Överklagan på Sollefteå kommuns beslut om Fängsjö/Storsjöhöjden

Sollefteå kommuns beslut om vindkraftsutbyggnaden strider mot lag.

Ett antal fastighetsägare och kommuninvånare överklagar nu kommunfullmäktiges beslut om att tillåta en omfattande utbyggnad av vindkraftverk i Omsjö-Fängsjö-området. Vi anser att Sollefteå kommun inte följer den lagstiftning som finns och att kommunfullmäktiges beslut i maj ska upphävas av förvaltningsrätten.

I besvärsskrivelsen framförs att

  1. Sollefteå kommun inte följer lagen (Plan och bygglagen 3:1, 3:27) om att det ska finnas en aktuell översiktsplan över hela kommunen och att aktualitetsförklaring ska ske av översiktsplanen minst en gång under varje mandatperiod
  2. kommunens olika beslut är motsägelsefulla om vindbruksplanens juridiska status (tillägg till översiktsplan? eller fördjupad översiktsplan?).
  3. kommunen fattat beslut om riktlinjer för markanvändning för vindkraft som delvis saknar och delvis har en otydlig koppling till Plan och bygglagens regelsystem och tidigare beslut om fördjupad översiktsplan
  4. kommunens beslut om fördjupad översiktsplan för vindbruk 2008 saknar beskrivning av sambanden med och konsekvenserna för den gällande översiktsplanen som helhet
  5. kommunfullmäktiges beslut om fördjupad översiktsplan 2008 och kommunfullmäktiges beslut i april 2013 uppfyller inte regeln i plan och bygglagen (PBL 3:6) om att innebörden och konsekvenserna av översiktsplanen tydligt ska framgå
  6. medborgare är missnöjda med kommunens hantering av vindkraftsplaneringen, bl. a att samhällsbyggnadsnämnden inte varit tillräckligt involverade i ärendet och att det förelegat stora brister i samrådsprocessen
  7. kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 sker trots de allvarliga bristerna i lagtillämpning, bristerna i tidigare beslut och bristerna i det nu aktuella ärendet(se punkt 1-6 ovan)
  8. kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 grundas på bristande analys av de påståenden och slutsatser som ensidigt framförts av exploaterings-företaget
  9. kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 grundas inte på relevanta och tillräckliga utredningar om hälsorisker, miljörisker, effekter på boendemiljön och effekter på fastighetsvärden för bebyggda fastigheter
  10. kommunfullmäktiges protokoll för beslutet 2013-05-27 innehåller en felaktighet

Kommunens olika beslut är otydliga och det råder en närmast total oklarhet beträffande vilken betydelse som kan tillmätas kommunfullmäktiges beslut den 2013-05-27,§ 66 KS/275/2012 (20.7). Länsstyrelsen har uppenbarligen utifrån sin uppsiktsroll inte ännu noterat kommunens motsägelsefulla beslut.

Överklagan i sin helhet (utan namnunderskrifter) : Överklagan Förvaltningsrätten. utan namn pdf

/ A.B.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.