 40 dB(A) mätt från en boningsfastighets väggar. Den som önskar vistas ute på sin gård får därmed acceptera en högre ljudnivå. Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraftverken är underskattat. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte överskrider 40 dB(A) intill bostaden. Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” i USA. En studie från 2009 av Dr. Nina Pierpoint visar att påverkan på hälsan från vindkraftverk är relaterat till avstånd. Uppsalaforskaren Conny Larsson visar också att olika atmosfäriska och väderrelaterade förhållanden inverkar på störningarnas radie, på sätt som inte hittills beaktats.

En växande opinion föranleder nu kommuner att inlägga veto i samband med att de tar ställning till bygglov för nya vindkraftverk. De ökade motsättningarna mellan boende som eftersträvar en bullerfri miljö och vindkraftsaktörer som gjort sig gällande på flera håll i Sverige föranleder mig att efterlysa en regeländring. Det kommunala vetot är en förutsättning för fortsatt vindkraftsbyggande, men för att det ska fungera behöver gränsvärden för buller ses över. De atmosfäriska och väderrelaterade faktorerna måste också tas med i beräkningar vid placering av verken.

Stockholm den 20 september 2013
Lars Gustafsson (KD)

4 svar på ”Buller från vindkraftverk. Förslag till riksdagsbeslut”

 1. Senaste rapporter visar att vindkraftverk i Sverige är slutkörda efter 10-15 år.
  Slutsatsen blir att det tar mer än 30 år för verken att ersätta egna utsläpp.
  Vilket betyder att ett vindkraftverk i Sverige alltid ökar utsläpp av CO2 i atmosfären vilket är detsamma som att vindkraftverk i Sverige alltid medför ökning av CO2-utsläpp i atmosfären, alltid skadar klimatet enligt IPCC, FN och EU.

 2. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Buller/Buller-fran-vindkraft/buller-vindkraft-riktvarden/
  Riktvärden för ljud från vindkraft.
  Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dBA, anser Naturvårdsverket. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara toner, så kallade rena toner, bör ljudnivån vara 5 dB lägre. Riktvärdena avser ljudnivån från såväl den planerade anläggningen som närliggande befintliga vindkraftsanläggningar.

  ”Omsjö är i verkligen ett tyst område då ingen traffik eller andra störningar normalt existerar där.”

 3. När det gäller vindkraftverk så är det normen för industribuller som gäller. Då är 40 dB(A) vid tomtgräns som gäller. För att jämföra så är motsvarande gränsvärde för trafikbuller 65 dB(A)

  En av de mer omfattande utredningarna om hur människor påverkas av buller från vindkraftverk är utförd under ledning av Dr Eja Pedersen vid högskolan i Halmstad. Den är från 2009, men hon har gjort gjort uppföljningar tillsammans med utländska forskare senare. Det är lite förvånande att Lars Gustavsson förbiser Eja Pedersens arbete till förmån Nina Pierpoint vars utredning är starkt kritiserad för att underlagen inte går att kontrollera. Det är också förvånande att Lars Gustavsson inte känner till vilka bullerkrav som gäller.

  Det som båda dock konstaterar är att ju högre ljudnivån är så är det fler som känner sig störda.

  Eftersom man i Sverige har 40 dB-gräns så har Eja Pedersens forskning bedrivits mycket i Danmark och Tyskland, där det finns fler som bor nära vindkraftverk än i Sverige. I Tyskland är det 45 dB(A) som är gräns för industribuller. Enligt Eja Pedersen så är det stor skillnad på hur stor andel som känner sig störda i intervallen 40-45 dB(A) jämfört med 35-40 dB(A). Kommer man upp över 45 dB(A) så var det en betydande andel som kände sig störda (över 20%). Fast där är underlaget så litet eftersom det är få personer i Europa som verkligen har en bostad som ligger så nära att bullernivån är 45 dB(A) när de har räknat bort de som äger sina verk. Eja Pedersen konstaterade att de som äger vindkraftverk blir aldrig störda av sina egna vindkraftverk, hur hög bullernivån än är. De fåtal bostäder som hade en ljudnivå på runt 50 dB(A) vid tomtgräns hade samma ägare som det intilliggande vindkraftverket och ingen kände sig störd. Därför tog Eja Pedersen bort vindkraftsägare ur sin undersökning. 50 dB(A) är ungefär vad en diskmaskin från 90-talet bullrade. Om man har den bullernivån utanför huset så är det inget problem med ljudet inomhus om inte ett fönster är öppet. Man får anta att om man äger ett hus nära ett vindkraftverk som man äger, så åtgärdar man huset så att man inte störs inomhus om man är störd av vindkraftverket. Vindbrus från träd och annat som finns på tomten kan överstiga 60 dB(A) vid vindhastigheter på upp mot 15 m/s. Det är inget man störs av inomhus när fönster och dörrar är stängda. Blåser det mer så blir man störd, i alla fall när man skall sova.

 4. Sigge, du tycks inte vara insatt i problematiken rörande ljud från vindkraft. Det är inget större fel på gränsen 40dB(A) vid bebyggelse. Problemet är att man inte tar hänsyn till hur ljud sprids i en komplex natur med varierande klimat, topografi samt isbeläggning på rotorer. Kunskap om hur detta skall bedömas finns men myndigheter och projektörer vill för Guds skull inte höra talas om detta. Tillsammans kan dessa faktorer säkert höja bullernivån med 10-15 dB(A) på avstånd som uppgår till flera kilometer. De bullerkartor som redovisas i MKB:n har inte ett dyft med verkligheten att göra. Tyvärr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.