Har ni vägt in alla aspekter innan beslut?

Dagens insändare i TÅ.   Tack David och Helen!

Öppet brev till beslutsfattare gällande planer på vindindustriområde i Fängsjö/Storsjöhöjden

Jag och min familj är bosatta i Näsåker, Sollefteå kommun. Vi har även hus i Grundtjärn som vi successivt renoverar. Båda platserna är viktiga för oss personligen och för vårt expanderande familjeföretag, kursgården The Nordic Centre – för Konst och Hållbarhet.

Utöver familjeföretaget arbetar jag med hållbar utveckling på en internationell nivå som konsult för Det Naturliga Steget.

Med anledning av mitt yrke och mitt intresse för det ekosystem vi förvaltar och lämnar efter oss har jag varit väldigt intresserad av förslaget som lagts fram och granskat de lokala planerna grundligt.

Min slutsats av den information som finns tillgänglig är att detta förslag inte är det bästa för orten, det framtida ekonomiska välståndet eller för välfärden i allmänhet hos de invånare som kommer att påverkas. De fyra starkaste skälen till min slutsats är följande:

1. Den el som vindkraftverket skulle producera behövs inte där det är placerat enligt planerna.

Det övergripande område som skulle drabbas av vindkraftverksbygget är inte beroende av fossila bränslen. I mitt arbete för Det Naturliga Steget uppmanar jag och mina kollegor ständigt näringslivet att investera i förnybar energi, bland annat vindkraft. Men här är inte fossilbränsleberoende ett problem. Vi har god tillgång till energi med minimala effekterna på klimatförändringen, bland annat från vattenkraft och biomassa.

 2. De ekonomiska fördelarna som presenteras är bristfälliga.

De ekonomiska fördelarna som presenteras i form av byggnadsarbete och ökad verksamhet på orten är relativt små och endast betydande ur ett kortsiktigt perspektiv. De anställningarna som eventuellt skapas kommer varken vara betydande eller bestående och det finns ingen uppenbar fördel för de företag som redan arbetar lokalt eftersom anbudsförfarandet inte nödvändigtvis kommer att vara dem till gagn.

3. De ekonomiska nackdelarna kommer att vara både betydande och bestående.

Det påverkade området är inte bara stort rent geografiskt, det har också stor potential för turistnäringen. Faktum är att just turism är det enda konkreta och långsiktiga alternativet för att motverka arbetslöshet och brist på investeringar i distriktet. Den föreslagna vindkraftparken kan, i stor skala, förväntas allvarligt skada denna potential (se tillgängligt bildmontage här).

Turbinerna kommer att vara estetiskt störande och det förefaller kontraproduktivt att sabotera den bild av naturlig skönhet som turistföretag lever på att främja. Investeringar behövs i infrastruktur och ekonomiskt stöd för att behjälpa övergången från en traditionellt jordbruk- och skogsekonomi till en turistekonomi och dess derivat. Vi behöver inte fler hinder att locka människor.

Framtida generationer kommer inte tacka oss för missriktade satsningar som bidrar till förstörelsen av våra gemensamma natur- och friluftsområden, områden som bland annat Naturskyddsföreningen anser vara ett potentiellt världsarv.

4. Vindparken kommer att resultera i bestående skador på miljön.

Den biologiska mångfalden och omgivningarna för invånarna kommer att förstöras, något som inte kommer att kunna återställas under våra eller våra barns liv.

Småskalig vindkraft gjord tillgänglig för invånarna som bor runt omkring skulle vara ett framsteg ur självförsörjningsperspektiv. Men detta förslag innebär allvarliga och skadliga effekter ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Det är inte hållbart.

Är ni som beslutsfattare bekväma med att fatta beslut i en så pass viktig fråga på så pass oklara grunder?

Har ni vägt in alla aspekter och eftereffekter innan beslut?

Finns det några andra förslag på placering tillgängliga?

Hur ställer ni er till de negativa effekterna och frågeställningarna som lyfts i punkterna ovan?

David Cook,
Verkställande Miljöambassadör för Det Naturliga Steget
Författare av The Natural Step – Towards a Sustainable SocietyMedgrundare av The Nordic Centre

Vindkraft till varje pris i Sollefteå kommun

 

Foto: TÅ
Foto: TÅ

Igår den 9/4 hölls en mindre protestaktion i Sollefteå kommunhus i samband med Kommunstyrelsens möte.  Ett ärende om de 54 sk. utredningsområdena för vindkraft skulle tas upp på mötet, och osäkerheten om vad egentligen skrivelsen/protokollet SKMBT_C36013040413460 från Teknikutskottet innebar var stor. Skulle det bli fritt fram för en vidare massiv utveckling av vindkraft i kommunen trots att den nya översiktsplanen inte är klar?

I vindplanen 2008 finns beslut för tio vindkraftsområden, men vindplanerare Ulla Ullstein har sedan lång tid planerat en kraftig utökad satsning på vindkraft, trots att Samhällsbyggnadskontorets tjänstemän och Samhällsbyggnadsnämnden har en annan uppfattning. Ulla Ullstein har utsett 54 nya vindkraftsområden i Västra delen av Sollefteå kommun; något som har blivit utsatt för kraftig kritik bland både politiker och allmänhet.

Vid ett möte i nov. 2012 i Näsåker med Länsstyrelsen och politiker från Sollefteå och Ö-viks kn hävdade Sollefteås kommunordf. Elisabet Lassen att tio områden är ”that´s it”, när frågan om de nya sk. utredningsområdena kom upp. Men trots det verkar inte de planerade, utökade vindkraftsplanerna vara utraderade av ansvariga beslutsfattare och politiker.

Elisabet Lassen svarade igår på frågan om att vänta med utökad vindkraft till den nya översiktsplanen är klar 2014:

– ”Den frågan är redan avgjord i september 2012 i fullmäktige – då det fanns en motion och ett medborgarförslag med samma förslag men kommunfullmäktige sa nej ”vi väntar inte”.

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4512542&t=57

Vi anser att E. Lassens uttalande efter mötet är otydligt och intetsägande. Uttalandet är ytterligare ett ”spel för gallerierna”. Planerna på utökad massiv vindkraftssatsning i kommunen står fast och man kommer inte att invänta att den nya översiktsplanen blir klar 2014. Osäkerheten om de 54 s.k. ”utredningsområdena” för vindkraft finns fortfarande kvar, och i klartext betyder det att kommunen kan, vill och kommer att tacka ja till alla vindkraftetablerare att bygga var de vill i kommunen! Inga hänsyn till naturvärden, turism eller kommuninvånarna kommer att tas.

Det är sorgligt, mycket sorgligt..

Information

På kommunstyrelsens nästa möte  (Sollefteå kn) nu på tisdag 9/4 kommer detta ärende från teknikutskottet upp i Kommunstyrelsen Sollefteå kn : ”Vägledning från kommunstyrelsens teknikutskott inför beslut/avslag avs lokaliseringsområdena inom sk utredningsområdena i vindplanen 2008. ”  Se bif. fil.

SKMBT_C36013040413460

Synpunkter?

Påminner gärna om det som Elisabet Lassen sa ang. de tio vindkraftsområden som är fastställda i Vindplanen 2008; ”That´s it”! http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1553

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5352442

————————
Ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt, Näsåker.

Enligt Ingemar Jonsson (c) i Sollefteå kn kommer beslutet om Fängsjö/Storsjöhöjden inte att tas i Kf förrän tidigast i slutet av maj. Det finns lite tid för oss alla att påverka politikerna fortfarande. 🙂
Politikernas mailadresser är:  förnamn.efternamn@solleftea.se
 
 
 
 
 

Moratorium vindkraft

En skrivelse av ”Föreningen vit vindskydd i Tjust” har skickats till samtliga kommuner i Kalmar län, Länsstyrelsen och Miljödomstolen i Växjö.

http://www.tjust.com/vit/2012/moratorium.pdf

”Vindkraft är inte ett riksintresse. Det är däremot vackra landskap, god miljö och bra elenergi till låg kostnad. Det är lätt att nu fatta beslut som med vindkraft förstör våra landskap och vår miljö för människor, flora och fauna i generationer utan nytta. När det väl skett finns ingen återvändo.

Tillämpa försiktighetsprincipen. Ett temporärt nej till vindkraft kan när som helst omprövas och vi riskerar inte förstörda landskap och miljö till ingen nytta.”

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott yttrande om energi och vindkraft:

www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

• Minskas våra svenska koldioxidutsläpp med hjälp av vindkraft?

Nej. Vår vindkraft minskar inte Europas samlade utsläpp. Ökande satsningar på
transportsektorn skulle däremot ge effekter eftersom den inte ingår i EU-ETS.

• Lider vi brist på (egenproducerad) el i Sverige?

Nej. Energimyndighetens långtidsprognos visar att vi redan år 2020 har ett
kraftigt elöverskott trots bara 11 TWh vindkraft.

• Ökar den förnybara energin med mer vindkraft?

Ja. Enligt statistik 2010 bidrar vindkraften med 1 procent av totalt 47 procent förnybar
energi, Ökande tillskott av vindkraft, bioenergi, värmepumpsenergi och vattenkraft gör att
vi klarar EU-kravet på 50 procent förnybar energi med råge oavsett mängd vindkraft.

• Är vindkraften dyr?

Ja. Den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden skulle inte ske utan elcertifikatstödet.
Dessutom orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar,
elledningar och reglerkraft.

• Minskas våra svenska koldioxidutsläpp genom vindkraftsexport till utlandet?

Nej, eftersom minskningen tillgodoräknas det ”mottagande” landet.

Fotnot: ”Moratorium innebär ett fördröjande (undantag) av verkställighet till dess att ett krav har uppfyllts eller ett tillstånd har upphört.”