Länsstyrelsens yttrande avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

 

Yttrande avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning/ miljöbedömning inför samråd över ändring av vindbruksplan, Sollefteå kommun.

 BAKGRUND

 Sollefteå kommun har lämnat förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning(MKB)och miljöbedömning till ändring av fördjupad översiktsplan för vindbruk för tillfälle till synpunkter.

Av miljöbalken framgår att översiktsplaner alltid ska bedömas innebära så kallad betydande miljöpåverkan. Det krävs då en miljökonsekvensbeskrivning. Den gällande fördjupningen avseende vindkraft är från 2008 och den kommuntäckande översiktsplanen är från 1990. Planändringens syfte är att skapa ytterligare förutsättningar för utbyggnad av vindkraft.

Avgränsning av planen

Länsstyrelsen bedömer i stort att relevanta miljöaspekter finns med i förslag till MKB och förutsätter att de tas med i samrådshandlingen.

 SYNPUNKTER

Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.

Vid ändring av ett tillägg/fördjupning till en inaktuell kommuntäckande översiktsplan är det mycket viktigt att vara noggrann med konsekvenser och avvägning mot andra allmänna intressen och andra mark- och vattenanspråk.

Som länsstyrelsen också tidigare nämnt måste förslagets innebörd, skälen för förslaget och förslagets konsekvenser ingå i en kommande samrådshandling. Samrådshandlingen bör vara lätt att läsa och förstå i sin helhet utan en mängd hänvisningar till diverse bilagor. Planändringen bör därför integreras med tidigare vindplan och områdesbeskrivningarna ingå i helheten.

Bestämmelser om vad miljökonsekvensbeskrivningar ska innehålla finns i miljöbalkens sjätte kapitel. Miljökonsekvensbeskrivningen bör i planen redovisas separat eller integrerad på ett sådant sätt att den är lätt att urskilja från planbeskrivningen.

Miljökonsekvenser kan i en del fall vara svåra att beskriva eller få grepp om. Det är ändå viktigt att miljökonsekvenserna i såväl nollalternativ som i ett alternativ med full utbyggnad beskrivs objektivt och nyanserat. 

YTTRANDE

2(3)

2012-02-09 Dnr 401-651-12

MKB:n bör enligt länsstyrelsen bland annat behandla aktuella miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Detta ställer krav på bland annat ekologiska resonemang, inte minst när det gäller påverkan på miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Det bör finnas ett resonemang kring påverkan i ett långsiktigt tidsperspektiv och resonemang runt påverkans kumulativa karaktär.

När det gäller miljökonsekvenser för naturvård kan det t.ex. på artnivå vara lämpligt att göra jämförelser inte till kommunens totala yta utan till andelen höjdområden som utgör bra eller möjligt (nu eller framtida) habitat för arten ifråga.

Kungsörn (sällsynt och missgynnad art ingående i EUs fågeldirektiv) finns idag i de delar av länet som ligger på 300 meters höjd eller högre. På dessa höjder blåser det bra vindar vilket är gynnsamt för jagande örnar.

Hur stor andel av Sollefteå kommuns områden belägna över t.ex. 400 m över havet skulle komma att ianspråktas vid en fullständig utbyggnad enligt samrådsförslaget? Vad innebär habitatförlusten (eller egentligen möjligheten att överleva i habitatet)? Vad kan det innebära i form av kort- och långsiktiga konsekvenser för skyddade arter?

 Vilka konsekvenser skulle en fullskalig utbyggnad enligt förslaget innebära för möjligheterna till t.ex. turismutveckling?

Vilken påverkan på landskapsbilden skulle en fullständig utbyggnad enligt förslaget få?

Vilka blir konsekvenserna för rennäringen?

Vad infrastrukturen beträffar kan det nämnas att Trafikverket numera inte lämnar dispens för transporter på bil genom hela landet. Närmaste lämpliga hamn ska användas.

Det är viktigt att de flygplatser som har MSA-ytor som berörs av förslaget ges tillfälle till yttrande i samrådsskedet.

De geologiska förutsättningarna för respektive område och underlag för bedömning av detta bör redovisas bättre.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns vissa svårigheter som inte lyfts fram men som också är svåra att belysa. Det handlar om möjligheter till eldistribution och behov av reglerkraft, dvs företeelser och åtgärdsbehov som möjligen ligger utanför kommunens kunskapsområde.

YTTRANDE

3(3)

2012-02-09 Dnr 401-651-12 

Som länsstyrelsen tidigare nämnt är ärendebelastningen hög hos många berörda myndigheter. Länsstyrelsen förutsätter därför slutligen att samrådshandlingen är strukturerad, inte består av en mängd deldokument och levereras tillsammans med GIS-filer (önskvärt är projektion SWEREF99TM) över de föreslagna områdena för att underlätta länsstyrelsens och andra statliga myndigheters samrådsyttranden.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Nina Loberg efter föredragning av planhandläggare Thomas Steinwall.

Nina Loberg
Thomas Steinwall

Ett svar på ”Länsstyrelsens yttrande avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.