Ja till vindkraftsindustri i Fängsjö/Storsjöhöjden

På Sollefteå kommunfullmäktiges möte idag, 27 maj, blev det som väntat ett ja till en storindustriell vindkraftsetablering i Fängsjö/Storsjöhöjden. Trots en starkt växande opinion mot denna vindindustri i Näsåkersområdet röstade alla, förutom Västra initiativ (VISKB) och Miljöpartiet, för en lokalisering av vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden.

Att politiker inte drar sig för att ljuga i syfte att nedvärdera motsatta åsikter visade debatten i dagens Kf. Det är sorgligt, mycket sorgligt. Bengt Sörlin (m) ljög, helt utan skam, när han sa att några promille (!) av de ca 125-150 människor som kom till mötet i Näsåker den 16 maj var stödjande ortsbor och att de övriga dessutom var ditkommenderade! Man blir nästan stum! Faktum är att de allra flesta som kom till mötet var Näsåkersbor och ett mindre antal var berörda bybor från andra byar i området. Mötet var egentligen tänkt att bli en viktig  och efterfrågad dialog mellan politiker och ortsbor. Men tyvärr var det bara ett par politiker som tackade ja till inbjudan, så mötet fick för säkerhets skull anta en annan karaktär än tänkt.

Mötet var det första informationsmötet någonsin för Näsåkersbor om frågor kring vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden (förutom vindbolagets samrådsmöten och ett möte i nov. 2012 för enbart berörda fastighetsägare i området ); ett möte som många ortsbor frågat efter och som kommunen borde ha arrangerat för länge sedan. Nu kom mötet till stånd sent omsider tack vare några inbjudande föreningar, VISKB och enskilda personer som arrangörer. Näsåkersborna visade tydligt sin protest på mötet – det har märkts att det blev en tankeställare för de tiotal politiker som trots allt kom till mötet.

Kerstin Franzén (m) ifrågasatte hur många motståndare det fanns till vindprojektet. Hon trodde kanske att mötesdeltagarna i Näsåker var utkommenderade att protestera, hon också..? 😉 Precis som på mötet i Näsåker använde hon en nedvärderande ton om talarna på mötet och om det ”folk” som hade en motsatt åsikt än hennes.  Men i Näsåker blev Kerstin Franzén offentligt utbuad när hon med nedsättande ord ansåg vindkraftsmotståndare vara bakåtsträvare och talarna som inte trovärdiga. I fullmäktigesalen bevisade Kerstin Franzén åter igen vilken  människosyn hon har, värderingar som även en moderat bör skämmas över.

Det var Miljöpartiet och Västra initativs ledamöter som var bäst pålästa och som hade lyssnat till berörda och till den folkliga opinion som finns i bygden. De gjorde vad de kunde i denna församling, och det gjorde de mycket bra.  Både Mp och VISKB reserverade sig.

Socialdemokraterna var de som höll lägst profil under debatten. Kan de ha börjat vackla i vindkraftsfrågan…?  Positivt i så fall! 🙂 Kommunordf. Lassen (s) behöll stenansiktet och de övriga partikollegorna föreföll lamare än tidigare. Tänkte de månne på valet 2014..? 😉

Konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut kommer att bli förödande för boende, fritidsboende, naturen, turismen, jakten, djur- och friluftslivet och miljön, om beslutet  blir ett ja även i Länsstyrelsens kommande miljöprövning.

För oss i bygden måste kampen fortsätta. Det finns inget annat val, tyvärr.

TÅ: http://allehanda.se/start/solleftea/1.5921645-ja-till-vindkraft-i-nasaker

Buller från vindkraft – Sollefteå kommuns Vindbruksplan.

Vindbruksplanen från 2008 är inaktuell när det gäller vilka krav man bör ställa på buller från vindkraftverk. I planen anges att värdet 40dBA ej får överskridas utomhus vid bebyggelse.

I Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för ljud från vindkraft” anges att bullernivån inte får överstiga 40dBA utomhus vid bostäder. De studier som ligger till grund för val av denna nivå är genomförda i helt andra miljöer än de som återfinns i Norrlands skogslandskap. Bakgrundsnivån på ljud var avsevärt högre och störningseffekten från vindkraftverk således lägre vilket medför att högre bullernivåer kan accepteras. De studier som Naturvårdsverkets riktlinjer baseras på har således ingen relevans för vårt Norrländska skogslandskap som har en mycket låg bakgrundsnivå.

Ett minimikrav är att en kombinerad bullermätning och sociologisk studie genomförs för att fastställa vilken bullernivå som kan accepteras utan att störningar når en oacceptabel nivå ( max 20 % störda personer) i vårt Norrländska skogslandskap.

I Naturvårdsverkets riktvärden finns det en särskild skrivning om områden med lågt bakgrundsljud. Den lyder

Högst 35 dBA i områden med lågt bakgrundsljud

Särskild hänsyn bör tas till bostäder i vindskyddade lägen, det vill säga områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 procent lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhastigheten på 10 meters höjd. Eftersom vindstyrkan här är betydligt lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från anläggningen mera framträdande. För att kunna bedöma detta behövs bland annat underlag som redovisar de lokala förhållandena.

Mätningar måste kompletteras för vindhastigheter vid olika fastigheter och verksplaceringar för att lokalisera bostäder i vindskyddade lägen.

Vi kräver att mätningar utföres för att identifiera bostäder som kan ligga i vindskyddat läge. För dessa skall bullernivån begränsas till 35dBA.

Arbetsgruppen för vindkraftfrågor

Tysklands kraftlösa omställning

 Till politikerna i Sollefteå kommun!

 Läs detta:     Artikel 2013-05-22 Affärsvärlden

Omställningan av förnybar energi i Tyskland har kört fast. Kostnaderna exploderar, elnäten är nära kollaps och grannländerna klagar. Efter höstens val i Tyskland görs elsystemet troligtvis om.

Den el som kommer att produceras i den massiva vindkraftsexploatering som nu planeras i Sollefteå kommun ska transporteras till Tyskland. Ingen elkraft stannar i kommunen. Det svenska stamnätet söderut räcker inte till och måste byggas ut för flera miljarder. Är vindkraftssatsningen i Sollefteå kommun värd denna gigantiska naturförstörelse?

Vindkraften skapar stora hälsorisker för människor och djur; det har forskning visat. Vår rika och vackra natur är den enda naturtillgång som kommunen har.

 
Rädda vår skog, vår natur och miljö! Vi vill fortsätta bo kvar!
 
SÄG NEJ TILL VINDKRAFTSINDUSTRIN FÄNGSJÖ / STORSJÖHÖJDEN PÅ MÅNDAG!!
 
 
 
 
 
Uppdatering:
 
Kan man vänta sig att kommunfullmäktiges ledamöter tar sitt förnuft till fånga och inser vad beslutet om vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden egentligen kommer att innebära – för naturen, människorna och bygden?  Idag den 27 maj  kl. 13.00 tar Sollefteå Kommunfullmäktige beslut om Fängsjö/Storsjöhöjden. Följ mötet via webben:
 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj

Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj finns nu tillgänglig. På det mötet sade Kommunstyrelsen ja till vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. Två ledamöter reserverade sig.

På sidan 8-29 i protokollet står det om ärendet. Underlaget till Kommunstyrelsens beslut är till största delen baserat på vindbolaget Forscas material.

Man blir gråtfärdig..

KS+protokoll+2013-05-07

Måndagen den 27 maj kl. 13.00 sammanträder Sollefteå kommunfullmäktige. Då kommer ärendet  ”Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden” att beslutas.

Mötet sänds direkt via webben här.

Lyssna gärna på vad kommunfullmäktiges ledamöter och folkvalda kommer att säga om den största naturförstörelsen i kommunens och bygdens historia. Någon/några av ledamöterna kommer att säga att det ”skapas  jobb” 😉 Det enda argument som kommunen hitintills använt som ett ständigt mantra för denna planerade sanslösa naturförstörelse. Kommunen vill medvetet förstöra ett flertal byar med boende, fritidsboende, företagare och camping för att ”skapa jobb” åt ett fåtal en begränsad tid, ett fåtal personer som knappast kommer att bo och skatta i Sollefteå kommun..

Eller kan man vänta sig att kommunfullmäktiges ledamöter tar sitt förnuft till fånga och inser vad beslutet egentligen kommer att innebära – för naturen, människorna och bygden? 

Hoppas kan vi.

Den 27 maj vet vi..

Norrländsk vindkraft- nutidens Baggböleri?

Kan det vara så att vår norrländska natur nu utsätts för en typ av övergrepp som kan liknas med 1800-talets härjningar i Norrlands skogar? Ja, mina undersökningar visar att man kan dra sådana slutsatser. Massiva utbyggnader av vindkraft görs utan att man har kunskaper om hur människor och natur påverkas. Nu är det inte sågtimmer som stjäls utan det sista vi har nämligen en tyst och vacker livsmiljö. Tragiskt!

Inför mötet den 16 maj i Näsåker om vindkraftprojekten i Fängsjö-Storsjöhöjden gjorde jag en noggrannare undersökning på Internet rörande problem med störande buller från de större vindkraftparkerna. Under min utbildning i fysik har jag lärt mig en del om ljud och ljudkällor och hur de kan samverka och motverka varandra. Jag har länge misstänkt att de stora installationer som nu är på gång kan uppvisa fenomen som man inte har erfarenhet av. Stora installationer har bara funnits i drift under en begränsad tid, ca 2-3 år.

Resultatet av mina undersökningar skrämde mig verkligen. Mina värsta farhågor besannas. Vad är det vi håller på med? Vi planerar jättelika installationer utan erfarenheter att falla tillbaka på. De utredningar som presenteras i ansökningarna har visat sig inte ha något med verkligheten att göra när det gäller bullerstörningar. Kartor över ljudnivåer passar bäst i papperskorgen om vi tänker på hur bullerstörningar uppfattas av oss människor.

Ett projekt som det skrivits en hel del om är Stor-Rotliden i Västerbotten. Det är ett litet projekt med 40 stycken 140 m höga verk jämfört med 180 stycken 210 m höga verk i Näsåkersområdet. Man kan läsa om Stor-Rotliden i ATL( 5 april 2013) och Folkbladet( 27 september 2011). Anita Ekström, inflyttad sörlänning, som bor 9 km från anläggningen säger att: ”Vi både ser och hör verken och det ser ut som ett tivoli. Vi flyttade hit tack vare tystnaden och vacker natur. Vi är mycket besvikna och vi vill stoppa verken”.

En annan person som vill vara anonym och som bor några kilometer ifrån verken säger att: –”Vi kan inte sova. Det känns som hela huset durrar. Hela berget låter som ett reaplan som aldrig kommer fram” . Dessa fenomen är kända. Energimyndigheten har ett pågående projekt som långtidsstuderar buller från vindkraft. En rapport som handlar om Dragliden i Piteåområdet säger att vissa nätter låter det som ett avlägset mullrande flygplan och ljudstyrkan varierar kraftigt( Ljud från vindkraftverk vid olika väderförhållanden, Conny Larsson Uppsala Universitet 2013). Kvällar, nätter och morgnar är värst. Ända upp till 15 dBA:s förhöjning har uppmätts dvs 5 ggrs förhöjning av ljudnivån.

Detta fenomen är känt sedan länge och naturvårdsverket har i en rapport Ljud från vindkraftverk dec 2001 redovisat att: ”Ofta förekommer också amplitudmodulationer och sällsynt ett dunkande ljud vid vindkraftverk”. Man säger i samma rapport att: ”Mycket litet är känt om hur viktig denna effekt är i praktiken. Det är dock sannolikt att modulation minskar möjligheten till maskering och tenderar att gör ljudet mer störande”.

Jag har talat med forskare på detta område och Ken Mattsson Uppsala Universitet säger att vi har inte kunskaper för att göra beräkningar för denna typ av bullerstörningar. Det är så komplexa samband mellan typ av aggregat, antal aggregat, naturens utseende och förhållanden i luftlagren att ingen ännu lyckats utföra dylika beräkningar. De beräkningsmetoder som används är egentligen inte avsedda för vindkraftanläggningar och de ger mycket osäkra resultat. De mätmetoder som används mäter ej heller upp amplitudmodulerat ljud som verkligen är störande.

Jag är chockad över den nonchalans med vilken Naturvårdsverket hanterar denna synnerligen viktiga fråga. Är det för att inte stoppa den massiva utbyggnad som nu är på gång? Kommer resultaten och metoderna fram först när vi byggt in alla 30TWh som regeringen har som mål?

Att SVAB är medveten om problematiken med störande ljud framgår av deras miljökonsekvensbeskrivning för Stamåsen. Där skrivs:” Det bör påpekas att även om riktvärdet är uppfyllt kan det förekomma kortvariga perioder ,t.ex. vid vissa atmosfäriska förhållanden, då ljudet från vindkraftverken kan vara mer hörbart för boende. Dessa perioder bedöms dock vara sällan förekommande och på grund av den låga ljudnivån endast uppträda utomhus”. Som vi sett i fallet Stor-Rotliden kan man inte negligera detta problem så enkelt.

Det framgår av rapporter från verkligheten som jag refererar till att man bör lägga en zon på upp till 10 km från ytterkant på en vindkraftpark för att se hur stort område som kan råka ut för allvarliga störningar av buller från vindkraftverk. Om man gör det så blir det inte stor ostörd areal kvar i Sollefteå kommun. Inom den störda arealen kommer människor må illa, flytta därifrån och i varje fall inte flytta in. Jag förutsätter att den politiska ledningen inte vill ödelägga landsbygden även om man ibland funderar över vad den egentligen vill.

Jag anser att alla vindkraftprojekt skall läggas på is till dess att klarhet har erhållits om den typ av bullerstörningar som man nu har erfarenhet av i Väster- och Norrbotten.
Förutom buller finns det en rad andra problem med vindkraftparker men det får jag återkomma till.

Åke Wikström

Fotnot.  Ett reportage om Stor-Rotliden: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1739

Informationsmöte om storskalig vindkraft i Näsåker 16 maj

Det har funnits tankar en tid att ordna ett möte i Näsåker med ortsbor och politiker. Informationen och dialogen med Näsåkersborna om de stora vindkraftsetableringar som Näsåker i väldigt stor grad kommer att drabbas av har hitintills varit i princip obefintlig. Det har hållits ett par offentliga samrådsmöten med Forsca vindbolag, som planerar att bygga det största vindindustriområdet i Västernorrland, Fängsjö/Storsjöhöjden, men dessa samrådsmöten var för mer än 1,5 år sedan och det var en information som Forsca givetvis gav utifrån deras egna förskönade och tillrättalagda metoder för vindkraftsetablering.

Fotnot: Ett par ytterligare vindkraftsområden planeras i Näsåkersområdet; Ranasjön 33 verk och Salsjön 24 verk. Dessa verk kommer, liksom Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri,  att beröra och visualiseras i Näsåker med omnejd.

När Kommunstyrelsen i Sollefteå sa ja till vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden den 7 maj, blev behovet av en dialog mellan politiker och ortsbor tydligt.  Ett informationsmöte och en dialog kändes absolut nödvändig innan det definitva beslutet ska tas i kommunfullmäktige den 27 maj! Inbjudan skickades ut till alla politiker i Sollefteå kommunfullmäktige och till några politiker i Ö-viks kn. Tyvärr var det väldigt få politiker som besvarade inbjudan. Mötet inriktades och planerades därför att bli ett direkt informationsmöte om vindkraft och om de konsekvenser som kan drabba människor utifrån den kunskap och forskning som hitintills finns att få.  Brandmannklubben, Omsjö Camping, Ådals-Lidens fiskevårdsförening och Västra initiativ (ett lokalt parti) stod som inbjudare till mötet. Många kunniga föreläsare erbjöd sig  att tala på mötet. Bland andra Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik och Dag Blomqvist kunnig motståndare från Dalsland. Roger Johansson (VISKB) Monica Blomström, Åke Wikström och Carolina Visser, alla boende i Sollefteå kn, medverkade också i rollen som politiker och motståndare till vindkraft i Västra. Moderator för mötet blev Christer Borg ordf. för Älvräddarna.

Jarl Strömbäck SPI, Ö-vik

Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik berättade om ett par rapporter om vindkraft som KVA (Kungl. vetenskapsakademin) skrivit. Dag Blomqvist berättade om de erfarenheter han har som motståndare till vindkraften i Dalsland. Roger Johansson, Junsele (VISKB) ifrågasatte kommunens snabba vindkraftsutbyggnad utan att att det finns en aktuell översiktsplan. Roger efterfrågade också en konsekvensbeskrivning hur vindkraften påverkar människor om en så gigantisk vindkraftsutbyggnad realiseras i Sollefteå kommun.

Monica Blomström vindkraftsmotståndare i Junsele berättade om den som många tycker dåliga handläggningen av vindkraftsfrågan som bedrivits på olika nivåer i Sollefteå kn. Monica berättade även om den bristande informationen, den inaktuella översiktsplanen och kommunfullmäktiges avslag på medborgarförslag och motion. – ”Jag ser med oro vad som väntar kommuninvånarna i framtiden, om den här vindkraftsexploateringen får fortsätta”, avslutade Monica.

Åke Wikström, Ramsele berättade om nya bullermätningar som forskare kommit fram till. Mätningar som visar betydligt allvarligare konsekvenser än de mätningar som vindbolagen beskriver. Åke ringde upp en forskare, Ken Mattsson, under mötet som beskrev denna nya forskning.  Åke ringde även upp ett par personer i Stor-Rotliden Västerbotten som genom egna erfarenheter fått erfara vad en vindkraftsindustri orsakat när det gäller ljus, buller och ljud från vindkraftverk. (Stor-Rotlidens vindpark består av 40 vindkraftverk a´140 m höga. http://www.vattenfall.se/sv/stor-rotliden-vindkraftpark.htm .   Fängsjö/Storsjöhöjden blir mer än 4 ggr så stor; 180 vindverk a´210 meter höga vindverk… ) ”Simons” skakande berättelse om bullernivåerna från Stor-Rotlidens vindkraftverk berörde alla.

Carolina Visser, entreprenör, som tillsammans med sin man bedriver den välbesökta och populära Farm Backsjön” i Backsjön berättade om konsekvenserna för sin verksamhet  om vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras. De måste då flytta sin verksamhet. Hon berättade om turisternas längtan efter tystnad och natur – en förutsättning för att deras verksamhet ska kunna fortsätta. Carolina berättade även om det handikapp-projekt som planeras i kommunen, som troligtvis kommer att läggas på is om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri blir av. Carolina gav uttryck för det som alla orts- och många fritidsbor i hela området känner: – ”Vi har flyttat hit för tystnadens och naturens skull – inte för att bo mitt i en vindkraftsindustri”.

Det blev ett välbesökt möte; mellan 125-150 personer kom.  Även ett tiotal politiker dök oanmälda upp vilket var mycket glädjande. SVT Mittnytt sände direkt från hela mötet och TÅ fanns på plats. Det blev ett informativt mycket bra möte.  Forscas animeringsfilmer från Omsjö och Grundtjärn visades. Debatt- och frågestunden efteråt blev inte riktigt den debatt mellan ortsbor och politiker som var tänkt, men publiken visade ändå tydligt sitt motstånd mot den stora vindkraftsindustri som kommunen är på väg att säga ja till – Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt.

Publikbild

Tack ALLA som medverkade till att det blev ett så bra och informativt möte. Ni var fantastiska!  Vi hoppas att det såddes ett litet frö hos politikerna att Fängsjö/Storsjöhöjdens vindindustri är dömt att bli en förödande naturförstörelse för bygden med stora konsekvenser för människor och djur.  TACK också alla Näsåkersbor som så tydligt och demonstrativt visade att denna vindindustri VILL VI INTE HA!

Tillägg: Forscas animeringsfilmer från Omsjö och Grundtjärn går att se här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1876

Uppdatering: Jarl Strömbäck (SPI) Ö-vik har skrivit om mötet i Näsåker på sin blogg ”Liberala vindar”.

————————————————————————————-

Måndagen den 27 maj kl. 13.00 sammanträder Sollefteå kommunfullmäktige. Då kommer ärendet  ”Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden” att beslutas.

Mötet sänds direkt via webben här.

 Ett nyhetsinslag om hur människor blir sjuka av vindkraftverkens buller och ljud:

Animerade filmer Fängsjö/Storsjöhöjden / Uppdatering

På Forscas hemsida finns nu de kompletteringar som Forsca lämnade in till Länsstyrelsen för ett par månader sedan. http://www.forsca.se/dokumentarkiv/

Där ligger även de nya animerade filmerna av vindsnurronas visualisering med hinderbelysning nattetid i Omsjö och Grundtjärn. Jag ber er alla att titta på filmerna!  Ni tror inte att det är sant!

Animerad film Grundtjärn: http://www.forsca.se/wpcontent/uploads/2013/05/grundtjarn.mp4

Animerad film Omsjö : http://www.forsca.se/wpcontent/uploads/2013/05/omsjo.mp4

Till detta har Sollefteå kommunstyrelse sagt  ja tack!

————————————————————————-

Länk till diskussionsgruppen (facebook)  ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun.

Länk till Facebookgruppen ”Vi Vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden”. 

Varmt välkommen till mötet den 16 maj!

Kommentar till ”Lassen har talat”

En kommentar till ”Lassen har talat”:

”Du förlorar jobb genom att turismen kommer att minska och servicen kring turismen försvinner. Vem vill komma till ett område som behärskas av oljud, förstörd natur och en förlorad vildmarksupplevelse med sjöar, skog och berg. Vem vill flytta till ett område som behärskas av denna monumentala förstörelse ni har gett klartecken till. Europe’r har fått samma helvete i sina hemländer och när man kommer till fridfulla Norden är det samma helvete där också. Nya jobb som skapas av vindkraften är den som plogar vägarna till vkv. Kommunen förlorar skatteintäkter och möjligen ökar de sociala avgifterna. Bygdepengen är en blygsam muta som snabbt är uppäten av nya kostnader som vk orsakar.

Ett vindkraftvärk (obs ä) med tornplats, vägar och kraftgator kräver en avverkning på en hektar/ vkv. Varje hektar levande skog tar upp 5 – 10 ton CO2/ år. Därtill kommer metallframställning ca 1 ton CO2/ton metall, cementframställning 1 ton betong avger 0,7 ton CO2 + transporter och arbetsmaskiner. Vindkraften är förnybar men långt ifrån grön och miljövänlig! Vindkraften kommer i framtiden att värderas som den största naturkatastrof som förekommit efter senaste istiden (för 10 000 år sedan) initierad av landets och folkets egna politiska företrädare.

Det som oroar mig mest med vindkraften är de människor som drabbas av det hörbara ljudet och framför allt infraljudet som ligger mellan 1 Hz – 20 Hz som ger aktivering av det sympatiska nervsystemet, där stresshormonerna adrenalin och noradrenalin insöndras från binjurarna. Vid en kortvarig stressupplevelse exempelvis tillfällig rädsla/ilska noteras en övergående insöndring av stresshormoner, med snabbt övergående hjärtklappning, förhöjt blodtryck, blekhet samt ökad halt av glukos och fettsyror i blodet. Vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. (Ovan ett utlåtande av professor och överläkare Göran Holm.) Barn som drabbas får sömnstörningar koncentrationssvårigheter och gör sämre resultat i skolan.

Fastighetsvärdena sjunker i pris. Svårigheter att sälja fastigheter kring vindkraftvärk.
Vindkraften är en förlust, förlustsituation för både kommun och boende är erfarenheterna. Markägaren kan tjäna runt 150 000 kronor per vindkraftverk och år – grannen riskerar en tredjedel i sänkt fastighetsvärde och sämre hälsa. (Från radions Hallandsnyheter)

Inga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. nga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollefteå kommunledning tagit mot sina väljare. Till väljarna: 2014 ni kan ni stryka de kommunpolitiker som inte ser till kommuninnevånarnas bästa utan går riskkapitalisternas ärenden utan krav som tillgodoser invånarnas hälsa och välbefinnande.

Inga vindkraftvärk har satts upp i Stockholmsregionen förmodligen beroende på de politiker som kan stå upp för kommunens medborgare. Sämre hälsa bland kommuninnevånarna drabbar kommunens ekonomi och medborgarnas förtroende till de folkvalda som står på riskkapitalisternas sida. Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollerteå kommunledning tagit mot sina väljare.

Till väljarna: 2014 ni kan ni stryka de kommunpolitiker som inte ser till kommuninnevånarnas bästa utan går riskkapitalisternas ärenden utan krav som tillgodoser invånarnas hälsa och välbefinnande.

Verkligen uppseendeväckande ställning som Sollefteå kommunledning tagit mot sina väljare och för kapitalismen. Här borde försiktighetsprincipen gälla.

Avslutar med några länkar från andra länder som beskriver hur människor upplever vk.

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51
http://www.youtube.com/user/WaubraFoundation
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns47
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns43
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns35
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns34
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28

Curt Widlund (Uppväxt i Forsås gått i Näsåkers skola.)

Lassen har talat..

Sollefteå kommunstyrelse sade igår ja till Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Två ledamöter reserverade sig; Västra initiativet och Miljöpartiet.

Elisabet Lassen

 

Kommunordförande Elisabet Lassen (s) säger insiktsfullt: ”Allt beror ju på vad man har för inställning, men nu får vi förhoppningsvis en satsning i kommunen som leder till jobb”.

Så kompetent och intelligent sagt, Elisabet Lassen… 😉

TÅ: http://allehanda.se/start/solleftea/1.5856168-ja-till-omdiskuterad-vindkraft