Vindkraftsetablering norr om Betarsjön

Från Röåns hemsida:

”NordanVind vindkraft AB vill uppföra 22 vindkraftverk på höjderna norr om Betarsjön. Enligt planerna skall de uppföras på Bodvallberget (8 verk), Kärmsjöhöjden( 4 verk) och Stuguvattenkölen( 10 verk). Ärendet ligger nu hos länsstyrelsens tillståndsmyndighet. En annons i TÅ kommer att meddela länsstyrelsens bedömning. Det gäller alltså att ha ”stenkoll”, om man vill veta vad som pågår. På kommunens hemsida finns ingenting om alla förestående, påbörjade vindkraftsprojekt. Transparensen i dessa frågor är obefintlig. Demokrati??????”

Läs vidare här: http://roan.junselebyar.se/?p=1042

Det kom ett mail idag som lyder: ”Det pågår en verksamhet när det gäller vindkraft som är oroande. Här uppvaktas markägare med kontrakt på lokaliseringar till områden och med omfattning som inte återfinns i någon vindbruksplan. Håller kommunen på att köra över oss medborgare i smyg eller vad är det? Jag anser att vi måste kunna kräva full insyn i vad som händer med vindkraften. Det bör finnas en aktuell förteckning över projekt som drivs av Nordanvind och alla andra exploaterare.”

Meningslös satsning på vindkraft

I SvD Brännpunkt sågar Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott vindkraftssatsningen i Sverige!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

Några av budskapen:

  • Mångmiljardsubventionerna till vindkraften är meningslösa
  • Vindkraftens produktion är försvinnande liten
  • Mer än 10 TWh vindkraft kräver en kostsam nätutbyggnad och mer reglerkraft
  • Vindkraftsutbyggnaden skadar svensk konkurrenskraft
  • Vindkraftsutbyggnaden är negativ för elkunderna
  • Vindkraftsutbyggnaden minskar inte koldioxidutsläppen
  • Pengarna skulle göra mer nytta inom andra områden

 

Samebyarnas syn på vindsatsningen Fängsjö/Storsjöhöjden

I dagens TÅ finns ett reportage (tyvärr inte i nätupplagan) om samebyarnas syn på en massiv vindexploatering av Fängsjö/Storsjöhöjden. Samen Thomas Kroik Kristoffersson säger att ”de kommer inte låta sig köras över”. – ”Ska man bygga vindkraft ska man bygga industrinära och inte exploatera sönder Norrland”

Området är ett av det viktigaste renbetesområdet för två samebyar i Vilhelmina och de är helt emot en etablering av vindsnurror.  Vi omsjöbor har också kontakt med Thomas Kroik och fått samma uppfattning: samebyarna accepterar i n t e en vindindustrietablering i området. Forsca:s Lars Gustafsson däremot hoppas enligt TÅ att ”vi ska hitta en lösning som gör att vi kan samexistera”…

Uppdatering: ”Om vindkraftsbolag inte kan komma överens med rennäringen så får man hitta andra platser för att etablera vindkraft”. Det menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4945136

/ A. Berglund

Synpunkter från Frankrike

Synpunkter på vindkraftsexploateringen från fransk horisont:

http://france-midi.blogspot.fr/2012/04/vindkraftparker-ett-nytt-baggboleri.html

”Jag sitter och tittar ut över vår vidunderliga vy över Montagne Noire som ligger  i olika skikt av dis som en japansk akvarells luftperspektiv. Man ser några  dussin blinkande lanternor av vindkraftverk på avstånd. Man bygger ganska många  sådana i Frankrike, men på ett väldigt diskret sätt – aldrig mer än ett tiotal i  grupper och placerade på sådant sätt att dom inte dominerar landskapet.

Jag tänker osökt på en bloggvän som, troligen med ringa framgång, tillsammans  med sina grannar, kämpar för att få bevara sin närmiljö i en av Sveriges  vackraste trakter där man på känt svenska maner – storskalighet alltså – skall bygga en oerhörd vindpark på över 200! rekordhöga  vindsnurror. Om någon ens försökte göra det i Frankrike – låt säga i  Loiredalen – blev det nog ännu en revolution. Än mer passande vore det väl om  man la de 200 snurrorna i Wiesental i Oberfranken som den fine essäisten Fredrik  Sjöberg beskriver som något av det vackraste man kan finna på vår jord.  Ledningarna till konsumenterna bleve ju kortare också och miljövännerna förordar  ju, normalt sett, lokalproducerade produkter.

Jag förstår  norrlänningarnas desperation och ilska. Det var inte mer än drygt 150 år sedan  de stora skogsbolagen började med sitt ”baggböleri” och lurade av de norrländska bönderna deras  skogsmark. Sverige har också gjort sig helt oberoende av fossila bränslen för  energiproduktion, delvis genom att utnyttja Norrlands älvar och ovanpå det utgör  den norrländska malmen en av våra stora exportprodukter idag. Nu skall man  inleda ett nytt ”baggböleri” genom att skogsbolagen tillsammans med norska  storkapitalister skall förstöra ännu en värdefull norrländsk inkomstkälla – naturen och turismen – för att sälja elenergi till Tyskland. Detta gör man i  namn av miljöomsorg och genom att locka kommunerna med arbetstillfällen.

Det är väl så att det inte är så framgångsrikt att investera i vindkraft i  Tyskland där den skall användas. Vi har ju sett hur det gått för Vattenfall i  Tyskland. I Sverige är det alltid lättare att exploatera våra gemensamma  resurser. Det får mig att erinra om en av mina käpphästar, nämligen att i  Sverige är vi medborgare till för samhället, vilket jag under hela mitt liv  ansett självklart och riktigt. Sedan jag flyttat till Frankrike har jag  emellertid insett att det inte behöver vara så. Här är samhället till för  människorna och om inte samhällets makthavare inser det så ”hugger man huvudet  av dom” – åtminstone gjorde man det senaste gången.

Jag lyssnade i morse  på Ring-P1, där man diskuterade hur många ledamöter svenska riksdagen borde ha.  Både från programledaren och inringare användes uttrycket ”dom som skall  styra oss”. Har man inte missat något vad gäller demokratins principer  någonstans när man tänker så? I mitt nya land här nere i södern är detta ett  fullständigt omöjligt synsätt på relationen mellan politiker och medborgare.”

Jan Granath

Tack Jan för ditt stöd!

/ Anita Berglund

Svag rättssäkerhet vid prövningar i miljömål

”Myndigheter och domstolar agerar tveksamt vid prövningar av miljötillstånd. Flera exempel visar hur den lilla människan hamnar i kläm när till exempel nya vindkraftverk byggs.”

” Vid uppförande av vindkraft lämnar industrin in en bullerberäkning i samband med sin ansökan om att få bygga. Denna beräkning är ofta felaktig och underskattar bullret, till fördel för vindkraftsbygget. Den närboende fastighetsägaren, som kan få hälsan förstörd, förlorar även värde på fastigheten. Denne bekostar en egen kostsam bullerberäkning som utförs av en bullerexpert.

Döm om hans förvåning när både myndigheter och miljödomstolar i sitt utslag säger att det saknas anledning att misstro den bullerutredning som den sökande vindkraftsentreprenören ingett. Den bullerberäkning som fastighetsägaren ingett nämns inte med ett ord. Det handlar inte om att väga motstående bevis mot varandra och söka få fram sanningen. Vindkraftsindustrins bullerberäkning har således automatiskt företräde hur felaktig den än är.”

Läs mera här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svag-raettssaekerhet-vid-proevningar-i-miljoemal-2322?vote=0#roster