Vi är på G! :)

 

 

 

 

 

I Dagens TÅ:

”I vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden utanför Omsjö i Näsåker planeras drygt 200 vindkraftverk inom ett område av cirka 70 kvadratkilometer. Verken kommer att vara upp till 210 meter höga och blir därmed de högsta i Sverige. Omsjö är ett gammalt och mycket populärt fritidshusområde och bland de boende är oron stor för att utbyggnaden ska förstöra landskapsbilden och dessutom påverka miljön vad gäller buller och ljus.

Såväl fast boende som fritidsboende har tidigare hört av sig med kritiska synpunkter. Nu har bygdens lokala råd gjort detsamma.

”Detta område är Sollefteå kommuns största fritidsområde. Att nu genom vindkraftutbyggnad göra detta rekreationsområde till ett industriprojekt på denna nivå motsätter vi oss starkt”, skriver lokala rådet.

Från många håll har det under de senaste månaderna också ställts krav på en ny översiktsplan i Sollefteå kommun. En sådan ska egentligen förnyas vart fjärde år. I Sollefteå gjordes det senast 1990. Det finns alltså ingen aktuell översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden delar helt åsikten och har faktiskt vänt sig till kommunstyrelsen eftersom det är den högre instansen som ansvarar för detta.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har så smått också börjat. En styrgrupp med ledamöter från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utsetts. Men därifrån till en färdig plan är det långt. Först om två år räknar man med att den ska kunna vara klar.

Fram till dess är det den gamla som gäller och samhällsbyggnadsnämnden poängterar också att vid större satsningar på fler än sex vindkraftverk är det länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd.”

Vindkraftfundering

I sin iver att nå miljömål har statsmakten inte sett till att lagstifta eller använder lagar som inte är anpassade för vindkraften vilket gör att vindkraftsetablörer kan komma med mycket vaga sakskäl vid frågor angående etableringen.

För att lättare förklara vad jag menar med obefintlig lagstiftning vill jag här nämna ett (av flera) konkreta exempel som kan beröra både oss som är bekymrade om miljön och de markägare som ser en inkomstkälla i etableringen.

30 november blev vi inbjudna till samrådsmöte av NordanVind vindkraft (NV) angående planerade vindparken (33st)Ranasjön i Sollefteå kommun. I mars 2012 skickade ett stort antal av berörda byars invånare en skrivelse till NV där vi motsätter oss etableringen och de skäl vi har till detta. Vi krävde också förtydliganden på ett antal av de punkter som fanns i NVs samrådsunderlag. En av våra frågor gällde vad som händer när verken slutar att användas.

I samrådsunderlaget står; ”Återställande. Vindkraft är en reversibel exploatering, en arkitektur som kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och som sedan lämnar mycket begränsade spår. Efter den tekniska och ekonomiska livslängden kan anläggningen nedmonteras för återvinning, varefter mark och landskapsbild återställas.”

Vår fråga var; ”Ni nämner att anläggningen kan nedmonteras. Vi betvivlar inte detta men hur tänker ni lösa det rent praktiskt? Vem får ansvaret? Hur garanteras det att det inte blir stående kvar? Vem betalar osv.”

NVs svar på frågan är; ”NordanVind har valt att inte precisera hur återställandet skall gå till. Uttjänta vindkraftverks skrotvärde (både traditionella ståltorns& fackverktorns)blir sannolikt relativt högt (metallpriserna), varför problemet att bekosta nedmontering och bortforsling av ovan jord installerad utrustning kan förväntas bli ringa. Samtidigt blir nedmontering och återställande allt mer en nationell och internationell fråga, i takt med att antalet verk i världen växer. Det sannolika är därmed att nationella regler (och eventuellt regler tagna på EU-nivå) kommer att styra och garantera återställandet i framtiden.”

Jag känner fortfarande inte att vi fått svar på vår fråga om ansvaret. I NVs svar är det bara sannolikt och förväntningar och nämnande av eventuellt kommande lagar. Vem har idag ansvaret att riva och återställa efter uttjäning eller när de inte är lönsamma längre på grund av andra energikällor (t.ex. solenergi). Har vindkraftsägarna ansvaret? Om svaret är ja på den frågan vem har då ansvaret om de går i konkurs? Jag tror knappast att det finns några fonderade pengar med tanke på obefintliga lagar och den beskrivning NV gör om att det inte blir så dyrt att riva. De markägare som redan tecknat avtal, vilka garantier har de kunnat få om att slippa stå för kommande rivningskostnader . Vilka garantier har de för att deras mark inte för all framtid kommer att ockuperas utan ersättning. Om ingen är ansvarig och ingen har råd att riva, kommer vi då om ca 20år att ha ca 700st rostiga 200m höga vindkraftstorn som skräpar ner i Sollefteå kommuns vackra natur?

Christer Lidén
Forsnäs

Dagens insändare i TÅ

http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.4726362-vi-ska-inte-ha-ett-industrilandskap-

”Vi vill ge en känga till Miljöpartiet som verkar ha glömt den enskilda människan och endast tycks ta ”storpolitisk” miljöhänsyn genom att okritiskt gå i riksdagens fotspår när det gäller att nå produktionsmålet 30 TWh vindenergi till 2020. Med tanke på den utbyggnadshysteri som råder fn kommer det planeringsmålet att uppnås även om ett antal mindre lämpliga projekt skrinläggs. Var har hänsynen till den lilla människan tagit vägen?

Risker för ljud- och skuggstörningar samt inte minst den störning det innebär för friluftsliv och turism mm tycks inte väga särskilt tungt i vissa lokalpolitikers tankevärld! Det vore väldigt bra om man också tänker på den lokala yttre miljön och inte bara okritiskt anammar Svensk Vindenergis mantra om att bygga var och hur som helst, nästan helt okritiskt med målet att Västernorrland ska klättra på Vindkraftslistan.”

Englar med skit på vengene

Den här filmen måste ses! Det är norsk NRK som producerat filmen och det är en oerhört skakande film om konsekvenserna för fågellivet när vindindustrier skapas.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/

”Det største naturinngrepet i Norges historia blir det kalla, når kraftselskap ynskjer å byggje tusenvis av vindturbinar langs kysten. Store område av urørt natur står i fare for å bli industriområde. Kystfolk protesterer mot nye naboar som skal fylle horisonten, og biologar er redde vi raserer vår siste villmark.”

”Det gick inte att förhandla”….

Sollefteå kommun acceperade det skamlösa erbjudandet på 0,2 % i bygdemedel av vindkraftsbolaget Statkraft SCA, vilket troligtvis kommer ett bli ett prejudikat för även andra vindetablerare i kommuen.

”Det är ingen förhandling, det är en dialog mellan etableraren och kommunen eftersom dom inte är skyldiga att erbjuda någonting. Därför accepterade vi 0.2 procent, det säger Jerry Persson (S) som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå”.

Jerry Persson och övriga politiker i Sollefteå kommun borde stå med skammens rodnad på sina kinder!

http://svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/det-gick-inte-att-forhandla?&_suid=124

Vindindustrin betalar till naturorganisationer

”Svenska Naturskyddsföreningen tar emot pengar från vindindustrin. Föreningens generalsekreterare Svante Axelsson deltar också tillsammans med vindindustrin i debattartiklar. Samarbetet får kritik från miljöorganisationen Svenskt Landskapsskydd som hävdar att Naturskyddsföreningen inte längre följer sitt uppdrag.

Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värna den svenska naturen. Föreningen tar varje år emot 52 000 kronor av vindindustrin. Mest pengar bidrar vindbolaget Eolus med som sponsrar föreningen med 20 000 kronor. Samarbetet sträcker sig också till gemensamma debattinlägg med vindindustrins lobbyorganisation Svensk Vindenergi.”

Läs mera här:

http://op.se/lanet/1.4710006-vindindustrin-betalar-till-naturorganisationer

Snurrigt på facebook! ;)

För er som inte känner till det så vill vi gärna informera om att det finns en vindgrupp på Facebook som heter ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun”, där det pågår diskussioner och kommentarer om den aktuella vindkraftsutvecklingen i vår kommun. Facebookgruppen är öppen att läsa för alla, men för att delta i diskussionerna behöver du gå med i gruppen.

Välkommen att titta in och gå med! 🙂

https://www.facebook.com/#!/groups/297209270313107/

Dagens nyhet: Sollefteå kommun har ”sålt sig” billigt igen:

http://allehanda.se/start/solleftea/1.4692754-solleftea-har-gjort-klart-om-vindkraftsersattning

Utbyggd vindkraft inte genomtänkt

I en ny artikel på SvD Brännpunkt pekar Kungliga Vetenskapsakademien på att den massiva vindkraftsutbyggnaden i Sverige sker utan en genomtänkt strategi. Utbyggnaden är överdimensionerad, onödig och kostsam för samhället menar man bland annat. Kungliga Vetenskapsakademien pekar också på att:

-Våra svenska koldioxidutsläpp minskas inte med hjälp av vindkraft. Praktiskt taget all el som produceras i Sverige är redan koldioxidfri.

-Vi behöver inte mer el. Vi går mot ett stort elöverskott redan utan vindkraften.

-Sverige klarar EU-kravet på 50 % förnybar energi med råge utan vindkraften.

-Vindkraften är dyr. Den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden skulle inte kunna ske utan elcertifikatstödet. Dessutom orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar, elledningar och reglerkraft.

-Svenska koldioxidutsläpp reduceras inte genom vindkraftsexport till utlandet eftersom minskningen tillgodoräknas det ”mottagande” landet.