Skärpta krav för vindkraftsbuller?

Från Boråstidning:

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dBA vid bostäder enligt nuvarande tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (Decibel A, en ljudnivå mätt med A-vägningsfilter för att motsvara hörselns uppfattning av olika frekvenser, tonhöjder. Låga frekvenser dämpas). Dessa är oförändrade sedan början av 1970-talet och har aldrig varit avsedda att tillämpas på vindkraft. Anpassade riktvärden för vindkraft har aldrig funnits i Sverige. Forskning visar att vindkraftsbuller stör mer än annat samhällsbuller och att riktvärdena behöver skärpas och nya bullermått tas fram.

Riktvärdet 40 dB A avser ljudnivåns medelvärde (ekvivalentnivå) under längre tid. Men vindkraftbuller är inte konstant utan varierar från sekund till sekund beroende på vingarnas rörelser, vindens turbulens med mera. Mäter man bara medelljudnivån missar man viktig information om ljudets störande verkan. Bullerforskare ser ett behov att mäta ljudets fluktuationer (modulering) och utvecklar metoder för detta. På en konferens om vindkraftsbuller i Rom 2011 fanns stort intresse och flera inlägg om detta.

Avgörande för hur mycket vindkraften tillåts bullra är i vilken utsträckning som människor störs. Forskning och erfarenhet visar att vindkraft stör mer än exempelvis trafikbuller och industribuller vid samma medelljudnivå.

I Journal of the Acoustical Society of America (dec 2011) redovisar bland andra Eja Pedersen vid högskolan i Halmstad omfattande undersökningar i Sverige och Holland där man studerat hur människor störs vid olika nivåer på vindkraftsbuller. Vid 37-40 dBA upplever sig cirka 20 procent mycket störda, på landsbygden med låg bakgrundsnivå cirka 25 procent. För andra typer av samhällsbuller (vägtrafik med mera) ligger riktvärdena på en nivå som motsvarar högst 10–15 procent mycket störda.

Varför stör vindkraftljud mer? Svaret är det varierande (modulerade) ljudet som lätt uppfattas även i närvaro av bakgrundsljud, ibland på flera kilometers håll. Dessutom är ljudet från framförallt större vindkraftverk mera lågfrekvent än naturens ljud och skiljer sig därför hörbart från detta.

Vindkraftsljud uppfattas även om det ligger 10 dB under omgivnings ljudet, det vill säga ner mot 30–35 dBA i ett vindbrus som typiskt ligger på 40-45 dBA vid måttlig vindstyrka. Forskaren Frits van den Berg skriver att vindkraftljud är 5 dB mera störande än annat samhällsbuller vid samma ljudnivå.

Bullerforskarna och Naturvårdsverket är överens om att dagens bullermått inte är anpassade för vindkraftbuller och menar att det behövs nya mätmetoder och en översyn av riktvärdena. Samtidigt pågår planering och byggande av stora vindkraftsparker för fullt i hela landet. Eftersom bullernormerna inte utvecklas i takt med vår kunskap riskerar många att bli störda i sin bostads- eller fritidsmiljö. Det brådskar därför att utarbeta nya, anpassade bullerkrav.

Vid myndigheternas tillståndsgivning och prövning av vindkraft får de inte slentrianmässigt hänvisa till en norm, till exempel för externt industribuller. Myndigheten ska motivera sina beslut baserat på aktuell forskning och kunskapsläge. Det är inte acceptabelt att hänvisa till att 40 dBA är en ”praxis” för vindkraftsbuller. Bedömningen måste istället utgå från hur människor störs. Forskningen pekar tydligt på att kraven behöver skärpas.

Richard Bernström
civilingenjör, akustiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.