Ansökan om tillstånd för 22 vindkraftverk vid Kärmsjön i Junsele, Sollefteå kommun

NordanVind vindkraft AB, organisationsnummer 556574-0403, har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland inlämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av maximalt 22 vindkraftsverk vid Kärmsjö, Sollefteå kommun

Bolagets handlingar enligt ovanstående finns tillgängliga för allmänheten på Kommunstyrelseförvaltningen, 881 80 Sollefteå, på Länsstyrelsens Diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand samt på länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/

  Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligen till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, senast den 12 november 2012. Diarienummer 551-4785-12 bör anges.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Mer information:

På Medborgarkontoret i Junsele finns ytterligare information och bildutställning om vindprojektet vid Kärmsjön. Välkommen!

”Miljarderna försvinner – skiten blir kvar”. Naturförstörelse i Norrland

Det är inte bara vindkraften som är på väg att förstöra Norrlands natur. ”Stigande världsmarknadspriser på metaller har plötsligt satt svenska gruvor i fokus igen. Men medan miljarderna försvinner utomlands, stannar risken för miljökatastrofer kvar – generationer framåt.

Det råder en gruv-boom i Sverige. När råvarupriserna i världen gått upp har många internationella gruvbolag sökt sig till Sverige och Norrland – med låga skatter och avgifter har Sverige blivit ett förlovat mineralland. Men vad tjänar Sverige på brytningen i slutändan? Och vad blir den långsiktiga kostnaden/konsekvenserna  för gruvdriften?”

Lyssna på programmet ”Kaliber” SR 1 där gruvindustrin granskas. Ett skakande program, som visar att Norrland är tänkt/på väg att bli en koloniserad landsdel, som ska exploateras med vind- och gruvdrift.

Vår norrländska natur är så exklusiv, vi kan inte stillatigande se på hur vindstdrivande intressen förstör vår livsmiljö, våra liv!

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1316

Uppdatering: http://www.expressen.se/nyheter/vill-evakuera-boende-vid-lkab-gruva/