God Jul och Gott Nytt År!

En vy från Nävernäsan som ligger mitt i det planerade vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden.
En vy från Nävernäsan som ligger mitt i det planerade vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden.

Alla stödjande vindkraftsmotståndare tillönskas en riktigt God och fridfull Jul!

Vi tar nya tag nästa år och hoppas att 2013 ska bli ett framgångsrikt år för vår gemensamma sak. 

                                                          GOD JUL!

Politiker i Sollefteå och Ö-viks kommun svarar..

Det har börjat droppa in svar på de frågor som skickades ut till alla ledamöter i Kommunfullmäktige i Sollefteå och Ö-viks kommuner. Tyvärr returnerades några mail pga fel namn- eller mailadress, men de flesta ledamöterna har fått frågorna.

Frågorna som skickades var följande:

1. Är du som ledamot i Kommunfullmäktige FÖR eller EMOT att Forsca AB får genomföra sina planer att bygga ett vindindustriområde i Fängsjö/Storsjöhöjden?

2. Vilka är DINA motiv för DITT ställningstagande?

Jag kommer att lägga in svaren fortlöpande under respektive kommun. Svaren kommer också att finnas på vår gruppsida ”Vi vägrar vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden”.

Sollefteå Kommunfullmäktiges ledamöter:

Bengt Sörlin (M) Sollefteå kn skriver: ”Jag anser att de skall få bygga. Vi måste kunna tillhandahålla förnybarenergi till våra industrier där anser jag att vind och vatten är något vi bör satsa på.”

– Katrin Tjernberg (S) suppleant Kommunfullmäktige: -”Tack för ditt mail, jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige, långt ner på listan. Men jag har tydliga åsikter i vindkraftsfrågor.
1. Jag är emot vindkraftsbyggen inom kommunen.
2. ”De” tog vår vattenkraft, nu vill man ha vår vackra natur. Vindkraften kostar mer än vad den ger, som jag ser det. Vårt naturvärde försvinner.
Visst hade jag kunnat utveckla mina svar ytterligare, men det får räcka så här!
Vänliga Hälsningar Katrin Tjernberg”

– Från kommunordf. Elisabet Lassens (S) sekreterare Britta Själander kommer följande mail: ”Vi hänvisar till det dokument som heter ”Fördjupad översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun”. Detta dokument antogs av kommunfullmäktige 2008-12-15. Där anges områden som anses lämpliga för storskalig vindkraft.

I övrigt hänvisar vi till den kommande demokratiska processen i kommunfullmäktige där ärendet ”Tillstyrkan av lokalisering av vindkraft” som kommit från Länsstyrelsen, kommer att besvaras.
Vänliga hälsningar,
Gunder Lidén (S), Mikael Sjölund (S), Susanne Lindahl (S), Elisabet Lassen (S), Åsa Sjödén (S), Sven-Erik Bodén (S), Jerry Pehrsson (S), John Åberg (S), Linnéa Stenklyft (S)”

Gunilla Fluur (VISKB) Tyvärr känner jag olust att svara på dessa förenklade frågeställningar. Jag kommer därför inte att svara.”

– Malin Spjuth, ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet: 1. ”Jag är som ledamot EMOT Forsca ABs planer att bygga vindindustriområde. Om dom hade velat etablera en liten park så att hänsyn till boende, naturvärden och andra näringar hade tagits hade jag kunnat ställa mig positiv.

2. Jag är som miljöpartist självklart för vindkraft, det är viktigt att vi ställer om till förnybar energi. Men jag tycker att man i denna kommun måste bestämma sig för i vilken omfattning man vill ha vindkraften och till vilket pris. Jag tycker att denna kommun ska investera i mindre parker, lägre verk, se till att verken som byggs här ekonomiskt gangnar kommunen och/eller dess innevånare, vi ska inte låta oss ockuperas igen, likt vad som hände med vattenkraften. Verken borde antingen ägas kollektivt av de som bor i närheten av dem, eller att kommunen tar en ansenlig summa av intäkterna från verken. Kommunen ska förnya sin översiktsplan så att andra värden och intressen skyddas och att storleken på parker och verk finns bestämt i vindkraftplanen, man ska även skriva med i vindkraftplanen vem som har ansvar för att ta tillvara på verken och återställer marken när verken stängs och tjänat ut. När en park etableras ska de berörda människorna i områden känna att de informerats väl och de ska ha väldigt stor talan i om de vill ha verken där eller inte.

Stora parker förstör stora markområden, det blir ett fruktansvärt stort angrepp i naturen, man måste dessutom etablera breda vägar dit för att köra dit så stora verk och omfattande ledningsgator för att transportera strömmen dom genererar.

Vi måste se vilka andra världen som finns i vår kommun i fråga om oförstörd fantasisk natur, vilket kommer bli en väldig tillgång framöver. Det samhälle som pågår kan inte förtsätta i samma spår, vi går mot världens undergång. Sverige kommer att behöva producera sin egen mat i större omfattning, de områden där rent vatten, skog och mark finns kommer att bli omvärderade och viktiga. Vår kommun har detta och ska, MÅSTE skydda denna skatt.”

Ö-viks Kommunfullmäktiges ledamöter:

Erik Nordlander” (C) Ö-viks kommun: ”Jag förordar vidare utbyggnad av vindkraft i alla sammanhang”.

Edit Persson (C) Ö-viks kommun.Jag är för vindkraftutbyggnad”.

Jarl Strömbäck, Gruppledare SPI Örnsköldsvik:  ”Tack för Era frågor. Här kommer mina synpunkter.
1. Jag är starkt kritisk till all storskalig vindkraftsutbyggnad i vårt land.
2. Jag delar den uppfattning som Kungliga veteskapakademin givit uttryck för i bland annat en debattartikel på SvD opinion den 24/4 2012. In extenso kan den beskrivas på följande sätt” Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt”.

Den pågående utvecklingen är ur ett svenskt perspektiv ett enormt kostsamt slöseri med resurser, vilka kunde använts till att ex.vis stärka skolan och vården i vårt land.

– Glenn Nordlund (S) förste vice ordförande i Kommunstyrelsen Ö-vik skriver: ”I Örnsköldsviks kommun har vi antagit en översiktsplan för utbyggnad av vindkraft. Det område som du lyfter fram här har utpekats som ett utredningsområde i vår översiktsplan. Det innebär att det inte utretts vad gäller intressekonflikter på det sätt som övriga utpekade områden som finns i planen. Jag känner till att det från presentationer som gjorts av detta projekt, inte minst från ett Grundtjärnsperspektiv kan uppfatta kraftiga förändringar i landskapsbilden. Jag är inte beredd att ta ställning till din fråga idag utan det kommer vi att göra när det kommer in som ett ärende till kommunen att ta ställning till och då bl.a får kunskap om vilka intressekonflikter som finns.” Med vänliga hälsningar Glenn Nordlund

– Roger Burland (S) Ö-viks kn skriver: ”Jag hänvisar till det svar som Glenn Nordlund skickat då jag har samma inställning till ärendet.”

Mats Hedell Ö-vik (V): ”Hittar ingen info om vad du frågar, mina partikamrater i Kramfors har nog mer att komma med än jag som inte ens känner till var området ligger!”  Tillägg:  ”Jag diskuterade detta med vår lokala miljöpartist och han sa att det låg nånstans bortom Kramfors. Jag ber i så fall om ursäkt och tillägger att Vänstern i Ö-vik ÄR positiv till utbyggd vindkraft! Naturligtvis kan det inkräkta på olika intressen bland befolkningen men just det här fallet har jag inte tidigare haft kontakt med några motståndare…..”

Frågor till ansvariga politiker i Sollefteå och Ö-viks kommun

 

Följande frågor har idag skickats till ansvariga politiker i Sollefteå och Ö-viks kommun. Vi hoppas på svar och svaren kommer att redovisas här och på vår gruppsida på facebook: ”Vi vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden”

”Hej!

Vi motståndare till vindkraftsprojektet i Fängsjö/Storsjöhöjden vill, som Finnmarkens motståndare i Kramfors kommun, ställa följande frågor till Dig som politiker i Sollefteå och Ö-viks kommuns fullmäktige. I stort sett…alla politiker i Kramfors kn har svarat och deras svar finns utlagda på Finnmarkens gruppsida ”Värna Finnmarken” på Facebook. Vi hoppas på Ditt svar! Svaret kommer att redovisas på vår hemsida ”Snurrigt” och på vår gruppsida Vi Vägrar Vindkraftverk i Fängsjö/Storsjöhöjden” på Facebook.

1. Är du som ledamot i Kommunfullmäktige FÖR eller EMOT att Forsca AB får genomföra sina planer att bygga ett vindindustriområde i Fängsjö/Storsjöhöjden?

2. Vilka är DINA motiv för DITT ställningstagande?

Frågorna skickas till alla ledamöter i Sollefteå och Ö-viks kommun.

/ Vindkraftsmotståndarna i Omsjö, Fängsjö, Tallnäset, Jansjö och Grundtjärn.”

Grundtjärn

 

 
En av byarna som berörs av vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden är Grundtjärn. I Grundtjärn bor ett tjugotal boende och ett fyrtiotal fritidsboende. Grundtjärn tillhör Ö-viks kn.
 
Ett brev till miljöstrateg och ansv. för vindkraftsplaneringen i Öviks kn, Anders Lindström, besvarades så här: ”Susanne Sturk, är den som handlägger Forsca´s tillståndsansökan. Den del av parken som ligger inom Örnsköldsviks kommun har i vår vindkraftplan rubricerats som ”Utredningsområde”, det betyder att kommunens politiker egentligen inte tagit ställning till lämpligheten, utan man är ganska fri att fatta beslut. Så håll gärna kontakten med Susanne under tillståndsprocessen! / Anders”
 

Grundtjärnsbor! Skriv till Susanne Stark och ansvariga politiker i Ö-viks kommun! Skriv som du känner för vindkraftsexploateringen i Grundtjärn . Ju fler som protesterar ju mer kan beslutet påverkas. 🙂

 
Adresser till ansv. Kommunordföranden
 

”Värna Finnmarken” – Kramforspolitiker svarar de berörda!

 

Foto från ”Värna Finnmarken”

Boende- och fritidsboende i Finnmarken i Kramfors kn har visat upp ett samlat och enigt motstånd mot vindkraft i området. Det har skickats ut ett personligt brev till ett tiotal representanter för alla partier i Kramfors kommun med dessa frågor:

DET HÄR ÄR DERAS FRÅGOR:

1. Är du som ledamot FÖR eller EMOT att Kebeko Kraft AB får genomföra sina planer på Finnmarken?

2. Vilka är DINA motiv för DITT ställningstagande?

Svaren från politikerna börjat komma och det är intressant att läsa hur pass mycket mer lyhörda Kramfors-politikerna är för invånarnas oro än politikerna i Sollefteå kn.

Bertil Böhlin (c) ger ett intressant svar som bör uppmärksammas: ”Fullmäktige kommer med största sannolikhet i n t e i fortsättningen att bli inblandad i den fortsatta processen. Den översiktsplan som beskriver möjligheterna till bland annat vindkraftsutbyggnader är ju bara början på en lång process där miljö- och byggnämnden för kommunens del beslutar om eventuella byggnationer. Beslutet där kan överklagas till Länsstyrelse och sedan i miljödomstolen. I den änden kan även ett kommunalt veto stoppa ett positivt byggbeslut. Jag har svårt att tro att en ansökan överhuvud kan gå igenom med det massiva motstånd Ni anför.”

I Kramfors kn är det således Samhällsbyggnadsnämnden som i fortsättningen beslutar om kommande vindkraftsbyggnationer! I Sollefteå är Samhällsbyggnadsnämnden bortkopplad från alla beslut. Besluten tas istället i Kommunfullmäktige (som består till stor del av partipolitiska ja-sägare..) Hur kan så viktiga beslut behandlas på så olika sätt?

Läs Kramfors-politikernas svar på ovanstående frågor på Värna Finnmarkengruppsida på Facebook.

 

Y-län sämst för vindkraft

Y-län tredje sämsta länet för vindkraft

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/stor-studie-om-vindkraft

Mittnytt skriver:

”Betydligt bättre förutsättningar i Jämtland Mätningarna har gjorts på Energimyndighetens uppdrag – och visar att en långsträckt kust inte garanterar vindar som är lämpliga för vindkraft – tvärtom, Västernorrland har bland de sämsta förutsättningarna i landet för vindkraft – Härjedalen, däremot, tycks som gjort för den här energiformen.

Arabärlden må har sin olja. Men Härjedalen ruvar på något minst lika värdefullt. Den friska brisen. Och till skillnad från oljan lär den aldrig sina.

Det är forskare i Uppsala som på Energimyndighetens uppdrag kartlagt vindtillgångarna i Sverige. Och det visar sig att det bara är Gotland som kan tävla med Härjedalen om guldkantade vindar.

Det handlar om hur stor yta av en kommun som har en medelvind minst 7 meter per sekund – 25 kilometer i timmen – på 100 meters höjd. Tillsammans med Gotland hamnar då stora kommuner som Härjedalen, och Kiruna  i en klass för sig. Men Berg, Åre och Krokom hamnar också högt.

Y-län 3:e sämsta länet i landet för vindkraft.

För Västernorrland ser det dystert ut. Som helhet hamnar länet först på artonde plats, trots en långsträckt kust. Mest propellervänlig är Sundsvalls kommun. Men det räcker inte mer än till  plats 83 i landet.

Det är Vinkraftsbolaget O2 som bearbetat siffrorna från Energimyndigheten och brutit ner dem på kommunnivå. Och statistiken  redovisas på flera olika sätt.

Ett annat sätt att redovisa siffrorna är att  bortse från kommunernas  ytmässiga storleksskillnader –  istället kan man titta på hur många procent av en kommuns yta som lämpar sig för vindkraft.  Då sker en växling av  perspektivet från norr till söder.

Tätast i Krokom?

Det är i länen Gotland, Skåne och Stockholm som vindkraftverken verkar höra hemma. På Gotland lämpar sig 99 procent av ytan för vindkraft, i Skåne 73 procent och i Stockholm 58.

Räknat på detta sätt hamnar Bergs kommun i Jämtlands län i topp med 43 procent. Härjedalen når då bara 26 procent.

Om siffrorna blir vägledande för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften,  blir det alltså flest snurror i Härjedalen.

Men tätast kommer dom att stå i Krokom.”