Uppdatering av riksintressen för vindbruk

Remiss – uppdatering av riksintresse- områden för vindbruk 2012-2013

”Energimyndigheten uppdaterar områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs.

Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft.

Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget till revidering av riksintresse vindbruk. Om synpunkter lämnas från andra än de som är direkta remissinstanser bör dessa samordnas via respektive branschorganisation som exempelvis Svensk vindenergi och Naturskyddsföreningen. Kommuner hänvisas till sina respektive länsstyrelser.

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 1 mars 2013.

I högermarginalen finns kartor över riksintressen att ladda ner, både i pdf- format och för användning i GIS-program. Energimyndigheten levererar en översiktskarta för detta nationella anspråk på mark- och vattenområden för riksintresse vindbruk.”

—————————————————————

Vi berörda/motståndsgruppen mot Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt anser att det aktuella området Fängsjö/Omsjö/Storsjöhöjden bör klassas som riksintresse för friluftsliv på grund av dess stora betydelse för boende, fritidsboende och många övriga fritidsidkare i området. Fiske, scoterleder, skidåkning, jakt, bärplockning, vandringsleder, hundspann för turister, utsiktsplats (brandtornet Nävernäsan), populära badstränder i Omsjö och Stugusjön, Oringsjö naturreservat som ligger i direkt anslutning till vindkraftsområdet (s.k. tyst område) är några av alla friluftsaktiviteter som bedrivs i området.

Friluftsområdet finns ö.h.t. inte med i Sollefteå kommuns gamla översiktsplan  från 1990! Sollefteå kommuns vindplan från 2008 är baserad på den gamla översiktsplanen, vilket ger en helt felaktig beskrivning av området.  

Ett s.k. riksintresse gäller områden med många möjligheter till Friluftsliv som i kommunens vindplan 2008 undantagits från storskaliga vindkraftsprojekt. I Sollefteå kommuns vindplan gäller att riksintresse för Friluftsliv finns i dalgången efter Ångermanälven från Undrom –Sollefteå – Näsåker. Omsjö, 1,6 mil från Näsåker, är den största fritidsbyn i Sollefteå kommun med nära hundra fritidsboende, en mycket välbesökt och naturvacker Camping och med tio mantalsskrivna boende idag (inte fyra som det står i vindplanen 2008!) I Grundtjärn finns ett tjugotal mantalsskrivna och ett hundratal fritidsboende. (Grundjärn tillhör Ö-viks kn) I Fängsjö och Tallnäset finns totalt ett tjugofem-tal fritidsboenden som direkt kommer att beröras av vindkraftsexploateringen. Vi anser att Omsjö med intilliggande fritidsbyar ska klassas som ett riksintresse för friluftsliv.

Som enskilda berörda i området Fängsjö/Storsjöhöjden kan vi inte lämna synpunkter på ovanstående förslag.  Våra synpunkter kommer ändå att skickas in till Naturskyddsföreningen, Sollefteå kommun, Länsstyrelsen och till Energimyndigheten med hopp om att de beaktas.

Motion 2012/13:N214

Motion 2012/13:N214 i Sveriges riksdag.

Ett par riksdagspolitiker har insett att den svenska vindkraftspolitiken börjar gå snett!

Tack Sten Bergheden (M) och Lars-Arne Staxäng (M) !

Citat ur motionen:

”Vindkraft är beroende av vinden och kräver därför alltid reglerkraft; en omfattande ombyggnad av vårt kraftnät skulle behövas och grannländer som Danmark och Tyskland saknar god reglerkraft och efterfrågar därför i första hand import av svensk och norsk vattenkraft, och inte svensk förnybar el. Därför ter sig Sveriges enskilda planeringsmål för vindkraften på 30 TWh år 2020, som skulle innebära en dryg femdubbling av nuvarande (2010) vindkraftsproduktion, inte helt genomtänkt. Att ensidigt peka ut höga planeringsmål endast för vindkraften, när Sverige behöver mer stabil snarare än oregelbunden elproduktion, kan ifrågasättas ur energisäkerhetssynpunkt. Det är också viktigt att ta hänsyn till natur och närboende när man placerar vindkraftverk och att kommunernas vetorätt respekteras.

 Men några exakta siffror på vad den planerade vindkraftsutbyggnaden kommer att kosta skattebetalarna finns inte och inte heller vad den kostat hittills, men det lär röra sig om miljardbelopp. Vindkraftsleverantören garanteras nämligen inkomst genom elcertifikaten vare sig vindkraftverken producerar ström eller inte. Då kunderna kan välja denna elkraft till ett högre pris redan idag bör vindkraften kunna stå på egna ben. Sverige har redan en klimatvänlig elproduktion och en kraftig vindkraftsutbyggnad gör inte samma nytta, varken för miljön eller samhällsekonomiskt, i Sverige som den skulle göra i länder som idag använder sig av fossila bränslen i högre utsträckning.”

 

Från Finnmarkens vänner i Kramfors

Jag har fått tillåtelse att lägga ut detta brev till ledamöterna i Kramfors kommunfullmäktige. Det är motståndsgruppen i Finnmarken, Kramfors kommun som fortsätter sin enträgna kamp för att bevara den miljö och natur i Finnmarken som är så betydelsefull för dem.

Vår kamp mot den gigantiska naturförstörelse som är på gång i Sollefteå kommun fortsätter också. Frågorna i brevet går även att ställa till alla politiker och ledamöter i Sollefteå kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kan man hoppas att någon politiker vill och kan svara på det som är relevant i skrivelsen för vår kommun …?

————————–

”Som ledamot av fullmäktige ska du i mars fatta beslut om en ny översiktsplan. Den inkluderar kommunens planer för utbyggnad av vindkraft i Kramfors. Fram till dess kommer vi att informera dig om sakläget i flera frågor som är viktiga för ditt och fullmäktiges ställningstagande. Det gör vi för att:

 1. Vi vill ge dig en motbild till den information som du hittills har
  fått. Vi vill att du som ledamot ska få ett bredare faktaunderlag helt enkelt.
 2. Men, vi vill också veta vad du tycker om den information/motbild vi kommer
  med. Och vi vill få chansen att diskutera och föra en konstruktiv dialog med
  dig om den information vi lyfter fram.
 3. För att vi tror på att diskutera, på att den som aktivt formulerar sin egen
  ståndpunkt och sedan våga bryta den mot andras, fattar klokare beslut.
 4. Det är därför som vi ställer en fråga i varje mail som vi ber dig att besvara personligen. För att du som ledamot ska fundera, reflektera över om det ligger något i det vi säger.

Vår tredje fråga handlar om hur skev vindkraftsutbyggnaden är mellan Västernorrlands län och Stockholms län.

 

Tycker du att det är rätt att bygga 1211 vindkraftverk i Västernorrland när det samtidigt bara planeras för 13 vindkraftverk i Stockholms län?

 

Våra slutsatser

 • Med den statistik vi tagit fram, vill vi visa att den utbyggnadsiver som hittills präglat både länet och kommunen står i bjärt kontrast till hur kommunerna i Stockholms län agerar.
 • Vi har jämfört vindkraftsplanerna för Västernorrlands län med Stockholms län via “Vindbrukskollen” (http://www.vindlov.se/sv/Om-Vindlov/välj “dölj Vindbrukskollen” så kommer du till sökfunktionen). Vindbrukskollen är ett samarbete mellan olika offentliga myndigheter. Här samlas statistik om vindkraftsutbyggnad. Vi har valt att hämta statistik för både befintliga verk, de som fått bygglov, förhandsbesked, tillstånd eller är under samråd. Du hittar resultaten i de två bifogade filerna – 13 vindkraftverk i Stockholm mot 1211 i Västernorrland!! Andra siffror har förekommit i debatten, men det vi här vill peka på är den i högsta grad skeva differensen.
 • Vi tycker att det minst sagt är rimligt att Stockholmsområdet först tar sitt eget vindkraftsansvar innan Västernorrland kastar sig ut i en egen våldsam utbyggnadsorgie – för att täcka stockholmarnas behov. Det är ju de som har det stora elbehovet, inte vi! De skyller säkert på att det är svårt att hitta mark. Men Stockholms län är i många avseenden så pass glest befolkat att de mycket väl skulle kunna bygga ut på samma villkor som i Västernorrland! Där nere finns också stora utrymmen för vindkraft på platser som redan är smittade av ljud och ljus, t ex i anslutning till de större vägarna och vid redan etablerade industriområden!
 • Det här är dessutom en moralisk fråga, stockholmarna måste väl först sopa framför egen dörr, se om sitt eget hus, innan de begär mer av oss! Det här är jätteviktigt, för att en etablering får stor påverkan på landskapsbild och medför sig stora negativa konsekvenser för alla kringboende (se vårt förra mail)! Den här bördan måste bäras solidariskt! Låt det inte löna sig för Stockholms län att smita undan! Ställ krav på att de också ska ta sitt ansvar! Stockholmsregionen har så många försteg i förhållande till Västernorrland, spela därför inte bort era kort i förväg! Spela inte bort de få men starka fördelar som Kramfors har i form natur, lugn och tystnad!

Finnmarkens bygdeförening och initiativet Värna Finnmarken

 

 
 

Vindkraft ifrågasatt

Kungliga Vetenskapsakademin är en kompetenstung organisation, som knappast kan anklagas för att företräda några partsintressen. När organisationen därför går ut i debatt (SvD 22.04.2012), bör man kanske ge de synpunkter de framför lite extra uppmärksamhet.

De synpunkter man kommit fram till sammanfattas kanske bäst med deras egna ord på följande sätt:

Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande fossilfritt elsystem, är obegripligt.

Behovet av El inte kan anpassas till vindens växlingar, utan måste anpassas till användarnas behov. Det innebär att man måste ha en kapacitet i elsystemet som klarar också de vindsvaga perioder med högtryck och extrem kyla som återkommande förekommer vintertid. Och när det blåser måste man med kort varsel kunna stänga av delar av vattenkraften eftersom det inte finns någonstans att göra av överskottenergin. Om inte korrekt spänning och strömstyrka kan garanteras i kraftnätet kan irreparabla skador uppstå på komplicerad och känslig utrustning som är vanlig i dagens samhälle.

Vattenkraften, som är en stabil och kostnadseffektiv energikälla, blir på så sätt vindkraftens fånge, och det blir på sikt vindkraftens kostnader som kommer att styra prissättningen av El med stora kostnadsökningar som följd. Enligt Kungl. Vetenskapsakademin har man i en utförlig analys kommit fram till att med tillgänglig vattenkraft kan man balansera ca 10 TWH vindkraft, vilket skall vägas mot en planering av upp till 30 TWH vindkraft.

I vårt län har vi planer på mycket stora utbyggnader av vindkraft i främst de västra delarna av länet. I Fängsjö/Storsjöhöjden handlar det i utgångsläget om 180 vindsnurror med en höjd av 210 meter. De kommer att täcka en yta av 89 kvadratkilometer, och totalt att dominera landskapsbilden för de ca 100 personer som bor i byarna i närområdet. Och ljudnivån i verkens omedelbara närhet anges i ansökan till 106,5 dB(A).

Miljökonsekvenserna kommer bli omfattande, vägar skall dras fram för den tunga trafiken, ledningsgator likaså. Och tillgängligheten till området minska genom de restriktioner som säkerhet i olika avseenden medför. Vindkraftparkerna uppförs av experter från olika länder, de ger mycket lite till det lokala arbetsutbudet. Och i uppfört skick fjärrstyrs de, inte heller det ger något tillbaka till bygden. Den lilla ersättning i form av bydgepeng man möjligen får, är i stort sett försumbar.

Av ovanstående blir konsekvensen att den storskaliga utbyggnad som planeras i vårt län borde stoppas. Den tillför lite av värde lokalt, den strider mot nationella intressen och en god nationell energipolitik. Och för att återgå till Kungliga Vetenskapsakademins uppfattning igen så menar man att vindkraftutbyggnaden inte skulle vara möjlig utan omfattande subventioner (i form av el-certifikat) i mångmiljardklassen. Den sammanlagda extrakostnaden för den förda politiken drabbar till syvende och sist elkonsumenterna.

2013.01.09

Jarl Strömbäck/SPI

Bonässund

 

Naturskyddsföreningen

Oslo Paza, Frihetsstatuen og ei "gammeldalgs" vindmølle. - Pluss to monster mellom der (bilde fra Miljøvernforbundet sine nettsider)
Oslo Paza, Frihetsstatuen og ei ”gammeldalgs” vindmølle. – Pluss to monster mellom der (bilde fra Miljøvernforbundet sine nettsider)

Den svenska Naturskyddsföreningen har hitintills inte varit speciellt tydliga hur de ställer sig inför den naturförödelse, som den planerade massiva vindkraftsexploateringen kommer att förorsaka i vårt land, i Norrland och inte minst i Sollefteå kommun.

Bilden ovan har ”Norges miljövernforbund” lagt ut. Det verkar som ”Norges miljövernforbund” har en mer nykter syn på vindkraft än den Svenska naturskyddsföreningen har/haft…

Men i dagens TÅ finns en mycket bra debattinlägg av Kramfors Naturskyddsförening med anledning av att KABEKO har för avsikt att exploatera stora markområden för byggande av en vindkraftspark i Finnmarken, Kramfors. Finnmarkens vänner har bedrivit ett bra protestarbete mot vad som planeras i deras fritidsområde, och det känns roligt att Naturskyddsföreningen i Kramfors på detta tydliga sätt tagit ståndpunkt mot denna vindkraftsexploatering. Tack SNF i Kramfors!

Nu väntar vi på vad Naturskyddsföreningen i Sollefteå säger om etableringen av den näst största vindparken i Norrland; nämligen vindparken Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. En storskalig vindindustri som är baserad på en helt undermålig, outredd kommunal vindplan…