Så här går det till i Sollefteå kommun!

Det här är kartor och underlag på de 64 områden lämpliga för vindbruk i Sollefteå kommun!  54 av dem finns inte finns med i 2008 års vindplan för Sollefteå kommun. I vindplanen 2008 finns ”bara” 10 områden beskrivna – idag finns planer för storskaliga vindetableringar i  64 (!) områden i kommunen (minst 1000 vindkraftverk) UTAN att en ny översiktsplan eller vindplan har presenterats!  Ansvariga för detta är vindplanerare Ulla Ullstein och kommunordf. Elisabet Lassen (s)
 
Planerade områden enligt Vindplanen 2008.

 

Så här ser de nuvarande vindplanerna ut för Sollefteå kn. 64 områden som planeras för vindbruk!

 r

Mer vindkraft kräver lokal förankring! http://www.bt.se/debatt/mer-vindkraft-kraver-lokal-forankring(3508782).gm

Information om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftprojekt, Näsåker

När Vindbruksplanen planerades och beslutades 2008 i Sollefteå kommun togs inga personliga kontakter med året runt/fritidsboende i berörda byar för att redogöra för omfattningen och konsekvenserna av planeringen för en storskalig vindkraftsutbyggnad på SCA:s marker i Omsjöområdet. Vindprojektet kom som en total överraskning för alla berörda hösten 2011.

Montagebild Omsjö
Montagebild Omsjö

Idag är situationen den att Forsca vindbolag har lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen (okt. 2012) för att bygga ett storskaligt vindindustriområde med 180 vindkraftverk a´ 210 meter höga (de högsta i Sverige!) på SCA: marker. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt kommer att bli den största vindkraftsindustrin i Sollefteå kommun, och den näst största i Sverige! Alla vindverk kommer att ha blinkande ljus som kommer att synas flera mil över bygden. Det kommer att bli en stor påverkan på landskapet. Dessutom planeras två gigantiska mark- och bergtäkter strax utanför Omsjö resp. Fängsjö, som kommer att förorsaka buller och massiva vägtransporter genom våra byar. Cirka elva mil vägar kommer att byggas, kraftledningar kommer att dras genom skogarna som kommer att ge stora effekter på närområdet och till närliggande orter.

Montagebild Grundtjärn
Montagebild Grundtjärn

När Sollefteå kommuns vindbruksplan antogs 2008, fanns endast en gammal, ej aktuell Översiktsplan för kommunen från 1990 att tillgå. För ett par månader sedan startade Sollefteå kommun arbetet med att göra en ny Översiktsplan efter påtryckningar från Länsstyrelsen och kommuninvånare. En Översiktsplan ska förnyas vart fjärde år, men det har Sollefteå kommun struntat i. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar 2014 och ska då fungera som ett samlat beslutsunderlag som beskriver kommunens vision och strategi för framtida utveckling. Planen skall klarlägga allmänna intressen, riksintressen för friluftsliv, miljösituationen samt visa på hur kommunen ser på mark och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Den nya översiktsplanen ska/bör förhoppningsvis innehålla nya, aktuella revideringar och uppdateringar av gamla och nya områden av riksintressen för alla näringars behov, och för skydd av den vackra och unika naturen och miljön i övre Ådalen. 

Ett s.k. riksintresse gäller områden med många möjligheter till Friluftsliv som i kommunens vindplan 2008 undantagits från storskaliga vindkraftsprojekt. I samma vindplan gäller att riksintresse för Friluftsliv finns i dalgången efter Ångermanälven från Undrom –SollefteåNäsåker.  Omsjö, 1,6 mil från Näsåker, är den största fritidsbyn i Sollefteå kommun med nära hundra fritidsboende, en mycket välbesökt och naturvacker Camping och med tio mantalsskrivna boende idag. (Inte fyra som det står i vindplanen 2008!) I Grundtjärn finns ett tjugotal mantalsskrivna och ett hundratal fritidsboende. (Grundjärn tillhör Ö-viks kn) I Fängsjö och Tallnäset finns totalt ett tjugofem-tal fritidsboenden som direkt kommer att beröras av vindkraftsexploateringen. Vi anser att Omsjö med intilliggande fritidsbyar ska klassas som ett riksintresse för friluftsliv. 

Vi i Omsjö och berörda byar till Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt i Näsåker ställer följande krav:

 – Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya Översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).

– Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar ska klassas som riksintresse för Friluftsliv i den nya översiktsplanen.

 – Hela vindplanen 2008 finns att läsa på Kommunens hemsida: http://www.solleftea.se/boendemiljo/vindkraft (pdf-fil ca 15 MB)

— Forscas hela tillståndsansökan finns på Forscas hemsida. http://www.forsca.se/dokumentarkiv/

 Om du stödjer dessa krav: Skicka in Dina/Era krav/synpunkter till:

– Kommunordf. Elisabet Lassen Sollefteå kn Djupövägen 3, 88180 Sollefteå.  Mail: elisabet.lassen@solleftea.se  

– Jurist Lars Nyberg, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 87186 Härnösand. Mail: Lars.B.Nyberg@lansstyrelsen.se

 

 Uppdatering den 15 nov:  Debatt /TÅ : http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.5294873-stoppa-vindkraftsetableringen

 

 

 

 

Ansökan om tillstånd för 22 vindkraftverk vid Kärmsjön i Junsele, Sollefteå kommun

NordanVind vindkraft AB, organisationsnummer 556574-0403, har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland inlämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av maximalt 22 vindkraftsverk vid Kärmsjö, Sollefteå kommun

Bolagets handlingar enligt ovanstående finns tillgängliga för allmänheten på Kommunstyrelseförvaltningen, 881 80 Sollefteå, på Länsstyrelsens Diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand samt på länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/

  Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligen till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, senast den 12 november 2012. Diarienummer 551-4785-12 bör anges.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Mer information:

På Medborgarkontoret i Junsele finns ytterligare information och bildutställning om vindprojektet vid Kärmsjön. Välkommen!