Skärpta krav för vindkraftsbuller?

Från Boråstidning:

Buller från vindkraftverk får normalt inte överstiga 40 dBA vid bostäder enligt nuvarande tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (Decibel A, en ljudnivå mätt med A-vägningsfilter för att motsvara hörselns uppfattning av olika frekvenser, tonhöjder. Låga frekvenser dämpas). Dessa är oförändrade sedan början av 1970-talet och har aldrig varit avsedda att tillämpas på vindkraft. Anpassade riktvärden för vindkraft har aldrig funnits i Sverige. Forskning visar att vindkraftsbuller stör mer än annat samhällsbuller och att riktvärdena behöver skärpas och nya bullermått tas fram.

Riktvärdet 40 dB A avser ljudnivåns medelvärde (ekvivalentnivå) under längre tid. Men vindkraftbuller är inte konstant utan varierar från sekund till sekund beroende på vingarnas rörelser, vindens turbulens med mera. Mäter man bara medelljudnivån missar man viktig information om ljudets störande verkan. Bullerforskare ser ett behov att mäta ljudets fluktuationer (modulering) och utvecklar metoder för detta. På en konferens om vindkraftsbuller i Rom 2011 fanns stort intresse och flera inlägg om detta.

Avgörande för hur mycket vindkraften tillåts bullra är i vilken utsträckning som människor störs. Forskning och erfarenhet visar att vindkraft stör mer än exempelvis trafikbuller och industribuller vid samma medelljudnivå.

I Journal of the Acoustical Society of America (dec 2011) redovisar bland andra Eja Pedersen vid högskolan i Halmstad omfattande undersökningar i Sverige och Holland där man studerat hur människor störs vid olika nivåer på vindkraftsbuller. Vid 37-40 dBA upplever sig cirka 20 procent mycket störda, på landsbygden med låg bakgrundsnivå cirka 25 procent. För andra typer av samhällsbuller (vägtrafik med mera) ligger riktvärdena på en nivå som motsvarar högst 10–15 procent mycket störda.

Varför stör vindkraftljud mer? Svaret är det varierande (modulerade) ljudet som lätt uppfattas även i närvaro av bakgrundsljud, ibland på flera kilometers håll. Dessutom är ljudet från framförallt större vindkraftverk mera lågfrekvent än naturens ljud och skiljer sig därför hörbart från detta.

Vindkraftsljud uppfattas även om det ligger 10 dB under omgivnings ljudet, det vill säga ner mot 30–35 dBA i ett vindbrus som typiskt ligger på 40-45 dBA vid måttlig vindstyrka. Forskaren Frits van den Berg skriver att vindkraftljud är 5 dB mera störande än annat samhällsbuller vid samma ljudnivå.

Bullerforskarna och Naturvårdsverket är överens om att dagens bullermått inte är anpassade för vindkraftbuller och menar att det behövs nya mätmetoder och en översyn av riktvärdena. Samtidigt pågår planering och byggande av stora vindkraftsparker för fullt i hela landet. Eftersom bullernormerna inte utvecklas i takt med vår kunskap riskerar många att bli störda i sin bostads- eller fritidsmiljö. Det brådskar därför att utarbeta nya, anpassade bullerkrav.

Vid myndigheternas tillståndsgivning och prövning av vindkraft får de inte slentrianmässigt hänvisa till en norm, till exempel för externt industribuller. Myndigheten ska motivera sina beslut baserat på aktuell forskning och kunskapsläge. Det är inte acceptabelt att hänvisa till att 40 dBA är en ”praxis” för vindkraftsbuller. Bedömningen måste istället utgå från hur människor störs. Forskningen pekar tydligt på att kraven behöver skärpas.

Richard Bernström
civilingenjör, akustiker

Har du förstått vad som håller på att ske?

Följande artikel av Emma Hamberg kan man läsa i senaste ”Byabladet” i Näsåker:

”I kommunen planeras det just nu för ett flertal vindkraftsparker.

Det norska bolaget Fred.Olsen Renewables och SCA har bildat FORSCA AB som planerar att bygga 210 kraftverk á 210 m höga i området Fängsjön och Storsjöhöjden. Det finns idag inget kraftverk i Sverige som är så högt. Jämför med Sveriges högsta byggnad Turning Torso som mäter 190 m…

På grund av den höga höjden så måste verken förses med ett högintensivt blinkande ljus som står på dygnet runt. Verken avger dessutom ett oljud som kommer att höras flera kilometer bort.

I de närmaste byarna bland annat Fängsjö, Omsjö, Tallnäset och Grundtjärn så kommer vindkraftsparken att utgöra ett dominerande synintryck. Forsca bedömer att Näsåker kommer att få en begränsad visuell påverkan, det betyder allt mellan 0–159 kraftverk. Hur många kommer du att se från ditt hus? Forsca kommer inom kort att sätta upp ett fotomontage på medborgarkontoret i Näsåker. Gör ett besök och bilda dig en egen uppfattning om projektet!

Vad är då fördelen?
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och räknas därför som miljövänlig. Men varför byggs kraftverken här? I Norrland producerar vi redan mer el än vad vi gör av med, för att inte tala om Sollefteå kommun som är Sveriges näst största vattenkraftsproducerande kommun. El ska produceras där den konsumeras pga. det svinn som uppstår när elen transporteras. Så varför byggs det då här? Jo, för att i södra Sverige – där elen behövs, där möter man ett motstånd mot vindindustrier. Vindkraftverk förstör nämligen boendemiljön för människor i södra Sverige – men tydligen inte i Norrland?

Kommunen hoppas att projektet ska generera arbetstillfällen och det låter ju positivt. Men hur många eller vem som kommer att få jobb kan ingen svara på. Är det bybor eller entreprenörer utifrån? Kan vi till och med tappa arbetstillfällen och invånare pga. projektet? Hur kommer det att gå för Omsjö camping, vars gäster väljer campingen pga. det tysta natursköna läget? Kommer gästerna tillbaka om de får bo i ett konstant buller och se alla dessa vindkraftverk?
Det finns olika forskningsrapporter om hur det konstanta bullret påverkar människors hälsa och sömn. Kommer de bofasta och sommarstugeägarna att kunna bo kvar? Det vi vet med säkerhet är att många i området kommer att få sina liv påverkade av vindindustrin.

210 stycken, 210 meter höga, blinkande, roterande, bullrande vindkraftverk i Din närhet för att generera ström som ska konsumeras någon annanstans och ge pengar åt ett bolag… Låter det snurrigt? Gå in på www.snurrigt.vildavastra.se för att läsa mer och delta i debatten. På hemsidan finns länkar till andra hemsidor, artiklar och även en namninsamling mot den storskaliga vindindustrin. Du är välkommen att kommentera oavsett om du är för, emot eller inte har tagit ställning än.
För nu till det viktigaste, det är inte för sent att påverka!

Det är Länsstyrelsen som kommer att fatta beslutet om vindkraftsparken blir av.
Kontakta Länsstyrelsen och berätta vad du tycker! För fram dina åsikter till kommunpolitikerna. Har du frågor om projektet? Kontakta Forscas projektledare Magnus Ringlöv på tel 090-10 84 82 eller Lars Gustavsson på tel 060-19 33 53. Det går även bra att ringa mig på tel 070-271 14 25 om du vill bolla dina åsikter. ”

Med hopp om en god dialog
/Emma Hamberg

Bild: Ritjelsberget,
Havsnäs vindkraftsanläggning, Jämtland.
Foto: Fredrik Herrlander
Bild lånad från: www.mynewsdesk.com

Vindindustrin lobbar för höga elpriser

”I flera media berättas om vindindustrins olönsamhet. För varje kWh som produceras i ett vindkraftverk förlorar vindindustrin 20 öre. Detta vill man lösa genom ännu mer vindkraft samtidigt som man med mördande reklam basunerar ut att vindkraft sänker elpriset. Hur kan en produktion som kostar 20 öre/kWh mer än intäkten bidra till att sänka någonting.

Allt fler tecken tyder på att vindkraften närmar sig ett sammanbrott. Samtidigt gör vindlobbyn sitt yttersta för att övertyga marknaden och våra beslutande politiker om vindkraftens betydelse för landets elförsörjning och nödvändigheten av beslut om ytterligare kostsamma subventioner.”

Fortsättning på atikeln i newswill.se finns här:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/16/vindindustrin-lobbar-f-r-h-ga-elpriser

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset.

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset:

Torsdagen 22 mars kl. 16.00 blir det möte med Forsca vindbolag i Medborgarkontoret, Näsåker. Forscas representanter, Magnus Ringlöv och Lars Gustafsson kommer att svara på frågor och funderingar som kan finnas ang. vindkraftsprojekteringen i vårt område. I samband med mötet kommer montagebilder med vindsnurror i byarna att sättas upp på Medborgarkontoret. Utställningen kommer att vara kvar där tills vidare. Sprid gärna informationen om mötet till berörda bybor! Välkommen!

Notera: I menyn / ”Fängsjö/Storsjöhöjden” / fliken > ”Logg – vad händer?”  kommer fortlöpande information om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojektet. 🙂

Uppmaning till kommunen om en ny översiktsplan!

I Länsstyrelsens yttrande feb. 2012 ang. Sollefteå kommuns reviderade vindplan nämns bland annat behovet av en förnyad översiktsplan i kommunen: ”Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.”

En kommunal översiktsplan ska omarbetas vart fjärde år, men det har inte gjorts efter 1990 dvs för mer än tjugo år sedan.

Vi vill därför att kommunen utarbetar en förnyad översiktsplan innan  ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig  i kommunen.  Vi uppmanar alla som ställer sig bakom kravet att bifoga följande skrivelse i ett eget mail till kommunen.

Kopiera och infoga följande skrivelse i ett eget dokument/mail och maila in det till ansvariga för vindkraften i Sollefteå kommun, i första hand till dessa:

Elisabet Lassen: elisabet.lassen(at)solleftea.se

Samhällsbyggnadskontoret: samh.bygg(at)solleftea.se

Ulla Ullstein: ulla.ullstein(at)solleftea.se

(at) byts ut mot @

Skrivelsen finns också i en länk ovan i menyn; ”Skrivelse”

”Till Kommunledning, Samhällsbyggnadskontoret, Ulla Ullstein
Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå

Översiktsplan för Sollefteå kommun.

Undertecknad/e kräver att inga ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig vindkraft innan en översiktsplan utarbetats för hela kommunen. Den befintliga översiktsplanen är från 1990 och är således i högsta grad inaktuell.

Jag/vi anser det vara oacceptabelt att besluta om en revision av 2008 – års vindbruksplan utan att andra intressen för nyttjande av kommunens arealer och resurser kan komma till tals än de som företräder vindbrukare. Vi anser därför att en noggrant genomarbetad översiktsplan upprättas för hela kommunen. Vid arbetet att utforma denna skall lokalbefolkningen inbjudas till överläggningar om vad som bör beaktas i densamma. Likaså måste ett beslut om fastställande föregås av en ingående information till samtliga invånare i kommunen.”

Mvh NN (undertecknas med namn)
———————————————————–

 

I söder ökar vindmotståndet – hur är det i Norrland?

Ett rapportinslag från Kävlinge kommun i Skåne. I Kävlinge finns 7 (!) vindkraftverk och motståndet växer mot flera vindverk. ”Nu räcker det”, säger Kävlinges politiker!

”Motståndet i söder har lett till att vindkraftsföretagen sökt sig till
norra Sverige där det är mer glesbefolkat och där acceptansen är större”.

”Det är i södra Sverige elkraften behövs. I norr finns redan ett elöverskott och elnätet klarar dessutom inte en större belastning utan en utbyggnad av elnätet.”

I lilla Sollefteå kommun (ca 20.000 inv.)  planeras för över 700 vindverk = ca 25 % av hela Sveriges planerade vindkraft! All vindkraft i Norrland ska exporteras söderut till Tyskland och södra Sverige. Norrland har redan ett elöverskott, så här behövs ingen mera elkraft. Kommer all denna vindkraftsplanering i Norrland att bli av måste dessutom elnätet söderut byggas ut för miljarder. Vår största rikedom naturen och skogen exploateras utan tanke på all den naturförstörelse den förorsakar. Bara för att man tror att acceptansen för vindkraft är störst i Norrland… Det är fruktansvärt cyniskt.

Alla vackra forsar i Norrland förstördes för ett sextiotal år sedan, nu är det skogarna och naturens tur. Ett nytt baggböleri är på gång i Norrland!

Vindplanerna är inte på något sätt sanktionerade hos kommuninvånarna… trots det så välkomnar Sollefteå kommuns politiker vindkraften med öppna armar!! Det är helt sanslöst.

Jag kan inte tro att kommuninvånarna accepterar detta!!!

Eller…??

/ A. Berglund